Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemik
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Sestavování plánu vzorkování na základě programu vzorkování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam a obsah programu vzorkování Ústní ověření
b Vypracovat plán vzorkování na základě předloženého programu vzorkování Praktické předvedení
c Určit dílčí cíle plánu vzorkování Praktické předvedení a ústní ověření
d Použít dokumentaci, podle které se bude vzorek odebírat Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržet požadavky kontroly jakosti vzorkování Praktické předvedení
f Stanovit konkrétní požadavky na dodržování BOZP na základě zpracovaného plánu vzorkování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění odběru vzorků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat metodiky používané při odběru vzorků z jednotlivých matric a formulovat důsledky plynoucí z nesprávného postupu Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit jednotlivé standardizované postupy pro odběry vzorků Ústní ověření
c Zvolit konkrétní metodu vzorkování v místě odběru vzorků podle místních podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést postup odběru vzorku podle zadaného plánu vzorkování, uchování a dopravu vzorku do laboratoře Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat příslušnou dokumentaci o odběru zadaného vzorku Praktické předvedení
f Vysvětlit způsoby stabilizace vzorků Ústní ověření
g Předvést způsob manipulace se zařízením pro vzorkování po skončení odběru vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění terénních měření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivá zařízení, pomůcky a materiál pro vzorkování matric a způsob jejich používání a formulovat důsledky plynoucí z nesprávného postupu Písemné a ústní ověření
b Předvést používání jednotlivých přístrojů pro terénní měření fyzikálních veličin a jejich kalibrace Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit přístroje pro terénní měření fyzikálních veličin Praktické předvedení
d Provést vlastní měření fyzikálních veličin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhodnocování cílů vzorkování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit cíle vzorkování na základě získaných výsledků Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit, zda odběry vzorků a terénní měření proběhly standardním způsobem Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat protokol o odběru vzorků a terénních měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést konkrétní požadavky na BOZP, konkretizovat bezpečné postupy a použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) Ústní ověření
b Uvést a vysvětlit rizika, která se vyskytují při odběru vzorků Písemné a ústní ověření
c Navrhnout opatření k eliminaci rizik na základě jejich identifikace Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob bezpečné práce při odběru vzorků z jednotlivých matric Písemné a ústní ověření
e Předvést používání OOPP při odběru vzorků Praktické předvedení
f Popsat postupy na ochranu životního prostředí při odběru vzorků Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování by mělo představovat komplex činností zahrnujících orientaci v dokumentech potřebných pro odběry vzorků a interpretaci údajů v nich uvedených, sledování a posuzování hodnot a parametrů při obsluze zařízení pro odběr vzorků apod. Uchazeči bude za tímto účelem předán program vzorkování s uvedením cílů vzorkování jako vstupní informace pro zkoušku. Zkouška bude probíhat na lokalitě, která odpovídá zadání vzorkování. Uchazeč bude mít k dispozici české normy a právní předpisy vztahující se k zadání vzorkování.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Při hodnocení uchazeče je posuzováno rovněž dodržování ekologických principů, bezpečné provádění a časové zvládání všech úkonů. Bude přihlíženo i k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů a k dodržování zásad bezpečnosti práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjety zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s.

SPŠCH Pardubice

Cerea, a. s.