Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský mechanizátor
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání technické dokumentace, katalogů a dílenských příruček při provozu a opravách zemědělské mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s katalogem náhradních dílů, vyhledat určené údaje z katalogu s využitím informačních systémů Praktické předvedení
b Číst technickou dokumentaci a schémata v návodech k obsluze nebo servisní dokumentaci, vyčíst z provozní dokumentace způsob a intervaly technické údržby mechanizačních prostředků Praktické předvedení
c Předvést práci s databázemi a informačními systémy využitelnými při práci zemědělského mechanizátora Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování technologií v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout sestavení technologie zakládání jednotlivých druhů krmiv a steliv nejméně dvou druhů a kategorií hospodářských zvířat v zadaných podmínkách, z toho jedné u skotu Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout řízení klimatizace a větrání a případně vytápění v konkrétní stavbě s určeným druhem a kategorií hospodářských zvířat, vysvětlit systém jejich údržby a oprav Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat mechanizační prostředky pro odstraňování a skladování výkalů a uvést nejčastější závady a poruchy včetně možných rizik s ohledem na životní prostředí Písemné a ústní ověření
d Popsat technické zázemí pro manipulaci, třídění a skladování jednotlivých produktů živočišné výroby Ústní ověření
e Popsat technologii dojení a ošetřování mléka v konkrétních podmínkách Písemné ověření
f Popsat nejčastěji používané způsoby a techniku při naskladnění, vyskladnění a přepravě hospodářských zvířat, na konkrétním zadání zpracovat organizaci a plán přesunu daného druhu a kategorie zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat systémy napájení jednotlivých druhů a kategorií zvířat Ústní ověření
h Popsat možnosti osvětlení stájí s ohledem na požadavky jednotlivých druhů a kategorií zvířat Ústní ověření
i Vyjmenovat možnosti technologického vybavení pro údržbu a provoz pastvin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace o provozu zemědělské techniky v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci stájových technologií a zásady jejího vedení Ústní ověření
b Popsat účetní evidenci strojů a zařízení v živočišné výrobě a spolupráci s ekonomem při vedení podnikových agend a účetnictví Písemné a ústní ověření
c Popsat evidenci skladování a spotřeby pohonných hmot a mazadel Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit sledování, vyhodnocování a řízení spotřeby energií v objektech živočišné výroby Ústní ověření
e Popsat nakládání s odpady, jako jsou použité oleje a maziva, akumulátory a použité čisticí prostředky, v souladu s předpisy BOZP a ochrany životního prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování péče o techniku v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy preventivních prohlídek a oprav technologií a strojů pro živočišnou výrobu Ústní ověření
b Sestavit harmonogram preventivních prohlídek vybraných technologií a strojů i s ohledem na případný termín naskladnění a vyskladnění zvířat u turnusových zástavů Praktické předvedení
c Zpracovat plán údržby a oprav jedné zadané stájové technologie včetně požadavků na náhradní díly Praktické předvedení
d Popsat postup pravidelné údržby traktoru a krmného vozu, přípravu na technické prohlídky Ústní ověření
e Navrhnout plán obnovy a modernizace vybavení na základě výsledků preventivních prohlídek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací oprav v živočišné výrobě, zdůvodnit jejich význam pro včasné a správné plánování oprav Ústní ověření
e Popsat spolupráci s rostlinnou výrobou v oblasti využití mechanizačních prostředků při řízení a organizaci provozu Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách provozu živočišné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při použití zemědělské mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany při práci s mechanizačními prostředky v živočišné výrobě Ústní ověření
b Popsat problematiku provozu stájových technologií a strojů, použití provozních náplní - paliv, maziv a ostatních materiálů v rámci zásad hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, uvést příklady bezpečnostních rizik Ústní ověření
c Popsat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, uvést povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
d Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč musí mít řidičské oprávnění skupiny T.

V kompetenci "Používání technické dokumentace, katalogů a dílenských příruček při provozu a opravách zemědělské mechanizace" v kritériu a) uchazeč bude pracovat s katalogem náhradních dílů určeného stroje živočišné výroby.

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému zajištění správného chodu jednotlivých technologií chovu hospodářských zvířat. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Při ověřování kompetencí formou praktického provedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zvládání operací a případně i k časovému hledisku.

Při zkoušce je třeba dbát na respektování příslušných právních předpisů vztahujících se k chovu jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat, zejména k požadavkům na pohodu zvířat (welfare) a ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., a souvisejících vyhlášek ve znění pozdějších předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrima Žatec, s. r. o.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem

Zemědělský svaz České republiky