Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zootechnik
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika chovu koní v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strukturu chovu koní v České republice, vyjmenovat a popsat nejdůležitější plemena chovaná na území ČR, vysvětlit vývojové tendence Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat způsoby zařazování plemenných zvířat do jednotlivých oddílů plemenných knih vedených na území ČR, vysvětlit druhy selekce Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit hospodářský význam současného chovu koní v ČR Písemné a ústní ověření
d Popsat rozdělení chovu na jednotlivé úseky a kategorie podle stáří, pohlaví, březosti klisen a užití koní Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit základy etologie koní Písemné ověření
f Charakterizovat psychiku koně podle temperamentu, charakteru a neurotypu Písemné ověření
g Popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin, popsat anatomii končetin pod karpem a tarzem, funkci kopyta a rohového střelu Písemné a ústní ověření
h Charakterizovat stavbu a činnost orgánových soustav koně Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace platné legislativy v chovu koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější zákony, vyhlášky a další ustanovení v ČR související s chovem koní a popsat činnosti, které v chovu koní upravují Písemné ověření
b Popsat vybraná ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání a charakterizovat základní aspekty tohoto zákona z pohledu týrání zvířat a regulace bolestivých zákroků v chovu koní Písemné ověření
c Popsat ustanovení vyhlášky o minimálních standardech na ochranu hospodářských zvířat vztahující se k chovu koní Písemné ověření
d Popsat vybraná ustanovení nařízení vlády ČR, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovní postupy, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat - požadavky na organizaci práce a pracovních postupů v chovu koní Písemné ověření
e Vyjmenovat evropské a národní podpory v chovu koní (členění podpor, zpracování žádosti), předvést použití internetových aplikací MZe a SZIF Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence koní v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybraná ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které se týkají šlechtění a plemenitby koní Písemné ověření
b Objasnit principy vedení ústřední evidence koní - hlášení změn, stájový registr, pastevní deník, portál farmáře, vedení evidence o plemenářské práci, o obratu stáda a krmení jednotlivých kategorií koní a předvést vyplnění změn v evidenci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsob označování a identifikace koní v ČR Ústní ověření
d Vysvětlit pojmy a údaje vedené v průkazu koně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování chovného prostředí, technologie a systémů ustájení koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem pohoda chovu zvířat (welfare) v chovu koní a specifikovat základních 5 svobod zvířat Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat a předvést zásady správné manipulace a zacházení s koňmi Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obecné zásady ustájení jednotlivých kategorií koní (mikroklima, osvětlení, větrání, prašnost, hluk apod.) Ústní ověření
d Charakterizovat různé systémy ustájení koní dle jednotlivých kategorií - popsat požadavky na ustájení klisen s hříbaty, odstavených hříbat, plemenných hřebců, sportovních koní, ustájení 24/7 a další Písemné a ústní ověření
e Posoudit chov koní, ve kterém probíhá zkouška, z hlediska dodržení zásad pohody zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
f Zhodnotit celkový stav koně, jeho čistotu, stav končetin a kopyt Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat funkčnost všech zařízení ve stáji, výbězích a pastvinách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování výživy a organizace krmení koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné zásady výživy jednotlivých kategorií koní - způsob a četnost krmení a napájení, kvalitu krmiv, hygienu krmných zařízení, skladování krmiv Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat a specifikovat krmiva (objemná a jadrná) vhodná pro výživu koní, rozpoznat předložená krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit denní krmnou dávku a celoroční potřebu krmiv pro jednotlivá plemena a kategorie koní v daném chovu, v daném ročním období, s ohledem na živinové potřeby a zátěž jednotlivých kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vliv pastvy, agronomické zásady při zakládání a udržování pastevního porostu, popsat technická zařízení na pastvě, stavbu a zabezpečení výběhů a pastevních areálů Písemné a ústní ověření
e Popsat způsob hodnocení příjmu krmiva a celkové spotřeby krmiv, posoudit tělesnou kondici vybraných koní Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat trávicí soustavu koně a fyziologii trávení Písemné ověření
g Popsat význam a potřebu nejdůležitějších živin, minerálních látek a vitamínů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování koní a zajišťování péče o jejich zdraví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit plemeno předvedeného koně, popsat jeho morfologické vlastnosti a vady Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby kontroly zdraví v chovu a systém prevence onemocnění Písemné a ústní ověření
c Popsat základní péči o zdraví, výživu a pohodu koně a posoudit zdravotní stav předvedeného koně Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést základní péči o končetiny a kopyta koně Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit význam pohybu koně a mechaniky pohybu Písemné ověření
f Posoudit koně v pohybu, zhodnotit fáze kmitu, podpěru a posunu v závislosti na stavbě těla, došlap jednotlivých končetin Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat patologii distálních částí končetin - kostně kloubní systém, onemocnění kloubů, záněty vazů, záněty šlach, podotrochlózu, schvácení kopyt a patologii kůže a rohového pouzdra Písemné a ústní ověření
h Definovat a klasifikovat kulhání a posoudit základní příčiny kulhání koně s využitím videa nebo fotografií Praktické předvedení a ústní ověření
i Posoudit koně před korekturou nebo podkováním v klidu, stav kopyta nebo starého podkování Praktické předvedení a ústní ověření
j Charakterizovat nejběžnější onemocnění koní (např. kolika, černé močení, příznaky tetanu, hříběcí onemocnění, onemocnění dýchacích cest) včetně onemocnění podléhajících povinnosti oznámení orgánům veterinární správy Písemné a ústní ověření
k Popsat veterinární předpisy platné pro přesuny koní a povinné veterinární úkony profylaxe - odběry krve, vakcinace, odčervení, výtěry atd. Písemné ověření
l Popsat první pomoc při nejčastějších onemocněních či drobných zraněních, předvést první pomoc při kolice před příjezdem veterinárního lékaře Praktické předvedení a ústní ověření
m Popsat zootechnická opatření k eliminaci výskytu vybraných zdravotních poruch Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pomoc při podkování a korekturách kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést způsoby fixace hříběte a dospělého koně při ošetřování končetin Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat kopyto jako anatomický útvar Písemné a ústní ověření
c Popsat asistenci při podkování koní a korekturách kopyt, uvést zásady a předvést správné držení končetin, dodržovat zásady BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit význam podkování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování reprodukce v chovu koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyziologii reprodukčního cyklu u koní, charakterizovat pohlavní dospělost u jednotlivých plemen koní Písemné ověření
b Popsat a vysvětlit základní zootechnické ukazatele, říjový cyklus - průběh, vhodnou dobu k zapouštění, zjišťování říje, zjišťování březosti Písemné ověření
c Popsat způsoby připouštění - přirozený způsob, inseminace Písemné ověření
d Popsat fixaci klisny při připouštění, popsat základní pravidla BOZP Ústní ověření
e Popsat příznaky blížícího se porodu na fotografiích Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat základní vybavení porodníka, charakterizovat průběh jednotlivých fází porodu Ústní ověření
g Popsat zásady péče o klisnu s hříbětem po porodu a předvést ošetřovatelské úkony nezbytné pro zachování zdraví a pohody klisny po porodu a narozeného hříběte Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat péči o plemenného hřebce Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení výcviku koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyziologická pravidla zátěže, reakce a adaptace koně na zátěž Písemné a ústní ověření
b Popsat obecnou strukturu výcviku jednotlivých plemen a kategorií koní Písemné a ústní ověření
c Sestavit výcvikový plán pro přípravu mladých tříletých klisen a hřebců ke zkouškám výkonnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit výcvikový plán pro přípravu čtyřletých a starších koní k přípravě do chovatelských soutěží, pro prodej či výcvik jezdců Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování užitkovosti v chovu koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zkušební řády jednotlivých plemen koní chovaných na území ČR Písemné ověření
b Popsat způsoby hodnocení užitkovosti a dědičnosti v chovu koní Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat výkonnost koně a odhad plemenné hodnoty Písemné a ústní ověření
d Popsat hodnocení hříběte při označování a třídění Ústní ověření
e Popsat hodnocení koní při zařazování do chovu a při výkonnostních zkouškách Ústní ověření
f Popsat hodnocení koní při chovatelských soutěžích (KMK) v klasických jezdeckých disciplínách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava koně pro transport, nakládání, přeprava koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady pohybu koní po veřejných komunikacích podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
b Popsat přípravu koně před přepravou a předvést praktickou ukázku z nakládání a vykládání koní z transportního prostředku při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést příslušné doklady potřebné pro přepravu koní Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování základních ekonomických ukazatelů chovu koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vývoj zemědělské ekonomiky v ČR ve vztahu k chovu koní Písemné ověření
b Charakterizovat ekonomické ukazatele chovu koní Písemné ověření
c Sestavit základní ekonomický rozpočet provozu modelového chovu koní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti a popsat jejich náležitosti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví závodu Písemné a ústní ověření
c Sestavit modelový týdenní plán práce pro pracovníky ošetřující jednotlivé kategorie koní včetně jejich mzdového ohodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout možnosti vzdělávání pro pracovníky v modelovém chovu koní, vyhledat vzdělávací a informační akce zajišťované ministerstvem zemědělství a profesními svazy Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP při zacházení se zvířaty a požární ochrany při práci v živočišné výrobě, zkontrolovat jejich dodržování v chovu koní, ve kterém probíhá zkouška Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat problematiku provozu stájových technologií, používání ochranných pomůcek, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí, uvést příklady bezpečnostních rizik Ústní ověření
g Popsat možnosti nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, uvést povinnosti pracovníka a zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
h Popsat první pomoc při úrazu nebo poškození zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/zootechnik #zdravotni-zpusobilost).

