Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotoreportér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve fotografických přístrojích, fotografickém příslušenství a záznamových médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělit fotografické přístroje podle konstrukce a popsat jejich použití Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit rozdílnosti základních typů fotografických přístrojů a jejich funkcí Ústní ověření
c Předvést manipulaci s fotografickým přístrojem, popsat a vysvětlit jeho funkce Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat základní příslušenství fotografických přístrojů a jeho použití Písemné a ústní ověření
e Popsat druhy záznamových médií používaných pro ukládání fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodného druhu fotografické techniky pro reportážní fotografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný fotografický přístroj, popsat jeho technické parametry a výhody pro reportážní fotografii Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodný druh fotografického objektivu a filtrů, popsat jejich funkce a použití v reportážní fotografii Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést manipulaci a vysvětlit základní operace s fotografickým přístrojem a příslušenstvím vhodným pro reportážní fotografii Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat výhody různého fotografického příslušenství pro práci v jednotlivých oblastech reportážní fotografie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru pro reportážní fotografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejdůležitější kompoziční principy tvorby fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
b Zvolit vhodné stanoviště pro záběr s ohledem na správné zobrazení fotografovaného procesu nebo děje Praktické předvedení
c Vysvětlit rozdíly v použití základních objektivů, širokoúhlých objektivů a teleobjektivů s ohledem na perspektivní zkreslení a hloubku ostrosti záběru Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat obecně základní principy reportáže, popsat její charakteristickou skladbu a vysvětlit rozdíly sdělení mezi reportáží a dokumentární tvorbou Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodného osvětlení a práce se světlem při fotografování v interiéru a exteriéru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný druh osvětlovacího zařízení pro reportážní fotografii, vysvětlit tuto volbu Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit základní funkce a možnosti externího blesku, popsat práci s bleskem při fotografování reportáže Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit rozdíly mezi přirozeným a umělým světlem, objasnit problematiku teploty chromatičnosti a význam funkce nastavení bílé Písemné a ústní ověření
d Změřit a nastavit správnou hodnotu expozice, vysvětlit, co expozici ovlivňuje, vysvětlit využití plošného a selektivního měření hladiny osvětlení Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat možnosti využití přirozeného světla při fotografování reportáže, způsoby přisvětlování a prosvětlování stínů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovení reportážních snímků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správný postup při snímání reportáže v exteriéru, interiéru Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit kompozičně správné reportážní snímky v běžných světelných podmínkách, bez použití pomocného přisvětlení Praktické předvedení
c Zhotovit snímky v obtížných světelných podmínkách s využitím přímého a odraženého světla externího blesku Praktické předvedení
d Vysvětlit a předvést postup při fotografování pohybujících se objektů (panning metoda) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést prezentaci snímků ve formě neupraveného digitálního záznamu, včetně přístroje a jeho doplňkového příslušenství, kterými byl zhotoven Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Úprava snímku s využitím grafických programů bez ovlivnění dané reality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést digitální obraz z fotografického přístroje do počítače Praktické předvedení
b Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro daný úkol Ústní ověření
c Upravit hustotně a barevně fotografický obraz (např. pomocí funkce křivky, úrovně, jas a kontrast, úpravy barev) Praktické předvedení
d Popsat jednotlivé datové formáty používané v grafických programech, zvolit vhodný datový formát pro uložení obrazu a obraz uložit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava digitálního obrazu pro export na web

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup a možnosti odesílání reportážních snímků ze stanoviště reportéra do počítače Ústní ověření
b Upravit velikost snímku a jeho rozlišení s ohledem na možnosti internetového transportu Praktické předvedení
c Předvést stahování snímku z internetu do počítače Praktické předvedení
d Popsat a provést odeslání reportážních snímků z počítače pomocí elektronické pošty a datových úložišť Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Písemné a ústní ověření
b Popsat možnosti ukládání digitálních dat Ústní ověření
c Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
d Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení povinné dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat a autorských práv ve vztahu k reportážní fotografii Ústní ověření
b Popsat způsob vedení zakázkové knihy Ústní ověření
c Vystavit fakturu a zjednodušený daňový doklad, vysvětlit náležitosti kolem příjmu a výdeje peněžních částek Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést způsob evidence objednávek a tvorby rozpočtu, vytvořit rozpočet pro konkrétní zakázku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prezentace prací v závislosti na konkrétní situaci při jednání se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob komunikace se zákazníkem při sjednávání a odevzdávání zakázky Ústní ověření
b Prezentovat nabídkové portfolio prací a dohodnout podmínky realizace zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést zhotovenou zakázku při předání zákazníkovi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Písemné ověření v průběhu zkoušky probíhá formou písemné práce, která obsahuje okruhy z odborných kompetencí, jež jsou součástí této profesní kvalifikace a vyžadují písemné ověření. Po vyhodnocení písemné části zkoušky může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Komora fotografických živností

Slezská univerzita v Opavě

Institut tvůrčí fotografie

Matela Studio

Střední škola mediální grafiky a tisku, Praha 9 (pův. Střední škola polygrafická Praha)

Střední škola fotografická, filmová a televizní, o. p. s., Skalsko

Fotostudio Kráčmar

Deník Sport

Společenstvo drobného podnikání

Střední škola - COPTH, Praha 9 (pův. Střední odborné učiliště služeb Praha 9)

XERTEC a. s.

FotoStudio ´91

Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.

Stanice techniků DDM hl. m. Prahy