Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik osobních vozidel
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami osobních vozidel (zvedací zařízení, ruční nářadí) a pravidla dodržovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách osobních vozidel Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s technickou dokumentací osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v příručkách pro opravy (v elektronické nebo tištěné podobě) způsob opravy a parametry seřízení dílu nebo agregátu, určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v katalogu (v elektronické nebo tištěné podobě) díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro konstrukční skupinu a typ vozidla, určenou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření základních elektrotechnických a elektronických veličin prvků kabeláže osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé druhy základních elektrických a elektronických obvodů Písemné a ústní ověření
c Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat uspořádání hlavních datových vedení Písemné a ústní ověření
e Zkontrolovat funkci základních typů snímačů neelektrických veličin používaných v jednotlivých systémech a příslušenství hnacích agregátů a orientovat se v jejich principu činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci vznětových a zážehových motorů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip činnosti a konstrukci vznětových a zážehových motorů Písemné a ústní ověření
b Popsat pevné části vznětových a zážehových motorů Písemné a ústní ověření
c Popsat pohyblivé části vznětových a zážehových motorů Písemné a ústní ověření
d Popsat jednotlivé druhy rozvodových mechanismů včetně variabilního časování ventilů a vypínání válců Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci příslušenství vznětových a zážehových motorů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat mazací a chladicí soustavu vznětového a zážehového motoru Písemné a ústní ověření
b Popsat systémy přívodu vzduchu do motoru Písemné a ústní ověření
c Popsat palivovou soustavu vznětového a zážehového motoru Písemné a ústní ověření
d Popsat systémy řízení zážehového motoru Písemné a ústní ověření
e Popsat systémy řízení vznětového motoru Písemné a ústní ověření
f Popsat výfukovou soustavu vznětového a zážehového motoru Písemné a ústní ověření
g Popsat hlavní části Mild-Hybridního systému související s hnacím agregátem a princip činnosti Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v systémech pro snižování emisí vznětových a zážehových motorů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat důvody zavádění systémů pro snižování emisí Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v jednotlivých druzích a principech činnosti systémů pro snižování emisí u vznětových a zážehových motorů Písemné a ústní ověření
c Popsat vazby systémů pro snižování emisí na řízení motoru Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění pravidelné údržby hnacích agregátů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v technické dokumentaci rozsah servisní prohlídky, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést úkony servisní prohlídky hnacích agregátů se zaměřením na přívod vzduchu, palivovou, mazací a chladicí soustavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést specifické úkony servisní prohlídky hnacího agregátu vozidla s Mild-Hybridním systémem bez nutnosti zásahu do vysokonapěťových komponentů Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést základní test řídicí jednotky pomocí sériové diagnostiky u hnacího agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
e Orientovat se v elektronických servisních knížkách Praktické předvedení a ústní ověření
f Zaznamenat servisní prohlídku do dokumentace vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava mechanických částí vznětových a zážehových motorů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické dokumentaci vozidla za účelem zjištění předepsaných tolerancí mechanických dílů Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést práci s měřidly (mikrometr a dutinoměr) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu a vyhodnocení naměřených hodnot kompresních tlaků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést demontáž, diagnostiku a montáž pevných i pohyblivých částí zážehového nebo vznětového motoru Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést výměnu rozvodové sady spalovacího motoru s variabilním časováním ventilů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava řízení a příslušenství motoru osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést sériovou i paralelní diagnostiku částí systému řízení zážehového motoru, včetně výměny vadné části a analýzy výsledků, určených autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést sériovou i paralelní diagnostiku částí systému řízení vznětového motoru, včetně výměny vadné části a analýzy výsledků, určených autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu mazací soustavy a výměnu části, určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu a výměnu hlavní části chladicí soustavy včetně odvzdušnění soustavy Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést kontrolu funkce a ovládání turbodmychadla včetně kalibrace Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést kontrolu systému přívodu vzduchu a výměnu části, určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést kontrolu a výměnu hlavní části palivové soustavy zážehového motoru, určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
h Provést kontrolu a výměnu hlavní části palivové soustavy vznětového motoru se systémem common rail, určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava systémů pro snižování emisí osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závady systémů pro snižování škodlivých emisí zážehových motorů včetně analýzy výsledků Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku a odstranění závady start-stop systému Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku a odstranění závady systémů pro snižování škodlivých emisí vznětových motorů včetně analýzy výsledků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se
lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-osobnich-vozidel#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem je předložení platného oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

 • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

 • nakládání s nebezpečnými odpady

 • kvalitu odvedené práce

 • pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce vozidla

 • plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce vozidla

Konkretizace podmínek pro praktické ověřování odborných způsobilostí:

U odborné způsobilosti Měření základních elektrotechnických a elektronických veličin prvků kabeláže osobních vozidel se praktické předvedení provádí:

 • na zkušebním osobním vozidle se zážehovým motorem a start-stop systémem minimálně Euro 5

 • na zkušebním osobním vozidle se vznětovým motorem se systémem common rail a turbodmychadlem minimálně Euro 5

 • na zkušebním osobním vozidle s Mild-Hybridním systémem

U odborné způsobilosti Provádění pravidelné údržby hnacích agregátů osobních vozidel se praktické předvedení provádí:

 • na zkušebním osobním vozidle se zážehovým motorem a start-stop systémem minimálně Euro 5

 • na zkušebním osobním vozidle se vznětovým motorem se systémem common rail a turbodmychadlem minimálně Euro 5

 • na zkušebním osobním vozidle s Mild-Hybridním systémem

 • na 2 samostatných motorech osobního vozidla ve stojanu, z nichž jeden musí být vybaven variabilním časováním ventilů

U odborné způsobilosti Diagnostika a oprava mechanických částí vznětových a zážehových motorů osobních vozidel se praktické předvedení provádí:

 • na 2 samostatných motorech osobního vozidla ve stojanu, z nichž jeden musí být vybaven variabilním časováním ventilů

U odborných způsobilostí Diagnostika a oprava řízení a příslušenství motoru osobních vozidel, Diagnostika a oprava systémů pro snižování emisí osobních vozidel se praktické předvedení provádí:

 • na zkušebním osobním vozidle se zážehovým motorem a start-stop systémem minimálně Euro 5

 • na zkušebním osobním vozidle se vznětovým motorem se systémem common rail a turbodmychadlem minimálně Euro 5

Specifikace podmínek ověřování některých odborných kompetencí:

U odborné kompetence Provádění pravidelné údržby hnacích agregátů osobních automobilů, kritérium d) splnění kritéria zahrnuje: vyčtení paměti závad, dodržování pravidel pro vymazání paměti závad, nastavení intervalu servisní prohlídky.

U odborné kompetence Diagnostika a oprava mechanických částí vznětových a zážehových motorů osobních automobilů, kritéria b) a c) úkony budou provedeny na motoru demontovaném z vozidla.

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR (Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky), Turnov

ISŠA Brno, Brno

SCANIA Czech Republic s. r. o., Chrášťany