Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik údržby ochran
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit elektrotechnické značky na výkresové dokumentaci Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat funkce jednotlivých součástí zařízení se systémem ochrany podle výkresové dokumentace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy ochrany proti blesku a přepětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postupy pro montáž vnitřních přepěťových ochran do zařízení, určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit pro zadaný úkol odpovídající materiál a přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Údržba, opravy a kontrola zařízení s přepěťovými ochranami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat funkčnost instalovaných přepěťových ochran Praktické předvedení a ústní ověření
b Analyzovat závady a rozhodnout o postupu jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat ochranu vnitřních elektrických zařízení proti atmosférickému přepětí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování a vyhodnocování záznamů v dokumentaci o provedené montáži nebo opravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu ochrany elektrického zařízení v souladu s provozními a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést záznam o uvedení elektrického zařízení do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posouzení jednotlivýchn ochran a vhodnosti jejich aplikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé druhy atmosférických přepětí Ústní ověření
b Posoudit vhodnost aplikace konkrétní ochrany pro autorizovanou osobou určené zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Využít katalogů výrobců včetně on-line přístupu na web při volbě součástí autorizovanou osobou zadaného způsobu ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30791&kod_sm1=40).

Pro práce na elektrických zařízeních. Vstupní podmínkou je zkouška dle vzhlášky č. 50/78 Sb., § 6 ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu plnění jednotlivých kritérií se hodnotí volba a použití ochranných a pracovních prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou

Pražská energetika, a. s.

Ing. Lubomír Mezník / OSVČ