Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik měření v elektroenergetice
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních a první pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v bezpečnostních předpisech ČSN EN 501 10-1, ČSN EN 501 10-2 Ústní a písemné ověření
b Orientovat se v poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
c Orientovat se v požárně poplachové směrnici Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření impedance smyčky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vizuálně zkontrolovat neporušenost izolace měřicích šňůr a plastového krytu přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit impedanci sítě, fázový vodič – ochranný vodič Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit vnitřní impedanci sítě, fázový vodič – nulový vodič Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit impedanci smyčky v zásuvkách Praktické předvedení a ústní ověření
e Změřit impedanci smyčky v rozváděčích Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyhodnotit naměřené údaje Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření odporu uzemnění transformátorových stanic, rozvodných skříní a opěrných bodů NN

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vizuálně zkontrolovat neporušenost izolace měřicích šňůr a plastového krytu přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkalibrovat odpor přívodů Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit odpor uzemnění Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit naměřené údaje Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření izolačního odporu kabelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vizuálně zkontrolovat neporušenost izolace měřicích šňůr a plastového krytu přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Odpojt měřený objekt od napětí Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit izolační odpor Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit naměřené údaje Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhledávání a trasování kabelů NN

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat a trasovat kabely – zvolit detekci pasívní frekvence Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat a trasovat kabely – zvolit detekci aktivní frekvence Praktické předvedení a ústní ověření
c Trasovat s využitím indukčních kleští Praktické předvedení a ústní ověření
d Trasovat pomocí stetoskopů Praktické předvedení a ústní ověření
e Využít pro trasování a vyhledávání poruchy vyhledávací sondy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace a záznamů o provedené práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam o práci na zařízení do předepsané provozní dokumentace Praktické předvedení
b Vypracovat protokol o měření, interpretovat výsledky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný analogový a číslicový měřicí přístroj pro změření základních elektrických a neelektrických veličin a parametrů a určené veličiny a parametry změřit Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit a správně interpretovat naměřené hodnoty Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=103300).

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:

Onemocnění oběhové soustavy, závažná endokrinní onemocnění, závažná onemocnění dýchacích cest a plic, závažná onemocnění ledvin a močových cest, závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

 

Uchazeč musí splňovat podmínky elektrotechnické způsobilosti podle § 6 vyhlášky 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP v jejím průběhu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

ELEKTROSERVIS