Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v odrůdách chmele a jejich nárocích na klimatické a půdní podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat biologické zařazení chmele a látky v chmelových hlávkách Ústní ověření
b Uvést příklady odrůd chmele a jejich odlišnosti Ústní ověření
c Rozpoznat rostliny chmele a popsat jejich části v různých růstových a vývojových fázích Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat nároky chmele na stanoviště Písemné ověření
e Vysvětlit vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci chmele Ústní ověření
f Prokázat znalost legislativních předpisů vztahujících se k pěstování chmele Písemné ověření
g Vyjmenovat a charakterizovat základní dotační podpory v oblasti pěstování chmele Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zakládání chmelnic, sázení chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu pozemku před výsadbou chmele Písemné ověření
b Předvést správně vysazený kořenáč, a balíčkovanou sadbu, upozornit na nejčastější možné chyby výsadby Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat různé způsoby zakládání chmelnic Ústní ověření
d Zkontrolovat stav chmelové konstrukce a vysvětlit způsoby závlahy chmelnic Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště a průběh vegetace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a interpretovat obsah živin na daném stanovišti podle agrochemického zkoušení půd (AZP) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout dávky živin (N, P, K, Mg), doporučit sortiment hnojiv a úpravu pH na základě agrochemického rozboru půdy Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a popsat plán hnojení chmele včetně doporučení listových hnojiv a stanovení vhodné vývojové fáze k přihnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj chmele na konkrétním pozemku Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat význam aplikace organického hnojení a vápnění chmele Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout odrůdu a popsat vhodný technologický postup pro pěstování chmele do určené lokality Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit postupy ošetřování chmele na chmelnici Písemné ověření
c Popsat přípravu půdy před řezem chmele Ústní ověření
d Vysvětlit způsoby řezu chmele včetně používané techniky Ústní ověření
e Popsat a vysvětlit zásady zavěšování chmelovodu včetně používané techniky a zavádění chmele Ústní ověření
f Popsat mechanické ošetření půdy za vegetace ve chmelnici včetně pěstování meziplodin a podplodin ve chmelnici Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých organismů chmele a ošetření proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a určit základní škodlivé organismy v porostech chmele Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav porostu chmele na konkrétním pozemku a navrhnout opatření v ochraně rostlin včetně mechanických zásahů a předvést zadání pokynu k provedení konkrétního ošetření v porostu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat systém integrované ochrany rostlin chmele Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zavlažování porostu chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby závlahy chmele Ústní ověření
b Stanovit závlahovou dávku pro zadané parametry Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizace sklizně chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést vhodný termín sklizně chmele Ústní ověření
b Popsat technologie sklizně chmele a předvést zadání instrukce k provedení sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat a popsat kvalitu provedených sklizňových prací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sušení, klimatizace, balení a označování chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat technologii sušení chmele Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit význam klimatizace chmele Ústní ověření
c Popsat způsoby balení chmele u pěstitele Ústní ověření
d Zkontrolovat funkčnost sušárny chmele Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat evidenci a označování chmele u pěstitele Ústní ověření
b Vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin, provést záznam aplikace přípravku na ochranu rostlin do předložené evidence Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat vedení evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů, zjistit z předepsané evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů aplikaci hnojiv na konkrétním pozemku za poslední 3 roky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhledat zadaný blok/díl půdního bloku v LPIS (Veřejný registr půdy) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování ekonomických ukazatelů pěstování chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit jednotlivé nákladové položky u chmele a objasnit možnosti jejich ovlivnění Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat kvalitativní parametry sklizených hlávek chmele, minimální požadavky a bonitační kritéria hodnocená při odbytu chmele Ústní ověření
c Vyhodnotit ekonomickou efektivnost pěstování chmele z předložených údajů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví zemědělského závodu Ústní ověření
c Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování v zemědělském provozu Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
e Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo poškození zdraví Ústní ověření
f Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
g Navrhnout systém motivačního odměňování pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/agronom#zdravotni-zpusobilost).

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídicích a organizačních dovedností nezbytných pro zajištění pěstování chmele v zemědělském závodě. Podklady pro ověřování jednotlivých kompetencí budou vycházet z podmínek konkrétního zemědělského závodu. Předvedení dovedností při posuzování potřeb odborných zásahů budou ověřovány na konkrétních porostech chmele.

U kompetence Charakteristika chmele a jeho nároky na klimatické a půdní podmínky bude kritérium c) ověřeno s využitím rostlin nebo fotografií vývojových fází chmele.

U kompetence Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště a průběh vegetace bude k prověření kritérií a), b) k dispozici vzorový rozbor půdy a Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení.

U kompetence Diagnostika škodlivých organismů chmele a ošetření proti nim budou k prověření kritéria a) k dispozici vzorky a obrazová dokumentace škodlivých organismů a k prověření kritérií b), c) Metodika ochrany chmele pro daný rok vydaná Chmelařským institutem v Žatci a Registr přípravků na ochranu rostlin.

U kompetence Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě bude k prověření kritéria a) k dispozici formulář pro evidenci ochrany rostlin a u kritéria b) formulář pro evidenci hnojiv.

U kompetencí Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, Návrh technologického postupu pěstování chmele, Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě, Zjišťování ekonomických ukazatelů pěstování chmele bude uchazeč v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem na internet.

U kritérií s písemným ověřením bude uchazeč zpracovávat odpovědi na otevřené otázky.

Zkouška se bude konat v době vegetace chmele.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Svaz pěstitelů chmele České republiky

Hopex Louny s. r. o.