Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technik přípravy důlní výroby
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Spolupráce při navrhování optimálních variant OPD

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat relevantní údaje pro tvorbu variant plánu otvírky, příprav a dobývání (tzv. OPD) Ústní ověření
b Zpracovat varianty OPD Praktické předvedení
c Navrhnout z příslušných podkladových materiálů a propočtů optimální variantu plánu OPD Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracovávání výkresové dokumentace dobývání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat schopnost čtení provozní, technické a výkresové dokumentace důlních děl a důlně-měřičské dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Nakreslit výkresovou dokumentaci důlního díla Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracovávání dílčích částí plánu dobývání a přípravy včetně příslušných důlně-technických ukazatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat zadanou dílčí část plánu dobývání a přípravy včetně příslušných důlně-technických ukazatelů Praktické předvedení
b Provést k vyhotovené dílčí části plánu dobývání a přípravy potřebné výpočty pro vybrané důlně-technické ukazatele Praktické předvedení
c Vypracovat s využitím vypočtených hodnot a získaných údajů příslušné nezbytné důlně-technické ukazatele k vyhotovené dílčí části plánu přípravy a dobývání Praktické předvedení
d Vyhodnotit dílčí části plánu přípravy a dobývání a provést potřebné výpočty pro zpracování ročního a měsíčního plánu výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu vybraného důlního pracoviště z hlediska dodržování pracovní a technologické kázně, provozního postupu, bezpečnostních a hygienických předpisů, včetně kontroly složení důlního ovzduší na pracovištích Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rozbor výsledků provedené kontroly dle bodu a) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout na základě rozboru výsledků provedené kontroly opatření, směřující ke zlepšení pracovní a technologické kázně a dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů Písemné ověření
d Prokázat znalost ustanovení právních a interních předpisů přímo souvisejících s vykonávanou činností
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace v dobývání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat na počítači předepsaným způsobem relevantní údaje do technické dokumentace (prokázat dovednost vypracování prováděcího projektu na počítači) Praktické předvedení
b Zaznamenat na počítači předepsaným způsobem relevantní údaje do provozní dokumentace (především technologický postup pro dané pracoviště) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání plánů otvírky, příprav a dobývání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, které odborné úseky zajišťují potřebné údaje pro zpracování plánu otvírky, příprav, dobývání a likvidace Ústní ověření
b Popsat postup při výběru optimální varianty navrhovaných plánů otvírky, přípravy, dobývání a likvidace Ústní ověření
c Popsat a odůvodnit maximální využití ložiska v souladu s BOZP Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102449&kod_sm1=27).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČBÚ Praha

OKD, a. s.

Diamo, s. p.