Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Letecký mechanik pro pohonné jednotky
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientace v normách a v technické dokumentaci pro provádění pravidelných prohlídek, kontrol, údržby a oprav pohonných jednotek letadel podle provozních předpisů pro pístové nebo turbínové motory Praktické předvedení s využitím dokumentace
b Diagnostikovat závady pístových a turbínových pohonných jednotek letadel a jejich částí. Postupovat dle technologických postupů. Podle resursu (náletu hodin) letadla stanovit technologický postup prací na obnovení resursu. Při závadách pístových nebo turbínových pohonných jednotek a jejich částí tyto diagnostikovat a zvolit postup prací zajišťující jejich opravu Praktické předvedení
c Zvolit postup práce, pracovní prostředky, pomůcky, materiál a díly pro výměnu vadných částí pohonných jednotek letadla Praktické předvedení
d Stanovit způsob (postup) kontroly pohonných jednotek letadla po provedené výměně, údržbě či prohlídce na základě technologických postupů Písemné ověření
e Provádění pravidelných servisních prohlídek a údržby systémů letadlových motorů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostikování poruch při provádění motorových zkoušek letadlových motorů před předáním letadel k letu, zjišťování příčin závad a určování způsobu jejich odstranění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Komplexně diagnostikovat s použitím přístrojů technický stav a případné závady letadlových systémů, pohonných jednotek a jejich částí Praktické předvedení
b Zvolit postup práce, pracovní prostředky, pomůcky, materiál a díly pro zhotovení části zadaného letadlového agregátu, jeho montáž a opravu dle technické dokumentace Písemné ověření
c Stanovit způsob (postup) kontroly části pohonné jednotky po provedené opravě, údržbě či prohlídce dle dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat podle provozního předpisu funkční zkoušku pohonných jednotek letadla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Složité práce při výrobě a opravách letadlových motorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odpojit veškerá spojení pohonné jednotky s dalšími agregáty (chlazení, mazání, elektrická výstroj, signalizace) Praktické předvedení
b Vymontovat pohonnou jednotku z draku letadla Praktické předvedení
c Zamontovat pohonnou jednotku do draku letadla, připojit veškerá vnější vedení a připojení Praktické předvedení
d Provést potřebná seřízení pohonné jednotky a jeho částí Praktické předvedení
e Ověřit (zkontrolovat) s použitím dokumentace dodané k dané pohonné jednotce funkčnost všech připojených vnějších vedení a připojení. Pro přípravu letounu na provoz provést motorovou zkoušku s ověřením všech mechanických hodnot dané pohonné jednotky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Montáž skupin motoru včetně skupin horkých částí, reduktorů a agregátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat/namontovat na letadlovou pohonnou jednotku funkčně navazující agregáty Praktické předvedení
b Demontovat/smontovat jednotlivé agregáty a části letadlové pohonné jednotky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění pravidelných servisních činností v oblasti letecké techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v technické dokumentaci úkony pro provádění pravidelných servisních prohlídek a kontrol pohonných jednotek letadla podle provozních předpisů Praktické předvedení
b Provést podle provozních předpisů úkony pravidelné servisní prohlídky (kontroly) pohonných jednotek letadla, jejich částí a příslušenství Praktické předvedení
c Předat pohonné jednotky letadla k odstranění nalezených závad či k seřízení výrobci nebo autorizovanému servisu případě překročení oprávnění organizace Ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat před realizací zamýšlené operace (kontrola, seřízení, oprava) předchozí dokumentační záznamy a posoudit jejich případný dopad na provedení zamýšlené operace Ústní ověření nad technickou dokumentací
b Zaznamenat do technické/provozní dokumentace údaje o průběhu a výsledcích provedené prohlídky, kontroly, opravy podle platných provozních předpisů a pokynů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30825&kod_sm1=37).

 

Povinností zkoušejícího je dbát, aby zkouška probíhala dle tohoto hodnoticího standardu a zadání úkolů ověřujících jednotlivé způsobilosti se co možno nejvíce blížilo potřebám praxe.

Letecký mechanik pro pohonné jednotky provádí montáž, pravidelné prohlídky, údržbu a opravy pohonných jednotek letadel podle provozních předpisů.

Mezi typické opravy pohonných jednotek patří:

Demontáž, opravy a montáž všech i složitých skupin motoru včetně horkých částí a reduktorů, kolektorů vodičů, kabelových ramp apod.

Odstraňování závad a poškození motorů a agregátů letadel včetně seřizování a provádění funkčních zkoušek

Provádění diagnostiky pohonných jednotek pro letadla

Provádění motorových zkoušek

Zajišťování technického provozu a oprav všech druhů leteckých motorů

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední průmyslová škola Uherský Brod

Aircraft Industries, a. s.

Střední škola letecká Kunovice

Evektor, s. r. o