Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách v oblasti výroby plastových a gumárenských obuvnických komponentů, polotovarů a výrobků, dohledat potřebné podklady na Internetu pomocí webových prohlížečů Praktické předvedení
b Popsat složení a výrobní postup předloženého výrobku na základě předložené technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s technickou dokumentací a na jejím základě určit technologické podmínky pro výrobu předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést pravidla pro správné nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi ve výrobním plastikářském a gumárenském provoze Ústní ověření
e Vyjmenovat pravidla pro ekologické odstraňování plastikářských a gumárenských odpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit technologický postup pro zhotovení stanoveného výrobku, vyhodnotit kritická místa výrobního procesu a na modelové situaci prosadit správné technologické řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit technologický postup pro namíchání zadané gumárenské a plastikářské směsi pro konkrétní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technologický postup a podmínky pro vulkanizaci gumových výrobků s ohledem na bezpečné zpracování a dodržení zásad ekologicky čisté výroby, sestavit jednoduchou technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout technologické podmínky pro konkrétní typ strojního zařízení v procesu plastikářské a gumárenské obuvnické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit dle daných předpisů systém ekologické prevence pro daný úsek výroby Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést způsob řešení případných havarijních situací ve vztahu k životnímu prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu surovin a materiálů pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat předložené plastikářské a gumárenské materiály a provést jejich specifikaci Ústní ověření
b Charakterizovat vlastnosti základních surovin v určené směsi, popsat jejich vliv na hotový výrobek Ústní ověření
c Určit suroviny, materiály, komponenty a polotovary pro výrobu konkrétního výrobku, výběr těchto surovin zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit potřebné strojní vybavení pro zadanou technologii, popsat funkci konkrétního stroje a určit, pro kterou pracovní operaci je vhodné jeho použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout pro zadaný technologický úsek strojní vybavení, zdůvodnit navrženou technickou sestavu pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dodržování technologického postupu pro předložený výrobek, v případě zjištěných nedostatků navrhnout náhradní řešení a na modelové situaci tuto změnu prosadit Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat dodržování technologického postupu u stanovených pracovních operací, v případě zjištěných nedostatků prosadit správné řešení Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést vliv kontroly dodržování technologických postupů na výslednou kvalitu výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit suroviny, materiály, polotovary a výrobky, pro něž je nutné během daného technologického procesu vykonat mechanické, technické, laboratorní a jiné zkoušky Praktické předvedení
b Popsat způsob provedení zadané kvalitativní zkoušky vzorku, provedení zkoušky zdůvodnit Ústní ověření
c Vybrat vhodnou laboratoř k provedení zadané kvalitativní zkoušky, vypsat objednávkový list pro tuto zkoušku Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Operativní řešení technologických problémů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit alternativní technologický postup s použitím náhradních materiálů při dodržení zásad BOZP a ekologicky čistého zpracování Praktické předvedení
b Vyhodnotit vadu výrobku, označit technologický nedostatek zpracování, navrhnout náhradní řešení vedoucí k jeho odstranění a na modelové situaci toto řešení prosadit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení technické dokumentace pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost vedení technické dokumentace pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi, zaevidovat technologické změny Praktické předvedení a ústní ověření
b Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, popsat její obsah Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování kvality surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu předloženého materiálu, surovin a polotovarů potřebných ke zhotovení daného výrobku, stanovit jejich další zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést mezioperační kontrolu kvality u stanovených pracovních operací, výsledek vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu kvality hotového výrobku, vyhodnotit zjištěný stav výrobku, popsat případné nedostatky, uvést příčiny vzniku případných vad a navrhnout způsob jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Orientace v normách a v technických podkladech v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi, kritérium b), c); druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní plastikářské a gumárenské výroby (obuvnická výroba) a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi, kritérium a); druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní plastikářské a gumárenské výroby (obuvnická výroba) a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Stanovování druhu surovin a materiálů pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi, pro kritérium c); druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní plastikářské a gumárenské výroby (obuvnická výroba) a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Stanovování výrobních zařízení pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi, kritéria a), b); druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní plastikářské a gumárenské výroby (obuvnická výroba) a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Kontrola dodržování technologických postupů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi, kritérium a); druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní plastikářské a gumárenské výroby (obuvnická výroba) a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi, kritérium c); typ laboratoře (externí, podnikovou), ke které se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní plastikářské a gumárenské výroby (obuvnická výroba) a místa konání zkoušky; u kritéria b) určí autorizovaná osoba konkrétní kvalitativní zkoušku.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Posuzování kvality surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi, kritérium a); druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní plastikářské a gumárenské výroby (obuvnická výroba) a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci u kompetencí: Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi, kritérium a); Operativní řešení technologických problémů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi, kritérium b).

 

Při ověřování splnění kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkolů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie, využívání teoretických znalostí pro řešení úkolů a používání jednoznačných formulací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Gasibo, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava