Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební technik
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení ve výkresech a vypracování projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a projektovou dokumentaci pro profese techniky prostředí staveb Ústní ověření nad technickým výkresem
b Vypracovat projektovou dokumentaci jednotlivých profesí pro stavební povolení a pro realizaci stavby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst projektovou dokumentaci v digitální formě (BIM) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění systémů vytápění a zásobování teplem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit výpočet tepelných ztrát, dimenzování otopných těles a potrubních rozvodů otopných soustav Ústní ověření
b Nakreslit a popsat základní schémata otopných soustav parních a teplovodních Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat typy a vlastnosti kotlů podle použitého paliva, definovat požadavky na odvod spalin (komíny), nakreslit a popsat zabezpečovací zařízení kotlů Ústní ověření
d Definovat požadavky na větrání kotelen a na skladování tuhých (uhlí, biomasa) i kapalných paliv Ústní ověření
e Popsat systémy elektrického vytápění Ústní ověření
f Popsat alternativní zdroje Ústní ověření
g Popsat a nakreslit systémy přípravy teplé vody se zřetelem na hospodárnost provozu a potřebný výkon zařízení (akumulační, průtokové, rychloohřev) Ústní ověření
h Provést výpočet potřebného množství teplé vody podle platné technické normy pro stanovení potřeby teplé vody v různých typech budov Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat centralizované systémy zásobování teplem (CSZT) Ústní ověření
j Vysvětlit a nakreslit schéma tepelných sítí včetně dilatací a základních typů předávacích stanic Praktické předvedení a ústní ověření
k Popsat principy regulace a měření spotřeby tepla, zásad hospodárného provozu, včetně vysvětlení ročního odběrového diagramu tepla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění systémů větrání, klimatizace a chlazení pro klimatizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat členění vzduchotechnických zařízení Ústní ověření
b Uvést základní parametry pro návrh (vzduchový a topný výkon, koncentrace škodlivin), tepelné ztráty, zisky, procesy úpravy vzduchu Ústní ověření
c Popsat součásti (prvky) vzduchotechnických zařízení - potrubí, ventilátory, vzduchotechnické jednotky, filtry, strojovny a jejich funkční části, včetně dimenzování sítí i jednotlivých prvků Ústní ověření
d Popsat systémy zpětného získávání tepla – rekuperace, funkci rekuperačních, regeneračních výměníků a tepelné trubice Ústní ověření
e Popsat funkce větracích systémů a zařízení – přirozené a nucené větrací systémy i odsávací zařízení a systémy Ústní ověření
f Popsat klimatizační systémy a jejich rozdělení - klimatizace nízkotlaká, vysokotlaká vzduchová a kombinovaná, chladicí zařízení pro klimatizaci Ústní ověření
g Popsat koncepci vzduchotechnických zařízení pro různé typy budov a provozů (administrativní budovy, kina, sportovní stavby, průmyslové provozy, garáže a kotelny) Ústní ověření
h Uvést požadavky na související profese a předání zařízení do provozu Ústní ověření
i Navrhnout vhodný systém větrání pro zadanou budovu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění systémů na ochranu ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy zákona o ochraně ovzduší: emise, emisní limit, emisní strop, imisní limit, skleníkové plyny, jmenovitý tepelný příkon, přímý a nepřímý procesní ohřev Ústní ověření
b Popsat způsob vyjádření zrnitosti prachu a jeho charakteristické velikosti, odlupčivost celkovou i frakční a jejich meze Ústní ověření
c Uvést základní dělení odlučovačů pro tuhé příměsi Ústní ověření
d Popsat a nakreslit principy odlučování Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsoby odsiřování spalin a způsoby vyjadřování koncentrací plynných příměsí Ústní ověření
f Popsat systémy čištění plynů u vybraných technologií: spalování fosilních paliv a odpadů, výroba cementu, lakovny, živočišná výroba Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve způsobech ochrany proti hluku a vibracím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést aerodynamické zdroje hluku Ústní ověření
b Vysvětlit principy šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru Ústní ověření
c Provést a vysvětlit návrh neprůzvučné konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat materiály pro pohlcování zvuku a řešení útlumu hluku ve vzduchotechnických zařízeních Ústní ověření
e Popsat metody tlumení hluku a chvění Ústní ověření
f Popsat způsoby pružného ukládání strojů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění kanalizace, vodovodu, instalačních celků a zařizovacích předmětů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit návrh kanalizační přípojky a jednotlivých částí vnitřní kanalizace splaškové i dešťové včetně použitých materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat řešení kanalizace v územích bez veřejné kanalizace včetně návrhu jímek a malých čistíren Ústní ověření
c Vysvětlit ochranu kanalizace před nežádoucími látkami Ústní ověření
