Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace chovu koní a jezdeckého sportu v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci jezdeckého sportu v ČR a jeho historii Písemné ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat klasické disciplíny jezdeckého sportu Písemné ověření
c Prokázat znalost a orientaci v legislativních dokumentech České jezdecké federace (ČJF) a pravidlech jezdeckého sportu Písemné ověření
d Popsat organizaci chovu koní v ČR Písemné ověření
e Vyjmenovat veškerou dokumentaci příslušející ke koni a uvést, kdo vede evidenci, popsat vedení evidence Písemné ověření
f Připravit změnové hlášení pro průkaz koně Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základech anatomie, fyziologie, kineziologie a biomechaniky u člověka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy z anatomie a fyziologie člověka Písemné ověření
b Charakterizovat pojem kineziologie a biomechanika člověka Písemné ověření
c Popsat reakce organismu člověka na fyzickou zátěž během jezdeckého výcviku Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakteristika prevence úrazů jezdce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rizikovost jezdeckého sportu Písemné ověření
b Klasifikovat nejčastější úrazy jezdce a jejich příčiny Písemné ověření
c Předvést dodržování zásad BOZP v přístupu ke koni a v jezdeckém výcviku Praktické předvedení
d Vyjmenovat ochranné pomůcky a vybavení jezdce a popsat jejich používání pro prevenci úrazů Písemné ověření
e Popsat zásady první pomoci při náhlém zranění nebo ohrožení zdraví jezdce Písemné ověření
f Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele při pracovním úrazu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování metod pedagogické praxe při výcviku jezdců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní psychologické aspekty vzdělávání jezdců Písemné ověření
b Sestavit strukturu vzdělávacího kurzu pro jednotlivce i pro skupinu jezdců s ohledem na jejich jezdeckou úroveň Písemné ověření
c Sestavit prezentaci pro výukový kurz jezdce, připravit rozbor příkladů z praxe s využitím praktických pomůcek, zejména koní Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat nejčastější chyby v práci cvičitele a navrhnout jejich nápravu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování základních vlastností koně a jeho vhodnosti pro výuku jízdy na koni

