Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik školkař
Platnost standardu: od 7.5.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace výroby krytokořenného sadebního materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat biologicky vhodné technologie pěstování krytokořenného sadebního materiálu, popsat výhody a nevýhody využití tohoto materiálu při obnově lesa Ústní a písemné ověření
b Definovat vhodnost obalů v návaznosti na druhy lesních dřevin a definovat standardní kvalitu krytokořenného sadebního materiálu podle ČSN 482115 Ústní a písemné ověření
c Prakticky předvést pracovní postup při ruční výrobě krytokořenného sadebního materiálu do definovaných obalů (např. RCK, sadbovač) Praktické předvedení
d Popsat jednotlivé druhy obalů dle Katalogu biologicky ověřených obalů (www.vulhm.opocno.cz), jejich použití a následnou likvidaci již nepoužitelných obalů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů a pracovních postupů v školkařské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady zacházení s chemickými látkami a chemickými směsmi a všeobecné zásady poskytování první pomoci při nakládání s těmito látkami, dodržování zásad BOZP Ústní ověření
b Popsat obsah bezpečnostních listů chemických látek a chemických směsí používaných v lesních školkách, vyhledat požadované informace Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat problematiku provozu strojů, vlastnosti a použití běžných provozních materiálů jako jsou paliva, maziva, chemické látky a hnojiva a ostatní provozní materiály s ohledem na zásady hygieny, nakládání s odpady, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při jejich používání, uvést příklady bezpečnostních rizik, eventuelně nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci Ústní a písemné ověření
d Poskytnout první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu (otravy, zásah očí chemickými látkami, požití či potřísnění chemickými látkami, poleptání apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace sběru semen a plodů lesních dřevin, získávání osiva lesních dřevin a jeho ošetřování, ukládání, macerace, stratifikace a skladování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poznat plody a semena základních lesních dřevin dle jejich morfologických znaků, uvést výpěstnost (počet výsadbyschopných sazenic vypěstovaných z 1 kg osiva) hlavních lesnicky významných dřevin, popsat charakteristiku osiva (čistota, klíčivost, životaschopnost) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést vedení evidence související s organizací sběru semen a plodů lesních dřevin, vyplnit oznámení o konání sběru reprodukčního materiálu, žádost o vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu, žádost o uznání zdroje reprodukčního materiálu a průvodní list (zákon č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat třídy fenotypové klasifikace, princip zařazování porostů do fenotypových tříd a jeho využití při uznávání zdrojů reprodukčního materiálu Písemné ověření
d Definovat požadavky na uznání zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin a jeho zařazení do kategorie reprodukčního materiálu Ústní ověření
e Popsat způsoby sběru plodů a semen lesních dřevin Písemné ověření
f Charakterizovat způsoby luštění nerozpadavých a rozpadavých šišek, způsob získávání osiva z plodů listnatých dřevin, popsat krátkodobé a dlouhodobé skladování osiva lesních dřevin Ústní ověření
g Popsat u jednotlivých lesnicky významných dřevin předosevní přípravu osiva, včetně stratifikace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace zavlažování v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat význam závlahy a požadavky na vodní zdroj (kvalita vody, vydatnost zdroje apod.) Písemné ověření
b Popsat doplňkové a účelové závlahy Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizace činností v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob přípravy půdy pro výsev osiva a školkování semenáčků a sazenic lesních dřevin, včetně desinfekce půdy ‒ popsat použitou mechanizaci Ústní ověření
b Charakterizovat zásady manipulace se sadebním materiálem v lesní školce – podřezávání, vyzvedávání, třídění, zakládání, krátkodobé i dlouhodobé skladování, nakládka, expedice a přeprava Ústní ověření
c Popsat způsoby hnojení v lesních školkách, druhy hnojiv a jejich použití Ústní a písemné ověření
d Popsat mechanizační prostředky využívané v lesních školkách Ústní a písemné ověření
e Orientovat se ve výkonových normách, vypočítat normy pro jednotlivé výkony v školkařské činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a předvést vedení evidence školkařských činností v oblasti nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi a v oblasti nákladovosti a skladového hospodářství Praktické předvedení a ústní ověření
g Definovat doby a způsoby výsevu, jejich pozitiva a negativa v návaznosti na druhy lesních dřevin, provedené předosevní přípravy, popsat další činnosti v lesních školkách (školkování, plečkování, hnojení, podřezávání, apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace školkařských prací pomocí ručního nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci prací s využitím ručního nářadí v lesních školkách – kypření, vyžínání, pletí, aplikace postřiků Ústní ověření
b Vysvětlit použití ručního nářadí používaného v lesních školkách Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizace setí, školkování, péče o semenáčky a sazenice, jejich ošetřování, vyzvedávání sazenic v lesních školkách, expedice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poznat lesnicky významné dřeviny podle jejich asimilačních orgánů, charakterizovat jejich ekologické nároky na pěstování - složení půdy, nadmořská výška, množství srážek, hnojení Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést zásady přenosu reprodukčního materiálu dřevin dle platné legislativy, definovat lesní vegetační stupně a oblasti provenience (lesní zákon a vyhláška č. 139/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Ústní a písemné ověření
c Popsat označování sadebního materiálu podle způsobu pěstování (pěstební vzorec) Ústní a písemné ověření
d Definovat parametry výsadby schopného sadebního materiálu, semenáčků, sazenic, poloodrostků a odrostků, definovat nepřípustné vady sadebního materiálu dle platné legislativy Ústní a písemné ověření
e Uvést podrobnosti k hodnocení kvality sadebního materiálu (druhová čistota, genetické, morfologické a fyziologické charakteristiky, zdravotní stav) Ústní a písemné ověření
f Prakticky předvést vyplnění průvodních dokumentů k reprodukčnímu materiálu (průvodní list, průvodní štítek) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií založených formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

Autorizovaná osoba může použít jako součást způsobu písemného ověření kritéria test.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací.

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu.

Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Předmětem poznávání budou následující dřeviny:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín, tis

Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, ořešák, třešeň, jabloň, hrušeň, lípa, olše, topol, vrba, jírovec

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.