Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Technik ekolog
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strategických dokumentech, právních předpisech, standardech a normách k nakládání s odpady a recyklaci druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat hlavní dokumenty ovlivňující v rámci EU recyklaci odpadů, druhotné suroviny a oběhové hospodářství Ústní ověření
b Charakterizovat základní právní předpisy, zákony a vyhlášky upravující v ČR nakládání s odpady a druhotnými surovinami Písemné ověření
c Vyjmenovat kritéria, podle kterých odpad přestává být odpadem a uvést příklady pro kovový šrot nebo jiné odpady Ústní ověření
d Zhodnotit úroveň zapracování povinností zpracovatele odpadů, stanovené zákonem o odpadech, v předloženém interním předpisu Praktické předvedení
e Charakterizovat strukturu a druhy norem pro odpady kovů, plastů, papíru a skla s použitím textu norem Písemné ověření
f Vyjmenovat náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v technologiích recyklace a nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat s využitím blokových schémat principy recyklace kovů, plastů, papíru, skla, pryží, stavebních a demoličních odpadů Písemné ověření
b Popsat s využitím blokových schémat principy nakládání s vozidly s ukončenou životností Písemné ověření
c Popsat s využitím blokových schémat principy nakládání s vyřazenými elektrickými zařízeními a elektroodpady Písemné ověření
d Navrhnout technologický postup zpracování, třídění a recyklace jednoho vzorku odpadů na vstupu do zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit volbu technologického postupu recyklace stanovených vzorků z hlediska ohrožení životního prostředí a pravděpodobnosti vzniku ekologické újmy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v materiálech na vstupu a výstupu ze zařízení pro zpracování odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní skupiny odpadů a druhotných surovin a jejich směsí důležitých pro recyklaci Písemné ověření
b Navrhnout metody odběru vzorků a kontroly složení určených odpadů a druhotných surovin podle platné legislativy Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést vizuální kontrolu a hodnocení kvality předloženého vzorku druhotné suroviny ze stanoveného technologického zařízení Praktické předvedení
d Vyhodnotit rozdíly mezi normovanými a skutečnými vlastnostmi předložené druhotné suroviny a určit jejich příčinu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování, měření a dokumentování parametrů odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout měřitelné parametry pro určené třídy druhotných surovin z recyklace kovových odpadů s použitím norem ČSN Praktické předvedení
b Vybrat a vyhodnotit alespoň dva vzorky z odpadů kovů, plastů, pryží, stavebních a demoličních odpadů a zpracovat dokumentaci jejich parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
c Porovnat normované a skutečné parametry hodnocených dvou vzorků z odpadů kovů, plastů, pryží, stavebních a demoličních odpadů a vyhodnotit důvody případných rozdílů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení evidence průběhu technologického procesu recyklace odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat požadavky na průběžnou evidenci odpadu podle platné legislativy Ústní ověření
b Provést zápis do provozního deníku podle platné legislativy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčíst a vysvětlit údaje z ročního hlášení o přijatých, zpracovaných a využitých odpadech a druhotných surovinách podle určených předpisů Praktické předvedení
d Vyplnit formulář (kontrolní list) pro kontrolu vlastností předloženého jednoho vzorku druhotné suroviny nebo výrobku nebo odpadu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování technologických postupů pro třídění, zpracování a recyklaci odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout recyklační technologii u stanoveného vzorku odpadů nebo výrobku s ukončenou životností z hlediska efektivnosti zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit vliv stanovené technologie na ohrožení životního prostředí Praktické předvedení
c Vyhodnotit průběh stanovené recyklační technologie z hlediska zabezpečování parametrů kvality výstupního materiálu, určit případné nedostatky a navrhnout jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Třídění odpadů a druhotných surovin z recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout obsah interního předpisu pro třídění určených odpadů a odstranění nebezpečných látek před jejich recyklací Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout obsah návodu na třídění druhotných surovin pro školení pracovního kolektivu Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit předložené vzorky odpadů železných a neželezných kovů, plastů, papíru, skla podle katalogu odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit a vyhodnotit radioaktivitu odpadů ručními přístroji s možností použít návod k přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
e Změřit a vyhodnotit vlhkost papíru ručním přístrojem s možností použít návod k přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést příklady zjišťování různých typů termoplastů bez pomoci laboratoře Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování a kontrola postupů při odstraňování nepoužitelných a nebezpečných odpadů z recyklačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní druhy nepoužitelných a nebezpečných odpadů vznikajících v recyklačním zařízení Ústní ověření
b Navrhnout způsob odstraňování, kontroly a evidence odstraňování nepoužitelných a nebezpečných odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit skladovací a přepravní prostředek pro stanovený nebezpečný odpad a vystavit dokumentaci k jeho přepravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Diagnostikování závad a navrhování plánů oprav technologických zařízení pro zpracování odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní projevy závad a poruch provozně kritických míst určeného technologického zařízení pro recyklaci Ústní ověření
b Posoudit strukturu a účelnost provozní dokumentace pro předcházení poruch u konkrétního zařízení pro zpracování odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat závadu nebo poruchu na provozní jednotce technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat podklad pro plán opravy diagnostikované závady na provozní jednotce technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování a kontrola podmínek pro skladování a přepravu odpadů a druhotných surovin z recyklačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit nebo posoudit místa pro skladování odpadů a druhotných surovin z recyklace podle platné legislativy Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout označování a skladování částí demontovaných výrobků, aby nedocházelo ke znečištění ovzduší, vody a půdy Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout opatření zamezující smíchání nebo znečištění druhotných surovin v průběhu skladování a přepravy a principy jejich kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat přípravu druhotných surovin a odpadů z recyklačního procesu k přepravě podle platné legislativy a požadavků zákazníků Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení pracovního kolektivu vykonávajícího odborné práce v oblasti recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přidělit činnosti pracovníkům podle jejich specializace a odpovědnosti v simulovanému pracovnímu kolektivu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat výsledky činnosti pracovníků v simulovaném pracovním kolektivu s využitím pracovních předpisů a norem Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat dodržování bezpečnosti práce pracovníků v simulovaném pracovním kolektivu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí pro oblast recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifické požadavky bezpečnosti práce v recyklačním zařízení Písemné ověření
b Navrhnout osobní ochranné pracovní prostředky pro práci v recyklačním zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat zajištění bezpečnosti práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v recyklačním zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Zkouška bude probíhat pro vybranou technologii, kterou určí autorizovaná osoba dle aktuálního výrobního programu firmy.

