Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu práce, materiálů a pomůcek v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní postup u stanovené pracovní operace koželužského procesu při dodržení zásad BOZP a vyhodnotit jeho správnost Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit suroviny a materiál potřebný ke zhotovení předloženého vzorku usně, zhodnotit jejich vlastnosti z hlediska kvality, zdůvodnit jejich použití a vhodnost pro skupinu výrobků v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat ekologické zpracování koželužského odpadu Ústní ověření
d Určit a pojmenovat předložené vzorky usňových a kožešinových materiálů, popsat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předepsané ochranné pracovní pomůcky a zdůvodnit nutnost jejich použití Ústní ověření
b Zkontrolovat funkčnost stanoveného koželužského stroje, připravit ho pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry, uvést konkrétní stroj do chodu s ohledem na předpisy BOZP Praktické předvedení
c Popsat složení stanoveného koželužského stroje a obsluhovat stroje a zařízení potřebné pro výrobu holiny usní a kožešin podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit stanovený stroj pro koželužskou výrobu včetně nastavení daných parametrů a dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
b Provést základní údržbu stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, zdůvodnit nutnost pravidelné údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výroba a opracování holiny v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby holiny a zdůvodnit nutnost vykonání jednotlivých pracovních operací Ústní ověření
b Popsat pracovní postup u jednotlivých operací používaných při výrobě a opracování holiny Ústní ověření
c Vykonat zadanou pracovní operaci pro výrobu a opracování holiny v souladu s technologií výroby a za dodržení BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Úprava a zpracování usní a kožešin po činění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé úpravy a zpracování usní a kožešin, navrhnout způsob konečné úpravy pro stanovený materiál Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat a popsat způsob úpravy u předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup pracovní operace napínání, stanovit účel práce a předvést tuto operaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl mezi materiály upravovanými broušením líce a broušením rubu, rozeznat tyto způsoby úpravy na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat pracovní postup a předvést pracovní operaci sušení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku koželužské výroby.

 

Při ověřování odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů a pomůcek v koželužské výrobě, kritérium d), zadá autorizovaná osoba pro ověření kritéria minimálně 2 a maximálně 5 vzorků od každého materiálu, a to podle zaměření konkrétní koželužské výroby a místa konání zkoušky.

Při ověřování odborné kompetence Výroba a opracování holiny v koželužské výrobě, kritérium c), určí autorizovaná osoba konkrétní pracovní operaci, kterou bude uchazeč vykonávat.

Při ověřování odborné kompetence Úprava a zpracování usní a kožešin po činění, určí autorizovaná osoba, zda bude ověřování kompetence prováděno v technologickém procesu výroby kožešin nebo při zpracování usní. Dále při ověřování odborné kompetence Úprava a zpracování usní a kožešin po činění, kritérium b), zadá autorizovaná osoba pro ověření kritéria minimálně 2 a maximálně 5 vzorků od každého materiálu, a to podle zaměření konkrétní koželužské výroby a místa konání zkoušky.

 

Zkouška bude probíhat v koželužské dílně, při konkrétních pracovních operacích a na koželužských strojích. Při ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k samostatnosti uchazeče. Dále se sleduje dodržování pracovních postupů, správná volba technologie, celková kvalita provedení, správná obsluha strojů, nářadí a zařízení. Při ústním projevu uchazeče je třeba sledovat používání odborné terminologie, jednoznačnost formulací a využívání teoretických znalostí pro řešení úkolů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Leoš Duda - Leon SHOES

ORTO plus, s. r. o.