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat části těla, kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu, těžiště koně Písemné ověření
b Popsat mechaniku pohybu koně a základní postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vady pohybu koně Písemné a ústní ověření
d Předvést popis exteriéru koně Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit vhodnost koně pro přiděleného jezdce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit prevenci v péči o zdraví koní (mikroklima, trénink, krmivo, podávání antiparazitik, ochranné očkování) Písemné a ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav koně, popsat denní kontrolu zdraví koně, kontrolu končetin a kopyt a sestavit plán péče o kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní nemoci a vady koní, příznaky onemocnění a změny v chování nemocného koně Písemné a ústní ověření
d Změřit tělesnou teplotu, tepovou a dechovou frekvenci koně a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat první pomoc při drobném i větším zranění koně Písemné a ústní ověření
f Popsat poskytnutí první pomoci koni postiženému kolikovými bolestmi Písemné a ústní ověření
g Charakterizovat další vady koní (zlozvyky, skryté vady apod.) Písemné a ústní ověření
h Popsat základní a minimální podmínky prostředí ustájení a chovu koní Ústní ověření
i Popsat zařízení a pomůcky pro práci s koňmi Praktické předvedení a ústní ověření
j Popsat a předvést péči o koně a jeho čištění před a po práci Praktické předvedení a ústní ověření
k Předvést denní kontrolu kopyt a sestavit plán péče o kopyta Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krmení koní přiměřenou technikou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat trávicí ústrojí koně a fyziologii trávení, popsat význam a potřebu nejdůležitějších živin, minerálních látek a vitamínů Písemné ověření
b Rozpoznat základní druhy krmiv a posoudit jejich kvalitu, vhodnost a nezávadnost pro krmení jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vhodné způsoby uskladnění jednotlivých krmiv a možné úpravy krmiv, odhadnout hmotnost předložených krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit orientačně základní krmnou dávku pro zadanou kategorii koní v daném ročním období s ohledem na energetické potřeby jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit denní krmný režim a připravit krmiva pro zadanou kategorii koní, podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní výcvik jezdce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní vybavení jezdce a zdůvodnit jeho potřebnost Písemné a ústní ověření
b Popsat výběr vhodného koně pro jezdce v různém stupni výcviku dle jeho předpokladů Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit metodický postup přípravy koně k výcviku Ústní ověření
d Sestavit plán základního výcviku jezdce Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést výuku začátečníka v přístupu ke koni při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést výuku začátečníka při čištění koně Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat výstroj koně a předvést výuku uzdění a sedlání koně před prací a oduzdění a odsedlání koně po práci Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést výuku předvedení koně na ruce Praktické předvedení a ústní ověření
i Předvést nácvik nasednutí a sesednutí jezdce z koně Praktické předvedení a ústní ověření
j Popsat výstroj koně pro lonžování začátečníka, předvést lonžování koně se začínajícím jezdcem a jeho výuku v jízdě na koni v základních chodech (krok, klus, cval) Praktické předvedení a ústní ověření
k Předvést výuku správného sedu jezdce, klasifikovat chyby v sedu jezdce a popsat cviky vedoucí k jeho zlepšení Praktické předvedení a ústní ověření
l Klasifikovat pomůcky a pobídky jezdce a jejich vliv na koně v jednotlivých chodech Ústní ověření
m Popsat práci cvičitele na jízdárně, popsat zásady jízdárenské práce a předvést povelovou techniku Praktické předvedení a ústní ověření
n Vysvětlit ovládání koně při cvicích a jízdárenských povelech Ústní ověření
o Předvést základní drezurní přípravu jezdce Praktické předvedení a ústní ověření
p Předvést základní skokovou přípravu jezdce Praktické předvedení a ústní ověření
q Vysvětlit činnost jezdce při překonávání překážek na jízdárně v parkuru a v terénu Praktické předvedení a ústní ověření
r Předvést výuku jezdce v terénu a popsat využití koní v agroturistice Praktické předvedení a ústní ověření
s Popsat zásady bezpečnosti při pohybu koně s jezdcem na veřejné komunikaci Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v ekonomice provozu stájí a organizace výuky jezdců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení a pomůcky pro práci s koňmi Písemné a ústní ověření
b Popsat organizaci a vedení stáje a navrhnout organizaci vedení výuky Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést vedení administrace o výuce jezdců Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit plán práce koně využívaného k výuce jezdce Praktické předvedení
e Připravit plán práce cvičitele Praktické předvedení
f Vyhodnotit základní ekonomické informace o příjmech a výdajích stáje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé části výstroje koně Ústní ověření
b Předvést údržbu a očištění jednotlivých částí výstroje Praktické předvedení
c Popsat opravu drobné závady ve výstroji koně Ústní ověření
d Ošetřit a uložit použité pomůcky k výcviku koní Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava jezdeckého koně pod sedlem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a předvést koně pod sedlem v základních drezurních prvcích dle předepsané drezurní úlohy Praktické předvedení
b Připravit a předvést koně pod sedlem ve skoku z klusu Praktické předvedení
c Připravit a předvést koně pod sedlem ve skoku ze cvalu na skocích předepsaných výšek a šířek při dodržování určitého počtu cvalových skoků v jednotlivých distancích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Vstupním požadavkem na uchazeče o tuto PK je střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou v zemědělském oboru se zaměřením na chov koní a agroturistiku nebo předložení osvědčení z profesní kvalifikace jezdec a chovatel sportovních koní.

 

Písemné ověření znalostí probíhá formou písemného testu - týká se kritérií, u kterých je uvedeno písemné ověření.

