Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Dezinfektor ve službách
Platnost standardu: od 7.5.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v etiketách dezinfekčních přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit výběr přípravků na základě údajů uvedených na etiketě, podle dezinfekční účinnosti a materiálové odolnosti ošetřených materiálů Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat dezinfekční přípravky podle účinku i podle chemické skladby, formulací a aplikačních forem Písemné a ústní ověření
c Připravit dezinfekční roztoky Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob distribuce a skladování biocidů a likvidaci zbytků dezinfekčních roztoků a obalů koncentrátů Písemné a ústní ověření
e Uvést příklady akutních a chronických otrav při práci s dezinfekčními přípravky Písemné a ústní ověření
f Uvést příklady alergických onemocnění při práci s dezinfekčními přípravky Písemné a ústní ověření
g Uvést a popsat možná zdravotní rizika při práci s dezinfekčními přípravky a používanými přístroji a materiály Písemné a ústní ověření
h Orientovat se v zákonech, vyhláškách, nařízeních a normách, které podmiňují řádné vykonávání práce Písemné a ústní ověření
i Vyložit základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s biocidy a poskytování první pomoci Písemné a ústní ověření
j Orientovat se v návodech na použití dezinfekčních přípravků Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vymezení dezinfikovaného prostoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v dezinfekčních plánech podle potřeb zákazníků Písemné a ústní ověření
b Posoudit vnější faktory ovlivňující mikrobicidní účinnost dezinfekčních postupů, vysvětlit reziduální účinek Písemné a ústní ověření
c Zdůvodnit výběr techniky a technologických postupů dezinfekce a metody provedení jednoetapové a dvouetapové dezinfekce Písemné a ústní ověření
d Zdůvodnit a popsat rozsah provedené dezinfekce ve vztahu k ekologii a ochraně životního prostředí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba vhodné techniky a technologického postupu mechanické očisty prostorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam mechanické očisty prostředí provedené před vlastní dezinfekcí Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat fyzikální a fyzikálně-chemické metody mechanického čištění Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit pracovní postupy při aplikaci čisticích prostředků (ruční a strojové čištění atd.) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výběr vhodného čisticího prostředku pro daný účel mechanického čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat chemické prostředky používané k mechanické očistě Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat čisticí prostředky podle účinku i podle chemické skladby, formulací a aplikačních forem Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba techniky a technologického postupu pro provedení dezinfekce v objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat fyzikální a fyzikálně-chemické postupy dezinfekce Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postupy při aplikaci dezinfekčních přípravků (postřik, pěna, aerosol) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výběr vhodného dezinfekčního prostředku pro daný účel požadované dezinfekce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit dezinfekční přípravek proti bakteriím, plísním a kvasinkám, virům, sporám a parazitům Ústní ověření
b Vybrat dezinfekční přípravek k zamezení přenosu a šíření epidemiologicky významných mikroorganizmů (nákazy přenášené vzduchem, kontaktem, fekálně-orální cestou, ze zvířete na člověka a opačně, členovci, biologickým materiálem) Ústní ověření
c Zdůvodnit výběr dezinfekčních přípravků v oblasti komunální, nemocniční, veterinární a potravinářské Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dezinfekce otřením, ponořením, aplikací postřiku, aerosolu nebo pěny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný postup k provedení dezinfekce Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postupy při aplikaci dezinfekčních přípravků Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dezinfekce ploch podle sanitačních plánů a čištění dle postupů v systému kritických bodů HACCP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat chemické přípravky a postupy použitelné k dezinfekci a čištění v potravinářských provozech Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v sanitačním plánu pro vybraný objekt Ústní ověření a praktické předvedení
c Vysvětlit systém stanovení kritických bodů HACCP Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dezinfekce vodních zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný postup k provedení dezinfekce Písemné a ústní ověření
b Popsat přípravky na dezinfekci pitné a bazénové vody Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění dezinfekce v potravinářských provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný postup k provedení dezinfekce Ústní a písemné ověření
b Uvést příklady onemocnění přenášených vzduchem, kontaktem, fekálně-orální cestou, ze zvířete na člověka a opačně, členovci, biologickým materiálem Ústní a písemné ověření
c Zdůvodnit výběr dezinfekčního přípravku proti bakteriím, plísním a kvasinkám, virům (obaleným i neobaleným), sporám a vývojovým formám parazitů Ústní a písemné ověření
d Zdůvodnit výběr dezinfekčního přípravku a uvést možnosti jejich kontroly mikrobiologickými či chemickými postupy Ústní a písemné ověření
e Popsat chemické přípravky na dezinfekci dopravních prostředků pro převoz potravin Ústní a písemné ověření
f Popsat chemické přípravky na dezinfekci klimatizačních zařízení a jiných strojních technologických zařízení Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný postup k provedení dezinfekce Ústní a písemné ověření
b Popsat cesty přenosu a šíření epidemiologicky významných mikroorganizmů Ústní a písemné ověření
c Uvést příklady onemocnění přenášených vzduchem, kontaktem, fekálně-orální cestou, ze zvířete na člověka a opačně, členovci, biologickým materiálem Ústní a písemné ověření
d Zdůvodnit výběr dezinfekčního přípravku proti bakteriím, plísním a kvasinkám, virům (obaleným i neobaleným), sporám a vývojovým formám parazitů Ústní a písemné ověření
e Zdůvodnit výběr dezinfekčních přípravků a uvést možnosti jejich kontroly mikrobiologickými či chemickými postupy Ústní a písemné ověření
f Popsat chemické přípravky na dezinfekci dopravních prostředků (např. sanitky) Ústní a písemné ověření
g Popsat chemické přípravky na dezinfekci klimatizačních zařízení a jiných strojních technologických zařízení Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dezinfekce v hospodářských objektech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný postup k provedení dezinfekce Ústní a písemné ověření
b Zdůvodnit výběr dezinfekčního přípravku proti bakteriím, plísním a kvasinkám, virům (obaleným i neobaleným), sporám a vývojovým formám parazitů Ústní a písemné ověření
c Zdůvodnit výběr dezinfekčních přípravků a uvést možnosti jejich kontroly mikrobiologickými či chemickými postupy Ústní a písemné ověření
d Popsat chemické přípravky na dezinfekci dopravních prostředků k přepravě zvířat Ústní a písemné ověření
e Vybrat vhodné dezinfekční přípravky a čisticí prostředky pro speciální druhy veterinární dezinfekce Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha různých druhů konvenčních aplikátorů dezinfekčních přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit výběr vhodných aplikátorů k provedení dezinfekce Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postupy při aplikaci dezinfekčních přípravků Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba různých druhů aplikátorů dezinfekčních přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v návodech na použití aplikátorů dezinfekčních přípravků Písemné a ústní ověření
b Provést seřízení, ošetření a údržbu přístrojů, zařízení a pomůcek používaných při vykonávání práce dezinfektora ve službách Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101810&kod_sm1=20).

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro písemné ověřování formu testu, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A) Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B) Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1) Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2) Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3) Pro úspěšné splnění požadavku testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Otázky z ústního ověřování zadává ústně zkoušející autorizovaná osoba s přihlédnutím k výsledku písemného testu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky

Dezinfekce, dezinsekce, deratizace Servis, s. r. o.

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)