Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik taxátor
Platnost standardu: od 7.5.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v geometrických plánech a mapách užívaných v lesním hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy katastrální mapa, pozemková mapa, geometrický plán, SMO, digitální katastrální mapa, pozemek určený k plnění funkcí lesa, měřítko mapy, parcelní číslo, druh pozemku Ústní ověření
b Popsat tvorbu lesnické mapy Ústní ověření
c Vyjmenovat lesnické mapy, jejich měřítka, poznat druh lesnické mapy a umět popsat legendu lesnické mapy Ústní a písemné ověření
d Prakticky předvést s lesnickou mapou orientaci v lese, identifikovat konkrétní porostní skupinu Praktické předvedení a ústní ověření
e Pomocí katastrální a lesnické mapy ověřit majetkové hranice v terénu Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat základní jednotky prostorového rozdělení lesa Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava podkladů pro tvorbu lesních hospodářských plánů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady tvorby Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL), popsat základní lesnické průzkumy před tvorbou LHP Ústní a písemné ověření
b Popsat druhy kategorií lesa, jejich členění, vazby na stanovení etátu a daně Ústní a písemné ověření
c Charakterizovat co je lesní typ (LT), co je soubor lesních typů (SLT), jak se tyto jednotky označují, popsat tabulku SLT Ústní a písemné ověření
d Popsat zásady tvorby hospodářských souborů, charakterizovat způsoby číselného označování HS Ústní a písemné ověření
e Popsat zásady tvorby rámcových směrnic hospodaření (RSH), definovat jejich obsah Ústní a písemné ověření
f Prakticky předvést zařazení porostní skupiny do konkrétního hospodářského souboru dle lesního typu, souboru lesních typů, dřeviny a kategorizace lesa Praktické předvedení a ústní ověření
g Orientovat se v platné legislativě k tvorbě OPRL a vymezení hospodářského souboru Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťovaní taxačních veličin stromů a porostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní údaje o dřevinách a porostu, uvedené v hospodářské knize LHP Ústní a písemné ověření
b Charakterizovat zásady vylišování jednotek prostorového rozdělení lesa Ústní a písemné ověření
c Prakticky předvést popis porostů a vyplnění základních údajů do taxačního zápisníku, kontrola popisu Praktické předvedení a ústní ověření
d Prakticky předvést aktualizaci porostní mapy dle skutečného stavu lesa Praktické předvedení a ústní ověření
e Orientovat se v platné legislativě o lesním hospodářském plánování Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání taxačních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní taxační pomůcky a jejich využití při popisu porostů a tvorbě LHP Ústní a písemné ověření
b Popsat zásady měření výšek a tlouštěk stromů Ústní a písemné ověření
c Prakticky předvést změření výšky a tloušťky stromů, zkontrolovat správnost měření Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat základní způsoby měření zásob porostů Ústní a písemné ověření
e Prakticky předvést způsob měření zásob relaskopováním nebo svěrkováním, provést výpočet Praktické předvedení a ústní ověření
f Prakticky předvést stanovení porostní zásoby pomocí taxačních tabulek Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat základní software používaný v lesnické taxaci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhodnocení zjištěného stavu lesa a návrh hospodářských opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat náležitosti LHP, vysvětlit rozdíl mezi lesním hospodářským plánem (LHP) a lesní hospodářskou osnovou (LHO) Ústní a písemné ověření
b Charakterizovat závazná ustanovení LHP Ústní a písemné ověření
c Vysvětlit způsoby výpočtu maximální celkové výše těžby, induktivní a deduktivní etát Ústní a písemné ověření
d Prakticky navrhnout zalesnění, vylepšení, výchovné zásahy a umístění těžby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií založených formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Autorizovaná osoba může použít jako součást způsobu písemného ověření kritéria test.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu.

Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Předmětem poznávání budou následující dřeviny:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín, tis

Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, ořešák, třešeň, jabloň, hrušeň, lípa, olše, topol, vrba, jírovec

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.