d Provést a vysvětlit návrh vodovodní přípojky i jednotlivých částí vnitřního vodovodu včetně použitých materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat možnosti zpětného získávání tepla z odpadní vody a zásady hospodaření s vodou Ústní ověření
f Popsat způsoby ohřevu a rozvodu teplé vody Ústní ověření
g Vysvětlit způsoby zvyšování tlaku vody a způsoby zásobování vodou výškových budov Ústní ověření
h Popsat návrh požárního vodovodu - zavodněného, nezavodněného Ústní ověření
i Popsat zásady pro soustřeďování instalací, volbu zařizovacích předmětů a koordinaci instalací Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění rozvodů topných a technických plynů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní charakteristiky plynů používaných v budovách Ústní ověření
b Popsat zásady návrhu a provádění plynovodů nízkotlakých NTL a středotlakých STL, přípojek, včetně regulátorů a regulačních stanic STL Ústní ověření
c Provést návrh odběrných plynových zařízení v budovách včetně zásad pro dimenzování potrubí, materiálů potrubí, armatur a měření spotřeby plynu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat tlakové stanice a zásady návrhu rozvodů zkapalněných topných plynů v budovách Ústní ověření
e Popsat návrh rozvodů technických plynů a stlačeného vzduchu včetně kompresorových stanic Ústní ověření
f Popsat plynové spotřebiče podle provedení A až C, charakterizovat podmínky pro jejich instalaci v bytových a nebytových prostorách Ústní ověření
g Uvést základní požadavky kladené na kouřovou cestu a zejména na návrh komínů a kouřovodů včetně hlediska použitých materiálů, konstrukcí a v závislosti na připojovaných spotřebičích a palivu Ústní ověření
h Popsat způsoby získávání a využití bioplynu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Způsoby navrhování a provádění elektroinstalací – silové rozvody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady navrhování silových elektrických rozvodů Ústní ověření
b Popsat požadavky na bezpečnost silových elektrických rozvodů Ústní ověření
c Uvést ochranná pásma silových elektrických rozvodů Ústní ověření
d Popsat požadavky na bezpečnost provozu elektrických zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování zařízení a vedení pro elektronickou komunikaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní a specifické požadavky na druhy sdělovacích, řídicích a zvláštních zařízení Ústní ověření
b Popsat krytí přístrojů, volby vedení a počty vývodů Ústní ověření
c Uvést zvláštnosti zařízení pro různé druhy budov Ústní ověření
d Popsat volbu systému rozvodů s ohledem na stavební konstrukční systém a použité stavební materiály Ústní ověření
e Popsat vazby mezi jednotlivými druhy elektronických komunikací i vazby na ostatní rozvody Ústní ověření
f Popsat venkovní kabelové rozvody a uvést způsoby jejich propojování na vnitřní rozvody Ústní ověření
g Navrhnout vedení pro elektronickou komunikaci pro zadaný typ budovy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a posouzení osvětlení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vliv osvětlení na člověka, specifické vlastnosti Ústní ověření
b Popsat rozdíl mezi denním a umělým osvětlením, uvést základní předpisy pro návrh a posouzení, spolupůsobení denního a umělého osvětlení Ústní ověření
c Provést návrh a posouzení denního a nouzového osvětlení včetně provedení výpočtu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat přístroje a metodiku měření se zřetelem na hospodárnost, účinnost a regulaci Ústní ověření
e Uvést kritéria pro návrh a posouzení umělého osvětlení a popsat výpočet Ústní ověření
f Rozdělit zdroje světla, svítidla, osvětlovací soustavy podle energetické náročnosti, účinnosti, hospodárnosti, regulace, údržby a likvidace vyhořelých zdrojů Ústní ověření
g Uvést kritéria pro návrh, posouzení a výpočet sdruženého osvětlení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Způsoby měření a regulace pro techniku prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní a specifické požadavky na systémy měření a regulaci, kontrolu a řízení Ústní ověření
b Popsat principy měření, typy použitých čidel v závislosti na oblasti jejich použití Ústní ověření
c Uvést skladbu okruhů a způsob dimenzování akčních členů a uvést příklady použití Ústní ověření
d Popsat obsah a skladbu software řídicích a informačních systémů Ústní ověření
e Uvést hlavní zásady sdružování kabelů a kabelových tras, popsat jejich protipožární zabezpečení Ústní ověření
f Popsat vnější vlivy, které ovlivňují volbu systémů měření a regulace Ústní ověření
g Uvést charakteristiku prostředí a krytí přístrojů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výkon vybraných činností ve výstavbě podle autorizačního zákona a stavebního zákona v platném znění Ústní ověření
b Popsat výkon činností stavebního dozoru a technického dozoru stavebníka Ústní ověření
c Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace Ústní ověření
d Uvést zákonné požadavky na uzavírané smlouvy o dílo a vyřizování reklamací Ústní ověření
e Uvést zásady vedení zaměstnanců a způsoby jejich odměňování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-dozor-stavebnik ).

 

Pokyny k provedení zkoušky

Pro ověření kritéria i) v kompetenci  g11.D.1323  Navrhování a zásady provádění systémů větrání, klimatizace a chlazení pro klimatizaci autorizovaná osoba připraví šest zadaní jako podklad pro návrh vhodného systému větrání pro administrativní budovu, kino, sportovní halu, průmyslový provoz, podzemní garáže a plynovou kotelnu. Uchazeč navrhne systém větrání a vysvětlí zásady provádění u jedné zadané budovy.

Pro ověření kritéria i) v kompetenci g11.D.1315 Navrhování a zásady provádění kanalizace, vodovodu, instalačních celků a zařizovacích předmětů autorizovaná osoba připraví pět zadaní jako podklad pro návrh řešení při soustřeďování instalací, volbu zařizovacích předmětů a koordinaci instalací v: instalačních jádrech, instalačních chodbách, technických podlažích, instalačních kanálech, předstěnoých systémech vedení instalací. Uchazeč navrhne řešení při soustřeďování instalací pro jeden zadaný případ.

Zkouška podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace technik pro techniku prostředí staveb nevede k autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále autorizace ČKAIT).

 

Do hodnoticího standardu profesní kvalifikace technik pro techniku prostředí staveb byly rovněž začleněny požadavky, které ČKAIT vyžaduje pro rozdílovou zkoušku podle § 8 odst. 7 písm. a) autorizačního zákona http://www.ckait.cz/

 

Je nutno upozornit, že v tomto textu je nutno rozlišovat mezi autorizací udělovanou ČKAIT pro výkon vybraných činností ve výstavbě a autorizací jako oprávněním konat zkoušky uchazečů o získání profesní kvalifikace podle tohoto hodnoticího standardu na základě pověření vydaném autorizujícím orgánem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT, VŠB - TU Ostrava,

Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha

Fakulta architektury, ČVUT V Praze

STAMINA, s. r. o., Fakulta stavební VUT v Brně