Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Brusič skla
Platnost standardu: od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na sklářském výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu broušení Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit předložené výkresy a rozhodnout, zda skleněný polotovar kvalitou odpovídá dané technologii broušení Praktické předvedení a ústní ověření
e Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným technickým výkresem Praktické předvedení a ústní ověření
f Rozlišit u výrobku operace prvotní rafinace a vysvětlit pojem prvotní rafinace Praktické předvedení a ústní ověření
g Určit odpovídající druh polotovaru (suroviny), posoudit velikost a tvar polotovaru případně druh suroviny podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při broušení skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit dodržování zásad BOZP a PO v brusírně, zdůvodnit používání ochranných pracovních pomůcek při práci Ústní ověření
b Připravit skleněný polotovar k opracování, nástroje a pomůcky, technologický výkres nebo referenční vzorek podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit potřebný brousicí kotouč pro konkrétní operaci, vhodné brusivo nebo leštivo, upravit kotouče před započetím práce a v jejím průběhu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a posuzování vzhledu a povrchu broušeného skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru s předloženým výkresem a referenčním vzorkem Praktické předvedení a ústní ověření
b Opravit chyby a malé nedostatky na předloženém rozpracovaném výrobku mechanickým opracováním, u hotového výrobku provést konečnou kontrolu s vyznačením chyb a vad Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Broušení výrobků ze skla na hladině

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracoviště pro zpracování skla na hladině Ústní ověření
b Připravit kotouče, brusivo a leštivo podle receptury Praktické předvedení
c Provést mechanické opracování skleněného polotovaru na hladinářském stroji podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha strojů, nástrojů a pomůcek pro broušení skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit zařízení, stroje, nářadí a pomůcky pro broušení skla a provést seřízení pracovních nástrojů u konkrétní pracovní operace Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=77&kod_sm1=35).

U kompetence Broušení výrobků ze skla na hladině, kritérium c) autorizovaná osoba určí uchazeči počet kusů skleněných výrobků k opracování

(v minimálním počtu 5 kusů a maximálním počtu 10 kusů).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Crystal – Bohemia, a. s., Poděbrady

Egermann, s. r. o., Nový Bor

Moser, a. s., Karlovy Vary

TGK – technika, sklo a umění, s. r. o.

Vyšší odborná a Střední odborná škola, Nový Bor