Pro ověření znalostí a dovedností uchazeče budou kompetence ověřovány nejen v učebně, ale také přímo v zemědělském hospodářství, zaměřeném na chov koní.

Uchazeč musí při vstupu do chovu splňovat požadavky veterinárních předpisů (zákon č.166/1999 Sb. a vyhláška č. 342/2012 Sb.) a obecně platných pravidel zoohygieny.

 

Při demonstraci práce s koněm se z časových a bezpečnostních důvodů doporučuje použít zaučeného koně. Při ověřování formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům, respektování požadavků pohody zvířat a organizaci pracovníků. Je vhodné zadávat uchazečům komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

U kompetence Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu v kritériích c), d) bude uchazeč sestavovat týdenní plán práce, navrhovat mzdové ohodnocení (včetně jeho motivační složky) a dále navrhovat možnosti vzdělávání modelových podřízených pracovníků v chovu koní analogickém tomu, ve kterém probíhá zkouška. Uchazeč si u zkoušky připraví týdenní plán práce a zmíněné návrhy a následně k nim proběhne diskuze mezi uchazečem a zkoušejícím.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Šlechtitelský chov koní Kubišta, s. r. o.

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA, s. r. o.

Asociace svazů chovatelů koní ČR, z. s.

Svaz chovatelů českého teplokrevného koně, z. s.