Soubor otázek stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla :

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různých kombinací testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny násladující podmínky:

 • Pro celkový soubor otázek, z nichž se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek.
 • Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.
 • Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Ověřování kompetencí by mělo pokud možno probíhat v navazujících činnostech vedoucích k ucelenému cvičitelskému úkonu.

 

Zkouška se skládá s následujících částí:

A. Písemná část - formou písemného testu

B. Ústní zkouška - probíhá formou doplňujících otázek a komentářů v průběhu celé praktické zkoušky

C. Praktická část zahrnuje tyto úkoly:

 • Předvedení krmení a péče o koně
 • Základní posouzení přiděleného koně a jeho vhodnosti pro vyučovaného jezdce
 • Navrhnout organizační plán výuky jezdce dle jeho schopností a zkušeností a zapsat evidenci
 • Předvést vlastní praktickou dovednost v jízdě na koni pod sedlem:

a) absolvování předepsané níže uvedené drezurní úlohy

b) překonání níže uvedené skokové zkoušky

Důraz při hodnocení je kladen na sed jezdce, provedení drezurních cviků a vedení koně

 • Předvést vedení výcvikové hodiny začátečníka na lonžovaném koni
 • Předvést výuku pokročilého jezdce v základní drezuře
 • Předvést výuku pokročilého jezdce ve skokové přípravě

Důraz při hodnocení je kladen na dodržování bezpečnosti práce, používání ochraných pomůcek a ochrany zdraví vyučovaných osob.

 

Drezurní úloha (drezurní obdélník s rozměrem 20 x 40 m nebo 20 x 60 m)

 • A - vjezd pracovním klusem
 • X - stát, pozdrav, pracovním klusem vchod
 • C - na pravou ruku
 • MXK - změnit směr a kroky prodloužit
 • KA - pracovní klus
 • AC - vlnovka o třech obloucích
 • C - pracovní cval a velký kruh 20 m 1x kolem
 • CH - pracovní cval
 • HK - cvalové skoky prodloužit
 • KAF - pracovní cval
 • FXH - změnit směr s přechodem do klusu v X
 • XHC - pracovní klus
 • C - pracovní cval a velký kruh 20 m 1x kolem
 • CM - pracovní cval
 • MF - cvalové skoky prodloužit
 • FA - pracovní cval
 • A - pracovní klus
 • AKE - pracovní klus
 • E - obrat vpravo
 • X - stát, nehybnost, 3-4 kroky zpět a ihned pracovní klus
 • B - na levou ruku
 • MCH - střední krok
 • HB - změnit směr ve volném kroku na dlouhé otěži
 • BF - střední krok
 • F - pracovní klus
 • A - ze středu
 • X - stát, nehybnost, pozdrav, odchod z obdélníku v kroku na dlouhé otěži v A

 

Skoková zkouška : skákání z klusu, dále ze cvalu na určitý počet cvalových skoků

 • výška překážek max. do 100 cm
 • počet překážek/skoků 8-9
 • šířka oxerů max. do 110 cm
 • šířka trojbradlí max. do 130 cm
 • délka dráhy max. do 500 m
 • rychlost 350 m/min.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba zajistit:

 • 2-4 koně a jezdce, kteří budou využiti jako figuranti - žáci při vedení výcvikových hodin a lekcí, kteří budou vybaveni kompletní jezdeckou výstrojí
 • Personál - obsluhu pro stavbu překážek a drezurního obdélníku

Dále je nutné přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, bezpečnosti jezdců, dodržování zásad bezpečnosti práce při zacházení se zvířaty a jejich welfare. Je důležité posuzovat nejen dosažený výsledek, ale především samostatnost rozhodování v jednotlivých situacích.

 

Je doporučeno toto rozvržení zkoušky:

Písemná zkouška - 1 hodina

Ústní zkouška - probíhá v průběhu celé praktické zkoušky

Praktická zkouška - 4 až 8 hodin

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MVDr. Eva Nesňalová, CSc., garant kurzů pro kvalifikaci cvičitel jezdectví

Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Česká jezdecká federace