Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika lnu a konopí a jejich nároků na půdní a klimatické podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy technických plodin a vysvětlit jejich využití Ústní ověření
b Charakterizovat biologické vlastnosti lnu setého a jeho růstové fáze s využitím semen a fotografií Ústní ověření
c Vyjmenovat druhy konopí a jejich biologické vlastnosti Ústní ověření
d Popsat nároky lnu a konopí na stanoviště Písemné ověření
e Popsat vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci a jejich kvalitu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště a průběh vegetace u lnu a konopí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a interpretovat z agrochemického rozboru půdy obsah základních živin pro dané stanoviště Praktické předvedení
b Popsat vhodnost aplikace statkových a průmyslových hnojiv k jednotlivým plodinám Ústní ověření
c Navrhnout dávky živin (N, P, K), dle agrochemického zkoušení půd a plánovaného výnosu a navrhnout opatření dle aktuální hodnoty pH půdy Praktické předvedení
d Navrhnout aplikaci vhodných hnojiv pro len a konopí Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout možnosti přihnojení za vegetace s ohledem na aktuální růstovou fázi plodin Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj plodiny na konkrétním pozemku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování lnu a konopí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady správné zemědělské praxe Ústní ověření
b Vyjmenovat vhodné mechanizační prostředky k provádění jednotlivých pracovních operací při pěstování lnu a konopí Písemné ověření
c Popsat podzimní zpracování půdy při pěstování lnu a konopí Písemné ověření
d Popsat předseťovou přípravu pro založení porostu lnu a konopí Písemné ověření
e Popsat zařazení lnu a konopí do osevního postupu Ústní ověření
f Zvolit vhodnou odrůdu do určené lokality, popsat přípravu osiva pro setí Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat vhodnost a podmínky pro ekologickou produkci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých organismů v porostech lnu a konopí a opatření proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a určit základní škodlivé organismy (plevele, choroby a škůdce) v porostech lnu a konopí a dále s využitím obrazové dokumentace a preparátů Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav porostu na konkrétním pozemku a navrhnout opatření v ochraně rostlin a zadat pokyn k provedení konkrétního zákroku v porostu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat systém integrované ochrany rostlin pro len a konopí Písemné ověření
d Stanovit systém ochrany rostlin proti danému škůdci s ohledem na ochranu včel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava porostů lnu a konopí ke sklizni

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důvody ošetření desikanty a pomocnými přípravky před sklizní a zvolit vhodný termín ošetření Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat mechanickou úpravu porostu přadného lnu před sklizní Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizace sklizně lnu a konopí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodný termín sklizně lnu a konopí vzhledem ke stavu porostu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat technologie sklizně z hlediska využití lnu a konopí Ústní ověření
c Zadat instrukce k provedení sklizně s ohledem na konkrétní podmínky Praktické předvedení
d Popsat kontrolu kvality provedených sklizňových prací Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posklizňová úprava lnu a konopí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat posklizňovou úpravu lnu z hlediska využití hlavního a vedlejšího produktu Ústní ověření
b Popsat posklizňovou úpravu konopí z hlediska využití hlavního a vedlejšího produktu Ústní ověření
c Popsat požadavky na skladování semen a stonků lnu Písemné ověření
d Popsat požadavky na skladování semen a stonků konopí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit formulář pro ohlašovací povinnost pěstitele konopí Praktické předvedení
b Vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin, provést záznam aplikace přípravku na ochranu rostlin do předložené evidence Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat vedení evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů, zjistit z předepsané evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů aplikaci hnojiv na konkrétním pozemku za poslední 3 roky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhledat zadaný blok/díl půdního bloku v LPIS (Land Parcel Identification System - veřejný registr půdy) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování ekonomických ukazatelů produkce lnu a konopí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat přednosti a zápory pěstování lnu a konopí v rámci různých typů hospodaření Ústní ověření
b Popsat jednotlivé nákladové položky a navrhnout možnosti jejich ovlivnění Písemné ověření
c Popsat standardní jakost jednotlivých produktů lnu a konopí Ústní ověření
d Vyhodnotit ekonomickou efektivnost pěstování lnu a konopí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací prací v rostlinné výrobě Ústní ověření
e Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
i Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

U kompetence "Charakteristika lnu a konopí a jejich nároků na půdní a klimatické podmínky bude kritérium b) ověřeno s využitím alespoň 2 vzorků semen a 5 fotografií vývojových fází rostlin.

U kompetence "Diagnostika škodlivých organismů v porostech lnu a konopí a opatření proti nim" v kritériu a) bude uchazeč určovat škodlivé činitele v terénu a následně určí alespoň 10 škodlivých činitelů s využitím preparátů a obrazové dokumentace.

 

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídicích a organizačních dovedností nezbytných pro zajištění pěstování technických plodin v zemědělském podniku. Podklady pro ověření kompetencí budou brány z konkrétního podniku nebo vytvořeny pro vzorový podnik. Předvedení dovedností při posuzování potřeby odborného zásahu v porostu (hnojení, ochrana rostlin) budou ověřovány na konkrétních porostech technických plodin.

U kompetence „Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště a průběh vegetace u lnu a konopí“ bude k prověření kritérií a), c), d), e), f) k dispozici vzorový rozbor půdy a Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení.

 

U kompetence „Diagnostika škodlivých organismů v porostech lnu a konopí a opatření proti nim“ bude k prověření kritéria a) k dispozici vzorky a obrazová dokumentace škodlivých organismů a k prověření kritérií b), c), d) Metodická příručka integrované ochrany rostlin, Seznam přípravků na ochranu rostlin platný pro aktuální rok.

 

U kompetence „Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku“ bude k prověření kritéria a) k dispozici formulář pro ohlašovací povinnost pěstitele konopí, u kritéria b) formulář pro evidenci ochrany rostlin a u kritéria c) formulář pro evidenci hnojiv.

 

Uchazeč bude v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem na web.

 

Zkouška se bude konat ve druhém čtvrtletí kalendářního roku.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o.

HEMP PRODUCTION CZ, s. r. o.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem