Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor dětského plavání
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 6.1.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat somatický vývoj dítěte od 1 měsíce do 6 let věku Ústní ověření
b Popsat psychomotorický vývoj dítěte od 1 měsíce do 6 let věku Ústní ověření
c Popsat možné odchylky od psychomotorického vývoje dítěte ve věku 1 měsíc až 3 roky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, proč je při sestavování programu plavecké výuky třeba zohledňovat vývoj osobnosti a znát osobnost konkrétního dítěte (strukturu a dynamiku osobnosti) Písemné ověření
b Vysvětlit specifika různých věkových skupin pro volbu organizace a metod plavecké výuky Písemné ověření
c Vysvětlit účelnost dodržování didaktických zásad v plavecké výuce Písemné ověření
d Uvést typické emoční stavy, které se objevují v plavecké výuce a navrhnout možnosti jejich regulace Písemné ověření
e Vysvětlit specifika pohybového učení ve vodě z pozice dítěte a z pozice instruktora Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hodnocení plavecké úrovně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést osobně jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí plaveckého dýchání Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést osobně jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí potopení a orientace pod hladinou Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést osobně jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí pádů do vody Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést osobně jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí vznášení, splývavé polohy a splývání v obou polohách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nácvik základních plaveckých dovedností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 5 postupných kroků pro nácvik plaveckého dýchání Praktické předvedení
b Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 10 postupných kroků pro nácvik vznášení, splývavých poloh a splývání Praktické předvedení
c Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 10 postupných kroků pro nácvik zanoření a orientace pod hladinou Praktické předvedení
d Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 10 postupných kroků pro nácvik pádů do vody Praktické předvedení
e Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 10 cvičení pro rozvoj pocitu vody Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktorů dětského plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplavat vzdálenost 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu kraul Praktické předvedení
b Uplavat vzdálenost 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu prsa Praktické předvedení
c Uplavat vzdálenost 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu znak Praktické předvedení
d Předvést modelovou technikou startovní skok Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nácvik plaveckých způsobů pro potřeby instruktorů dětského plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku plaveckého způsobu kraul Praktické předvedení
b Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku plaveckého způsobu prsa Praktické předvedení
c Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku plaveckého způsobu znak Praktické předvedení
d Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku startovního skoku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hodnocení plaveckých způsobů a korekce při nesprávném předvedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit techniku plaveckého způsobu kraul formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhodnotit techniku plaveckého způsobu prsa formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhodnotit techniku plaveckého způsobu znak formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhodnotit techniku startovního skoku formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
e Zhodnotit techniku základní plavecké obrátky formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk dětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě v prostředí vany pro kojence od 1 do 6 měsíců Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě v prostředí vany pro kojence od 6 měsíců do 1 roku Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 1‒2 roků Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 2‒3 roků Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 3‒4 roků Praktické předvedení a ústní ověření
f Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 4‒5 let Praktické předvedení a ústní ověření
g Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 5‒6 let Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b), g) a jedno z kritérií c) nebo d) a jedno z kritérií e) nebo f).
5

Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést 15 minut lekce vanička Praktické předvedení
b Vést 15 minut lekce pro dítě ve věku 6‒12 měsíců Praktické předvedení
c Vést 30 minut lekce skupinové výuky pro dítě 5‒6leté Praktické předvedení
d Vést 30 minut lekce pro dítě 12‒24 měsíců Praktické předvedení
e Vést 30 minut lekce pro dítě 2‒3leté Praktické předvedení
f Vést 30 minut lekce pro dítě 3‒4leté Praktické předvedení
g Vést 30 minut lekce pro dítě 4‒6leté Praktické předvedení
h Demonstrovat vedení z vody skupiny 5 dětí ve věku 1 až 2 roky s rodiči po dobu 10 minut Praktické předvedení
i Demonstrovat vedení z vody a z okraje bazénu skupiny 5 dětí ve věku 2 až 4 roky s rodiči po dobu 10 minut Praktické předvedení
j Demonstrovat vedení z vody a z okraje bazénu skupiny 5 dětí ve věku 5 až 6 let po dobu 10 minut Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a), b), c) a jedno z kritérií d) až g) a jedno kritérium h) až j).
5

Komunikace s rodiči a jejich didaktické vzdělávání v oblasti plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležitost role rodičů v zajištění bezpečného úchopu dítěte při polohování a lokomoci ve vodě Ústní ověření
b Demonstrovat na modelu předvedení úchopů dítěte pro polohování na břiše pro věk 1 měsíc až 3 roky Praktické předvedení
c Demonstrovat na modelu předvedení úchopů dítěte pro polohování na zádech pro věk 1 měsíc až 3 roky Praktické předvedení
d Demonstrovat na modelu předvedení kontaktní dopomoci pro nácvik základů záběrových pohybů pro věk 3‒6 let Praktické předvedení
e Demonstrovat vlastní ukázkou aplikaci plaveckých pomůcek: plavecké desky různé velikosti, plavecký pás, nudle, kolečka, osmičky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplavat 200 m jedním zvoleným plaveckým způsobem, z toho prvních 50 m do limitu 1 minuty Praktické předvedení
b Předvést zvládnutí speciální plavecké průpravy pro záchranu tonoucích Praktické předvedení
c Předvést libovolnou technikou tažení tonoucího na vzdálenost 30 m Praktické předvedení
d Uvést zásady zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a prevence úrazů na plavecké výuce a při pobytu na bazéně Písemné ověření
e Vysvětlit a předvést postup poskytování předlékařské první pomoci při náhlé poruše zdraví (bezvědomí, dušení, oběhová zástava, křeče, bolest) Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést pravidla pro výběr, užití, desinfekci a skladování vhodných plaveckých pomůcek pro plaveckou výuku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?kod_sm1=20&id_jp=102684). Uchazeč předloží zdravotní osvědčení od praktického lékaře.

Uchazeč si s sebou přinese ke zkoušce plavky, případně neopren a obuv na bazén.

Kompetence Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk dětí, všechna kritéria:

 • Uchazeč sestaví a přinese ke zkoušce rámcové plány pro pohybový program ve vodě v délce trvání 10 lekcí. Plány u zkoušky obhájí.
 • Autorizovaná osoba specifikuje minimálně 21 dní před zkouškou: věk dítěte/dětí, plavecké podmínky, velikost skupiny a pokročilost dítěte/dětí („začíná“ nebo „kontinuálně pokračuje“).
 • Plán bude obsahovat: hlavní cíl pohybového programu ve vodě pro celý kurz; postupné cíle v oblasti plaveckých dovedností dětí a didaktických dovedností rodičů; stručný obsah jednotlivých lekcí; rozdělené na úvodní, hlavní a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti.
 • Výběr kritérií hodnocení je na autorizované osobě.

 

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria a/ až g/

 • Uchazeč sestaví a přinese ke zkoušce rámcový plán lekce pro pohybový program ve vodě v délce trvání 15 nebo 30 minut podle zadání. Podle připraveného plánu odučí lekci.
 • Autorizovaná osoba specifikuje minimálně 21 dní před zkouškou: věk dítěte/dětí, plavecké podmínky, velikost skupiny a pokročilost dítěte/dětí („začíná“ nebo „kontinuálně pokračuje“).
 • Plán bude obsahovat: hlavní cíl pohybového programu ve vodě pro danou lekci; stručný obsah lekce; rozdělený na úvodní, hlavní a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti.

 

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria a/

 • Uchazeč předvede celou lekci individuálního vedení dítěte a rodiče v prostředí vany.
 • Předvede vhodné úchopy, polohování dítěte.
 • Prokáže vhodné vedení rodiče v úchopech a polohování dítěte.

 

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria a/

 • Uchazeč předvede celou lekci formou skupinového vedení s rozlišením úvodní, hlavní a závěrečné části v prostředí vhodného bazénu.
 • Předvede vhodné úchopy, polohování dítěte.
 • Prokáže vedení rodiče v úchopech a polohování dítěte.
 • Skupinou rozumíme minimálně 2‒3 děti.

 

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria d/, e/, f/

 • Uchazeč předvede hlavní část lekce formou skupinového vedení v prostředí vhodného bazénu.
 • Předvede vhodné úchopy, polohování dítěte, nácvik základních plaveckých dovedností.
 • Prokáže vedení rodiče v úchopech, polohování dítěte a nácviku základních plaveckých dovedností.
 • Skupinou rozumíme minimálně 3‒5 dětí.

 

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria c/, g/

 • Uchazeč předvede hlavní část lekce formou skupinového vedení v prostředí vhodného bazénu.
 • Předvede nácvik základních plaveckých dovedností a základů záběrových pohybů.
 • Prokáže vedení rodiče v nácviku základních plaveckých dovedností a základech záběrových pohybů.
 • Skupinou rozumíme minimálně 5 dětí.

 

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria h/, i/, j/

 • Podmínky, tj. věková charakteristika dítěte/dětí, plavecká úroveň dítěte/dětí, počet dětí ve skupině, místo výkonu, plavecké pomůcky budou sděleny uchazeči nejméně 60 minut před zkouškou. Písemnou přípravu v rozsahu nejméně 1 str. formátu papíru A4 předloží uchazeč ke kontrole. Pokud v přípravě budou plánovány činnosti ohrožující bezpečnost, nebude uchazeči dovoleno realizovat vedení lekce, kritérium nesplnil.

 

Kompetence Komunikace s rodiči a jejich didaktické vzdělávání v oblasti plavání, kritérium e/

 • Pomůcku a účel využití určí autorizovaná osoba.

 

Kompetence Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce, kritérium b/

 • Autorizovaná osoba vybere 3 prvky ze speciální plavecké průpravy z možných: sebezáchranné vznášení, šlapání vody, plavání pod hladinou na nádech, způsoby zanoření z hladiny včetně fyzikálních a fyziologických poznámek k tématu, pády a skoky do vody.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

DAC Hobit, s. r. o.

Aliance dětského plavání ČR