Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Montér ochran proti atmosferickým a síťovým přepětím
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit elektrotechnické značky na výkresové dokumentaci Písemné a ústní ověření
b Popsat podle výkresové dokumentace funkce jednotlivých součástí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy ochrany proti blesku a přepětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž společné přepěťové ochrany 1. a 2. stupně a ochrany 3. stupně Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést montáž samostatných ochran 1., 2. a 3. stupně Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést montáž ochrany datových sítí Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést montáž ochrany anténních rozvodů Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit pro zadaný úkol odpovídající nářadí a pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba, opravy a kontrola zařízení s přepěťovými ochranami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit funkčnost autorizovanou osobou určené přepěťové ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozhodnout o postupu a odstranit závadu přepěťové ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo pravidelné prověrce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu elektrického zařízení v rozsahu stanoveném konkrétními provozními a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést záznam o uvedení zařízení do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=125&kod_sm1=38).

Pro práce na elektrických zařízeních. Vstupní podmínkou je zkouška dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 6, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění jednotlivých kritérií se hodnotí volba a použití ochranných a pracovních prostředků.

Pro ověření kompetence Údržba, opravy a kontrola zařízení s přepěťovými ochranam určí autorizovaní osoba zařízení, na kterém simuluje závadu přepěťové ochrany.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou

Pražská energetika, a. s.

Ing. Lubomír Mezník / OSVČ