Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Mechanizátor pro pěstební činnost
Platnost standardu: od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s traktory a ostatní mechanizací využívanou ve výrobě sazenic, v pěstební činnosti a ochraně lesa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vybrané operace související s mechanickou přípravou ploch a odstraněním klestu, např. pomocí půdní frézy, finských bran, drtiče klestu nebo shrnovače klestu, a popsat pracovní postup na konkrétním pracovišti, včetně dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Definovat zásady pro správnou manipulaci, nakládku, expedici a přepravu sadebního materiálu s ohledem na ochranu jeho kvality a životaschopnosti Ústní ověření
c Předvést přípravu a ovládání mechanizace při obnově lesa (sázecí stroj, jamkovač) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Předvést přípravu a ovládání mechanizace při ochraně lesa (postřikovače) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Provést a popsat údržbu traktoru a závěsných strojů a ostatní malé mechanizace a určenou drobnou opravu použité techniky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro mechanizaci využívanou ve výrobě sazenic, v pěstební činnosti a ochraně lesa Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ochrana kultur proti buřeni s využitím malé mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Praktické poznávání základních druhů lesních dřevin Praktické předvedení
b Předvést ožínání kultur a výřez nežádoucích dřevin pomocí křovinořezů nebo motorových pil při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
c Provést chemickou ochranu kultur pomocí motorových postřikovačů při dodržení zásad BOZP, včetně popisu přípravy postřikové směsi Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést a popsat údržbu a určenou drobnou opravu prostředků malé mechanizace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro malou mechanizaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba, údržba, opravy a výměna sítě svodnic v cestní síti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy svodnic, předvést způsob jejich usazení a údržby v cestní síti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Předvést výrobu svodnic v cestní síti Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování a údržba lesnického nářadí, strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ošetření určeného lesnického nářadí, strojů a zařízení Praktické předvedení
b Popsat pravidelnou a sezónní údržbu nářadí, strojů a zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění prostřihávek a prořezávek v nárostech a mladých porostech, vyřezávání nehroubí, rozčleňování porostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést prostřihávky v nárostech a prořezávky v mladých porostech na základě ústní instruktáže za pomoci motorové pily nebo křovinořezu při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat způsoby mechanizovaného vyřezávání nehroubí, např. dočištění porostů, rekonstrukce porostů, výřez pod elektrovody apod. Ústní ověření
c Popsat mechanizované provádění prostřihávek, prořezávek a rozčleňování porostů pomocí nesené mechanizace Ústní ověření
d Provést a popsat údržbu a určenou drobnou opravu ruční motorové řetězové pily a křovinořezu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba a stavba oplocenek, mysliveckých a účelových zařízení v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu materiálu pro stavbu zadaného typu oplocenky a postup její stavby Ústní ověření
b Popsat přípravu materiálu pro stavbu zadaného typu mysliveckého či účelového zařízení v lese Ústní ověření
c Předvést práci s ručním nebo neseným půdním vrtákem při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
d Provést a popsat údržbu a určenou drobnou opravu půdního nebo neseného vrtáku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Zkouška proběhne v lesních porostech, kde je možné ověřit dovednosti práce s uváděnými prostředky.

Předpokladem provedení zkoušky je předložení osvědčení pro práci s motorovou pilou a řidičské oprávnění skupiny T.

 

Předmětem poznávání budou následující dřeviny:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín, tis

Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, ořešák, třešeň, jabloň, hrušeň, lípa, olše, topol, vrba, jírovec

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Lesy Jedlí, s. r. o.

Ing. Milan Hron