Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Pracovník pro recyklaci
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních předpisech, standardech a normách k nakládání s odpady a druhotnými surovinami z elekroodpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní české (a implementované) legislativní dokumenty upravující nakládání s odpady, druhotnými surovinami a elektroodpady Písemné a ústní ověření
b Popsat a na příkladu předvést postup pro zařazování odpadů z elektrického a elektronického zařízení do jednotlivých skupin a kategorií podle Katalogu odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat z předloženého soupisu elektroodpadů, elektrozařízení a jejich částí ta, která mohou obsahovat těžké kovy, těkavé látky a jiné nebezpečné a případně radioaktivní látky podle zvláštních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby označování elektrozařízení symbolem výrobce a vybrat z předložených vzorů označení předepsané pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat hierarchii nakládání s odpady Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologiích a postupech pro zpracování elektroodpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní technologické operace pro zpracování elektroodpadů Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat a na předloženém vzorku použít kritéria vizuální kontroly přebíraných elektroodpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat požadavky na postupy pro přednostní odstranění nebezpečných látek a součástí z elektroodpadů Písemné a ústní ověření
d Popsat s využitím blokových schémat technologie zpracování jednotlivých skupin elektroodpadů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a kontrola technologických operací zpracování elektroodpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kritéria pro kontrolu určené technologické operace z hlediska požadavků na kvalitu výstupních materiálů Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat u vyřazeného elektrotechnického nebo elektronického výrobku, zda byl dodržen předepsaný technologický postup pro jejich separaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů a protipožárních předpisů při technologických operacích demontáže elektroodpadů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence vstupů, výstupů a průběhu technologického procesu zpracování elektroodpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat požadavky na průběžnou evidenci elektroodpadů podle zákona o odpadech a vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
b Vyplnit doklady pro průběžnou evidenci převzatých elektroodpadů a částí odeslaných k dalšímu zpracování, využití či k odstranění Praktické předvedení
c Popsat obsah provozního řádu zařízení podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady a podle vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a navrhnout případnou změnu předloženého provozního řádu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž elektroodpadů podle stanoveného postupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup demontáže předloženého elektrotechnického výrobku s ukončenou životností Praktické předvedení
b Demontovat a separovat části výrobku obsahující nebezpečné látky podle pracovního návodu pomocí jednoduchého ručního nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat požadavky na dodržování bezpečnosti a hygieny práce a na použití ochranných pomůcek při demontáži elektroodpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění odpadů a druhotných surovin z elektroodpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytřídit směs železných a neželezných kovů v předloženém vzorku elektroodpadů podle vizuálního posouzení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytřídit směs plastů v předloženém vzorku elektroodpadů podle výrobního označení, katalogu nebo jiného předepsaného postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Označit v předloženém vzorku nepoužitelné a nebezpečné odpady Praktické předvedení
d Navrhnout zařazení zadaných vytříděných materiálů ze směsi kovů nebo plastů dle Katalogu odpadů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Skladování částí výrobků, druhotných surovin a odpadů z recyklace elektroodpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob označování a skladování částí výrobků, druhotných surovin a odpadů z demontáže elektroodpadů, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí Písemné a ústní ověření
b Popsat požadavky na místo pro skladování nebezpečných a ostatních odpadů ze zpracování elektroodpadu podle požadavků vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Ústní ověření
c Navrhnout místo pro skladování druhotných surovin z recyklace elektroodpadů před přepravou k jejich využití Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava částí výrobků, druhotných surovin a odpadů ze zpracování elektroodpadů k přepravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit části elektroodpadů, druhotné suroviny a nepoužitelné odpady ze zpracování elektroodpadů k přepravě podle požadavků evropských nebo mezinárodních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat opatření, aby nedošlo ke smíchání nebo znečištění druhotných surovin v průběhu přepravy Ústní ověření
c Označit části elektroodpadů a druhotných surovin pro přepravu podle požadavků evropských a mezinárodních předpisů a specifických požadavků odběratele Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při recyklaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat české (a implantované) legislativní předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné a ústní ověření
b Určit z firemních katalogů ochranné pomůcky pro práci v zařízení na recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení
c Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www stránky, seznamy zákonů a vyhlášek, katalogy, firemní materiály apod.).

 

Pro písemné ověřování jsou autorizovanou osobou připraveny k dotčeným kritériím nejméně po jednom příkladu úlohy, které umožní ověřit příslušná kritéria.

 

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, bezpečnosti práce, požadované kvality druhotných surovin. Vzhledem ke specifickým obsahům zvláště nebezpečných odpadů v některých elektroodpadech (rtuť, kadmium, polybromované bifenyly, chlorofluorovodíky, HCFC, HFC, azbest a další – viz zvláštní předpisy) je nutno při zkouškách věnovat této problematice zvýšenou pozornost ze strany zkoušejících jak pro ochranu osob, tak pro ochranu životního prostředí.

Vhodné technologické, manipulační, logistické a ochranné prostředky bude uchazeč při praktickém ověření vybírat z předložených katalogů. Zkoušející také podle aktuálních místních podmínek může zpřesnit oborový obsah části zkoušky na vybrané (určené) druhy odpadů a druhotných surovin.

 

Dva až čtyři vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy pro třídění vypracované podle smluv se zákazníkem, vzorky materiálů a odpadů, technologické údaje o zařízení, specifikace k odpadům, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku. Obecné povinnosti vyplývající z bezpečnostních a požárních předpisů musí uchazeč znát.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem. Při ověřování splnění kritérií založených na teoretických znalostech se vychází z interních pokynů, zpracovaných organizací podle zákonů, vyhlášek a prováděcích předpisů.

 

Při písemném ověřování je uchazeči zadán úkol, uchazeč vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů, doplněné o jejich vysvětlení nebo zdůvodnění.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dvě až tři modelové situace a vzorové dokumenty pro praktické a písemné ověřování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině pro elektroodpady a

Steelmet, s. r. o.