Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách
Platnost standardu: od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výroba a ochrana sadebního materiálu v lesní školce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady manipulace s osivem a sadebním materiálem v lesní školce při použití mechanizace – skladování, stratifikace a setí osiva, hnojení, kypření, podřezávání, školkování, vyzvedávání, třídění, zakládání, krátkodobé i dlouhodobé skladování sadebního materiálu, jeho nakládka, expedice a přeprava Ústní ověření
b Určit základní druhy lesních dřevin Praktické předvedení
c Popsat přípravu a nastavení samostatného či neseného secího stroje (jeho zapojení za traktor) Ústní ověření
d Popsat přípravu a nastavení podřezávače (jeho zapojení za traktor) Ústní ověření
e Popsat přípravu a nastavení samostatného či neseného školkovacího stroje (jeho zapojení za traktor) Ústní ověření
f Popsat přípravu a nastavení samostatného či neseného postřikovače (jeho zapojení za traktor) Ústní ověření
g Prakticky předvést přípravu a nastavení samostatného či neseného secího stroje nebo školkovacího stroje nebo podřezávače nebo postřikovače (jeho zapojení za traktor) a provést setí, školkování, podřezání nebo postřik Praktické předvedení
h Definovat zásady pro správnou manipulaci, nakládku, expedici a přepravu sadebního materiálu s ohledem na ochranu jeho kvality a životaschopnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mechanizované zpracování půdy, hnojení a příprava záhonů v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy přípravy půdy orbou (jarní, podzimní), definovat jejich výhody a nevýhody, popsat techniku způsobu provedení orby a kritéria správného provedení Ústní ověření
b Popsat další způsoby přípravy a zpracování půdy, popsat techniku způsobu a kritéria správného provedení (kypření, smykování, válení, vláčení,…) Ústní ověření
c Popsat způsob aplikace zadaných druhů hnojiv pomocí mechanizačních prostředků Ústní ověření
d Popsat zakládání, ošetřování a aplikaci kompostů a pěstebních substrátů pomocí mechanizačních prostředků Ústní ověření
e Prakticky předvést provedení některého ze způsobů mechanizovaného zpracování půdy a aplikaci určených hnojiv Praktické předvedení
f Popsat zásady používání chemických látek a směsí v lesních školkách v souvislosti s provozem mechanizačních prostředků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s traktory a ostatní mechanizací využívanou ve výrobě sazenic v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prakticky předvést pravidelnou kontrolu a údržbu traktoru a popsat provedení nejčastějších drobných oprav Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat obvyklé druhy neseného nářadí za traktorem využívaného v lesních školkách, způsob využití a jejich údržbu (pluhy, obracáky, rotavátory, kypřiče, smyky, válce, secí stroje, školkovací stroje, postřikovače, rozmetadla,…) Ústní a písemné ověření
c Popsat problematiku provozu strojů s ohledem na vlastnosti a použití paliv, maziv a ostatních provozních náplní a zásady hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při jejich používání Ústní a písemné ověření
d Popsat a předvést vedení evidence Záznam o provozu motorového nebo přípojného vozidla, včetně evidence oprav, kontrol a údržeb Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba obalované sadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob přípravy substrátů pro výrobu obalované sadby, včetně desinfekce, a popsat použitou mechanizaci Ústní ověření
b Popsat způsoby výroby obalované sadby (ruční, mechanizovaná – obalovací linky) a druhy použitých obalů Ústní ověření
c Předvést a popsat jednotlivé kroky ruční výroby obalované sadby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zavlažování lesních školek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsoby zavlažování v lesních školkách, včetně přípravy, kontroly a údržby vodního zdroje, čerpadel, rozvodů vody a nastavení dávkování a intenzity závlahy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Zkouška proběhne v lesní školce, kde je možné ověřit dovednost práce s uváděnými prostředky.

Předpokladem provedení zkoušky je řidičské oprávnění skupiny T.

 

Předmětem poznávání budou následující dřeviny:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín, tis

Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, bříza, jeřáb, ořešák, třešeň, lípa, olše, topol, vrba

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Lesy Jedlí, s. r. o.

Ing. Milan Hron