Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavebně montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební a montážní výkresy Praktické předvedení a ústní ověření nad stavebním výkresem
b Pracovat se stavebními normami, s technickými tabulkami a s technickou zprávou Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se ve výrobní dokumentaci a technických předpisech výrobců materiálů, znalost problematiky rozměrové roztažnosti a dilatování konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření nad technickou dokumentací
d Vysvětlit problematiku rozměrové roztažnosti a dilatování konstrukcí Ústní ověření
e Provést záznam do stavebního deníku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracoviště před započetím montáže, volit a připravit nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajistit bezpečné postupy při provádění montáže a demontáže a při obsluze mechanizačních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít staveniště, materiál a lešení Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit materiál na stavbě a v dílně (krátit profily, řezat cementovláknité desky, vrtat otvory do profilů a do desek) Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit odstupové vzdálenosti od stěny, určit polohu sloupků, podlážek a kotevních bodů pro stavbu lešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží a demontáží zavěšených fasád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající pracovní postup pro zadanou montáž či demontáž, a to i s ohledem na plánované zásobování materiálem Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postup a zdůvodnit jeho výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž obvodových konstrukčních prvků do technologických celků dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat technologický postup, zvolit vhodná nářadí a měřidla, provést zaměření a vytyčení polohy montované konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozměřit fasádu a umístění kotevních prvků dle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Montovat fasádní rošt minimálně 8m2 (stěnové úhelníky včetně kotvení), montovat tepelné a pojistné izolace Praktické předvedení a ústní ověření
d Montovat hlavní profily roštu a jejich vyrovnání do předepsané roviny a montovat předepsané příslušenství Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést tahovou zkoušku dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Montovat do konstrukce fasády ostění, nadpraží, parapet, sokl, atiku, nároží a kout Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace se zavěšenými konstrukcemi a jejich částmi za použití vhodných mechanizačních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stroje a zařízení používané při montáži zavěšených fasád Ústní ověření
b Charakterizovat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení pro montáž zavěšených fasád včetně zásad BOZP Ústní ověření
c Manipulovat s konstrukčními prvky za použití mechanizace dle zadání úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, seřizování, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montáž zavěšených fasád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí a pracovní pomůcky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Seřídit použité strojní zařízení a manipulační prostředky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Ošetřit použité strojní zařízení, nářadí, pracovní pomůcky a manipulační prostředky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality stavebních materiálů Ústní ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Uskladnit používaný stavební materiál Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=158&kod_sm1=41).

 

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o zdravotní způsobilosti, doklad o školení pro práci ve výškách a vazačský průkaz.

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZAV-FAS, o. s.

Metrostav, a. s.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

SOŠ stavební Brno-Bosonohy

KVKGROUP