Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Pracovník odpadového hospodářství
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 6.12.2020, pokud byl termín stanoven před 7.10.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v požadavcích na odpady a jejich vlastnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést alespoň sedm ze zákona o odpadech definovaných nebezpečných vlastností odpadu a jejich označení podle tohoto zákona Ústní ověření
b Vysvětlit význam pěti předložených grafických symbolů pro označování nebezpečných odpadů a odpadů obalů nebezpečných látek a přípravků Ústní ověření
c Vyhledat a uvést z vyplněného modelového identifikačního listu informace o nebezpečných vlastnostech odpadu a bezpečnostní opatření při manipulaci s odpadem Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést příklady výrobků, které pravděpodobně obsahují olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) nebo polybromované difenylethery (PBDE) Ústní ověření
e Uvést příklady výrobků, které pravděpodobně obsahují azbest nebo skelná vlákna Ústní ověření
f Vysvětlit význam číslic šestimístného katalogového čísla druhů odpadů, zařazení a označení odpadů do kategorie pro další nakládání s nimi na základě předloženého modelového příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit, co je vybraný výrobek a systém zpětného odběru/odděleného sběru Ústní ověření
h Popsat způsoby využívání a odstraňování odpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Separovaný sběr a shromažďování odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky na vybavení shromažďovacích míst odpadů původce Písemné ověření
b Popsat požadavky na shromažďování a skladování vyřazených pneumatik Ústní ověření
c Popsat požadavky na shromažďování a skladování odpadních olejů a vyjmenovat látky, které nesmějí být smíšeny s odpadními oleji Ústní ověření
d Popsat požadavky na shromažďování a skladování vyřazených elektrických akumulátorů, baterií, zářivek a výbojek Ústní ověření
e Popsat požadavky na shromažďování a skladování vyřazených elektrických a elektronických zařízení Ústní ověření
f Vysvětlit důvody pro stanovení požadavků na separovaný sběr odpadů, které mají být přednostně využity Ústní ověření
g Stanovit obsah těžkých kovů a zakázaných látek v plastech pomocí přenosného analytického přístroje s použitím návodu k přístroji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Skladování odpadů u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky na vybavení skladů a skladovacích prostředků pro nebezpečné odpady u původce Ústní ověření
b Uvést příklady opatření, kterými se může předejít nežádoucímu znehodnocení nebo úniku skladovaných odpadů Ústní ověření
c Popsat zajištění údržby a havarijní připravenosti skladovacích míst a jejich vybavení v souladu s předpisy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Separace a třídění odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vizuálně identifikovat v předloženém vzorku druhy odpadů kovů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vizuálně identifikovat v předloženém vzorku druhy odpadů plastů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést manuální separaci odpadů podle druhů nebo separaci s použitím jednoduchých prostředků a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit odhadem v předloženém vzorku podíl nebezpečných odpadů a znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat vybavení potřebné k zajištění údržby místa a nádob ke shromažďování odpadů Ústní ověření
f Uvést, které fyzikální nebo chemické vlastnosti odpadů jsou zjišťovány měřením na místě pomocí ručních přístrojů Ústní ověření
g Vysvětlit způsoby a význam identifikačního značení obalů z hlediska použitého materiálu a využití materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s odpady u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat z nabídky odpovídající štítky k označení přepravního obalu a označit jimi přepravní obaly k přepravě nebezpečných odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit úplnost vyplnění modelového evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů pro území ČR Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout opatření zamezující smíchání nebo znečištění odpadů při manipulaci s odpady u původce a v průběhu přepravy odpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování dat o odpadech pro vedení dokumentace u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob získávání dat nutných k vyplnění interního provozního dokumentu, vedeného ke sběru a shromažďování odpadů produkovaných u původce na základě předloženého modelového dokumentu Ústní ověření
b Posoudit obsah a úplnost předloženého modelového dokumentu k vedení průběžné evidence při předávání odpadů oprávněné osobě a případně uvést zdroj/zdroje k doplnění chybějících dat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování požadavků bezpečnostních předpisů při manipulaci s odpady u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možná technická opatření u původce pro manipulaci, skladování a přípravu k přepravě nebezpečného odpadu Ústní ověření
b Vybrat z nabídky doporučené osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně dýchacích orgánů, očí, rukou a ostatních částí těla při manipulaci, skladování a přepravě odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat protipožární opatření na místech určených ke shromažďování, skladování a přepravu odpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www stránky, katalogy, firemní materiály, vzorové dokumenty a formuláře apod.). Bude se hodnotit schopnost uchazeče vyhledat požadovaný dokument, orientovat se v něm a vysvětlit jeho účel.

 

Při praktickém ověřování by měla být posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Modelové či vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy, vzorky materiálů a odpadů, specifikace k odpadům, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace pro praktické ověřování.

 

Kompetence Orientace v požadavcích na odpady a jejich vlastnosti, kritérium c)

 • Autorizovaná osoba si ke zkoušce připraví nejméně tři modelově vyplněné bezpečnostní listy nebezpečných odpadů.

 

Kompetence Orientace v požadavcích na odpady a jejich vlastnosti, kritérium f)

 • Autorizovaná osoba si ke zkoušce připraví tři příklady odpadů, a to kovů, plastů a vyřazených zařízení, označených katalogovým číslem a kategorií odpadu, na kterých uchazeč vysvětlí význam katalogového čísla a zařazení odpadu do kategorie.
 • Uchazeč může použít katalog odpadů.

 

Kompetence Separace a třídění odpadů, kritérium a)

 • Autorizovaná osoba připraví vzorek odpadů kovů, který bude obsahovat odpady nelegované oceli, legované oceli, hliníku, mědi a součástek, např. malého elektromotoru a nečistoty, např. dřevo, zeminu.

 

Kompetence Separace a třídění odpadů, kritérium b)

 • Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce vzorek odpadů plastů, znečištěný např. dřevem, textilem, sklem.

 

Kompetence Separace a třídění odpadů, kritérium c)

 • Autorizovaná osoba připraví jednoduché nářadí a ochranné pracovní pomůcky, aby uchazeč mohl separovat jednotlivé odpady ve vzorku odpadů kovů nebo plastů (uchazeč uvede, u kterých frakcí by bylo použito např. oddělování řezáním, broušením nebo drcením).

 

Kompetence Separace a třídění odpadů, kritérium d)

 • Autorizovaná osoba použije pro plnění kritéria vzorky určené pro kritéria a) nebo b).

 

Kompetence Manipulace s odpady u původce, kritérium a)

 • Autorizovaná osoba připraví modelově vyplněné štítky k označení přepravního obalu pro nebezpečné odpady.
 • Uchazeč vybere štítky pro tři odpady se zadanými nebezpečnými vlastnostmi.

 

Kompetence Manipulace s odpady u původce, kritérium b)

 • Autorizovaná osoba připraví tři modelově vyplněné neúplné evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů pro území ČR.

 

Kompetence Zajišťování dat o odpadech pro vedení dokumentace u původce, kritérium a)

 • Autorizovaná osoba připraví modelový interní dokument, např. část dokumentu EMS nebo QMS, přijatého k odpadům.

 

Kompetence Zajišťování dat o odpadech pro vedení dokumentace u původce, kritérium b)

 • Autorizovaná osoba připraví modelový interní dokument, např. část dokumentu EMS nebo QMS, přijatého k odpadům.

 

Kompetence Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu, kritérium b)

 • Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce soubor osobních ochranných pomůcek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Centrum inovací a rozvoje, Praha

Asociace energetických manažerů, Praha