Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 19.8.2020, pokud byl termín stanoven před 19.6.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování typologie postav a barevné typologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy postav (popsat jejich charakteristické rysy, uvést vliv na stylizaci oděvu a možnosti vizuální úpravy tělesných proporcí) Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat zásady barevné typologie a jejich vliv na stylizaci, popsat způsoby určování vhodného barevného spektra Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v trendech odívání a módní poradenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat alespoň pět českých a/nebo zahraničních časopisů nebo web stránek apod., ze kterých lze získat informace o současných módních a vizážistických trendech Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat alespoň tři národní a/nebo mezinárodní veletrhy, na kterých je možné se seznámit se současnými módními a vizážistickými trendy Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat tři světové a tři české návrháře, charakterizovat jejich tvorbu, její vývoj, popř. jakých ocenění dosáhli Písemné a ústní ověření
d Interpretovat módní trendy v odívání Písemné a ústní ověření
e Popsat historický vývoj pánského a dámského stylu odívání Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit pojmy módní trendy, móda, styl odívání, elegance, stylizace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování vhodného typu a členění oděvu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozbor tělesných proporcí konkrétního klienta a rozlišit základní tvar postavy (odchylky od symetrie, případně od normálu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout řešení vizuálních úprav tělesných proporcí konkrétního klienta pomocí oděvu, zakreslit do návrhů oděvů vhodný tvar Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout optické korekce proporcí postavy konkrétního klienta pomocí střihového řešení oděvu, zakreslit do návrhů oděvů vhodné členění Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozpoznat, jak vyzdvihnout přednosti dané postavy, uvést, co danou postavu podpoří Praktické předvedení a ústní ověření
e Analyzovat dopady špatného výběru oděvu pro danou postavu, uvést, čeho se vyvarovat Praktické předvedení a ústní ověření
f Aplikovat návrhy typu oděvu a střihového řešení do navržené kolekce klienta na podporu eliminování nedostatků postavy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování vhodného materiálu a vhodné barevné kombinace oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat vhodné materiály (vzor a strukturu) pro konkrétního klienta Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rozbor, který druh barevného spektra je vhodný pro konkrétního klienta (využít barevnice nebo šátkový test) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout řešení optických korekcí tělesných proporcí konkrétního klienta pomocí vzorů a barev Praktické předvedení a ústní ověření
d Analyzovat dopady nevhodného výběru materiálu, barvy a vzoru pro danou postavu, uvést, čeho se vyvarovat Praktické předvedení a ústní ověření
e Aplikovat návrhy vhodných materiálů, barev a vzorů do navržené kolekce klienta na podporu eliminování nedostatků postavy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování skladby šatníku konkrétního klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout správnou skladbu šatníku pro konkrétního klienta v souladu s jeho profesí, postavením a zájmy Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit vhodnou skladbu oděvů daného klienta pro různé příležitosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést rozbor módních návrhů oděvu z hlediska stylizace klienta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování vhodných oděvních doplňků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat vhodné oděvní doplňky pro konkrétního klienta, druh oděvu a příležitost Praktické předvedení a ústní ověření
b Aplikovat tyto poznatky do skladby oděvních návrhů konkrétního klienta pro podtržení jeho osobnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Spolupráce při realizaci oděvních návrhů ve firmě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout varianty módního řešení a kombinací oděvů pro prezentaci firmy a merchandising (barvy, tvary, velikosti) Praktické předvedení a ústní ověření
b Aplikovat získané poznatky z praxe do oděvních návrhů – poradenství, doporučení pro marketing (velikost sérií, vazba na velikosti výrobků, nemoderní skladové výrobky, aranžování, obsluha klienta) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Prezentace návrhu oděvů a komunikace se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zákazníkovi skladbu oděvů pro různé příležitosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Obhájit návrh před klientem, zdůvodnit navrhované řešení Praktické předvedení a ústní ověření
c Prezentovat vhodné a nevhodné řešení pro podporu nové stylizace klienta Praktické předvedení a ústní ověření
d Doporučit harmonické sladění doplňků, barvy vlasů a líčení k navržené skladbě oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče navrhovat vhodné tvarové a barevné řešení oděvů pro konkrétní klienty.

Při zkoušce jsou ověřované kompetence sestaveny v jeden proces – uchazeči je zadáno navrhnout vhodné typy oděvů pro konkrétního klienta (uchazeč si typ konkrétního klienta losuje z nabídky autorizované osoby), tzn. provede rozbor tělesných proporcí klienta a určí typ postavy, provede barevnou typologii, dále pomocí ručního skicování nebo PC navrhne individuální řešení optické korekce postavy pomocí oděvu a navrhne vhodnou skladbu oděvů v návaznosti na vlastní analýzu klienta a módní trendy, návrhy provede včetně přiřazení vhodných oděvních materiálů a doplňků. Dále je uchazeči zadáno navrhnout varianty módního řešení a kombinací oděvů pro prezentaci firmy jako činnost stylisty pro firmu nebo firemní prodejnu (uchazeč si zaměření výrobní firmy zvolí sám).

 

Autorizovaná osoba připraví nabídku několika (minimálně 10) odlišných typů klientů (různé tělesné proporce a barevné typy, také přiřadí potenciálnímu klientovi různé profese a zájmy) ve formě fotografie (nebo figuranta) a popisu.

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

 

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na výsledek návrhové činnosti, tak na způsob předvedení činnosti. Praktické předvedení spočívá ve skutečném provedení reálné činnosti nebo simulaci ústní komunikace, v písemném či grafickém záznamu. Při ověřování splnění kritérií způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ je třeba se zaměřit na kreativitu, invenci, celkový přehled a především vhodnost návrhu a výběru materiálů a doplňků; při ověřování splnění kritérií se požaduje i stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Při ověřování splnění kritérií způsobem „Písemné a ústní ověření“ si uchazeč připraví v rámci přípravy na zkoušku písemnou přípravu, kterou u zkoušky ústně obhájí.

Při ověřování odborné kompetence „Prezentace návrhu oděvů a komunikace se zákazníkem“ se všechna kritéria ověřují pomocí simulace modelové situace jednání se zákazníkem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, Praha

Moděva, o. d., Konice