Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský mechanizátor
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 18.10.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 18.8.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání technické dokumentace, katalogů a dílenských příruček při provozu a opravách zemědělské mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s katalogem náhradních dílů, vyhledat určené údaje z katalogu s využitím informačních systémů Praktické předvedení
b Číst technickou dokumentaci a schémata v návodech k obsluze nebo servisní dokumentaci, vyčíst z provozní dokumentace způsob a intervaly technické údržby mechanizačních prostředků Praktické předvedení
c Předvést práci s databázemi a informačními systémy využitelnými při práci zemědělského mechanizátora Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování strojních souprav pro rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat sestavení mechanizačních prostředků - strojních souprav pro technologii pěstování nejméně dvou plodin, z toho jedné obiloviny Ústní ověření
b Navrhnout příklady vhodné agregace traktorů s různými druhy strojů pro zpracování půdy, setí a sázení s ohledem na jejich vzájemnou velikost a výkon Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat mechanizační prostředky pro chemickou ochranu rostlin - pro polní plodiny a speciální kultury - sady, vinice, chmelnice Písemné ověření
d Popsat mechanizační prostředky pro výživu a hnojení rostlin, aplikaci jednotlivých druhů statkových hnojiv a způsoby jejich uskladňování Písemné ověření
e Zpracovat návrh technologie sklizně dvou zemědělských plodin v zadaných půdních a geografických podmínkách, z toho jedné obiloviny, a sestavení sklizňové linky Praktické předvedení
f Popsat technologii posklizňového zpracování a skladování u dvou plodin, z toho jedné obiloviny Ústní ověření
g Popsat způsoby sklizně, úpravy, konzervaci a skladování jednotlivých druhů objemných krmiv Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci a řízení pracovních postupů v rostlinné výrobě ve spolupráci s agronomem s ohledem na nasazování mechanizačních prostředků Písemné ověření
b Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
c Na základě výkonových norem stanovit pro zadané podmínky časový harmonogram prací Praktické předvedení
d Předvést v zadaných podmínkách rozdělení úkolů podřízeným pracovníkům, motivovat je a vyhodnotit provedené úkoly Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace o provozu zemědělské techniky v rostlinné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní evidenci mechanizačních prostředků v rostlinné výrobě, provozní dokumentaci strojů a vysvětlit zásady jejího vedení Ústní ověření
b Popsat evidenci skladování a spotřeby pohonných hmot Písemné a ústní ověření
c Popsat evidenci skladování a spotřeby olejů a dalších provozních kapalin a maziv, uvést základní druhy olejů používaných v zemědělství Ústní ověření
d Vypracovat sledování a vyhodnocování provozních parametrů, potřeby náhradních dílů a ekonomiky provozu vozidel a strojů v konkrétních podmínkách Praktické předvedení
e Popsat nakládání s odpady, jako jsou použité oleje a maziva, akumulátory, použité čisticí prostředky v souladu s předpisy BOZP a ochrany životního prostředí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování oprav a údržby, sledování spolehlivosti strojů a obnova strojního vybavení v rostlinné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit harmonogram preventivních prohlídek strojů s ohledem na roční období a termín jejich nasazení v rostlinné výrobě Písemné ověření
b Popsat strojní vybavení dílny pro opravy a údržbu zemědělské mechanizace Ústní ověření
c Zpracovat plán údržby a oprav včetně požadavků na náhradní díly pro zemědělskou mechanizaci Písemné ověření
d Vysvětlit a ukázat v zadaných podmínkách postup pravidelné údržby traktoru a jiného zadaného mechanizačního prostředku Praktické předvedení a ústní ověření
e Diagnostikovat jednoduchou závadu a navrhnout postup a potřebné vybavení k jejímu odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout plán obnovy a modernizace vybavení na základě výsledků preventivních prohlídek v souladu s výrobními záměry konkrétního podniku Praktické předvedení
g Popsat možnosti a způsoby získávání informací o nových trendech a technologiích v mechanizačních prostředcích pro rostlinnou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při použití zemědělské mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních právních předpisů týkajících se BOZP a požární prevence při práci s mechanizačními prostředky Písemné ověření
b Popsat problematiku provozu strojů využívaných v zemědělství, použití provozních náplní - paliv, maziv a ostatních materiálů v rámci zásad hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, používání pracovních ochranných prostředků a jejich evidence, uvést příklady bezpečnostních rizik Ústní ověření
c Popsat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, uvést povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
d Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč musí mít řidičské oprávnění skupiny T.

V kompetenci "Používání technické dokumentace, katalogů a dílenských příruček při provozu a opravách zemědělské mechanizace" v kritériu a) uchazeč bude pracovat s katalogem náhradních dílů určeného stroje rostlinné výroby.

Pro účely ověřování jednotlivých kompetencí byly stanoveny tyto skupiny základních plodin: obiloviny, olejniny, okopaniny a pícniny.

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno do navazujících činností. Základem jsou činnosti týkající se návrhů na sestavení strojních souprav, odborného vedení pracovníků a zajišťování údržby, oprav a obnovy strojního vybavení na úseku rostlinné výroby.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zvládání operací a k časovému hledisku zvládnutí operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrima Žatec, s. r. o.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem

Zemědělský svaz České republiky