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (webové stránky, odborné katalogy, firemní materiály).

 

Při praktickém ověřování bude posuzována dovednost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, bezpečnosti práce, požadované kvality vytřídění druhotných surovin, zohlednění specifických metod nakládání s nebezpečnými odpady a ochrany životního prostředí.

 

Při vizuálním hodnocení druhů odpadů a znečištění bude uchazeč vycházet z informace zkoušejícího, jak je vzorek deklarován, jaké odpady obsahuje; jeho úkolem je podle tvaru a barvy odpadu rozlišit druhy (u šedě zbarvených kovů a výrobků z plastů může jen podle zdroje/původu odhadnout, o jaký odpad se jedná). Uchazeč bude hodnotit, jaký materiál je považován v konkrétním druhu odpadu za znečištění (např. legovaná ocel v odstřižcích plechu, litina v oceli, měď nebo slitiny mědi v oceli, hliník v mědi a měď v hliníku, kovy a sklo v plastech, kovy a porcelán ve skle). Důležitý je proces hodnocení vzorku uchazečem. Vhodný manipulační prostředek a skladový kontejner bude uchazeč při praktickém ověření vybírat z předložených katalogů nebo poskytnutých prostředků.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dva až tři vzorové podklady čí zadání pro kritéria hodnocení s praktickým předvedením (interní dokumenty, provozní řád, interní normy pro třídění, postupy pro manipulaci s materiály a odpady, označování sběrných nádob a míst k uložení nebezpečných odpadů, požadavky na bezpečné zacházení s konkrétním nářadím nebo zařízením) a uchazeč je dostane podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsoby „praktické předvedení" a „praktické předvedení a ústní ověření“ je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem „praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "písemné ověřování" je uchazeči zadán úkol, uchazeč vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů.

 

Uchazeč o zkoušku si přinese na zkoušku pracovní oděv a obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, Praha

Anselmo Technologies, s. r. o., Ostrava

Ing. Emil Polívka, poradce, Praha

Ing. Milan Říha Ph.D., DiS., specialista vzdělávání, Šibřina