Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomika a administrativa
Povolání: Technickoadministrativní pracovník
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení administrativní dokumentace v organizační jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Samostatně zpracovat a vyřídit korespondenci a zařadit podnikové písemnosti podle odborného zařazení v organizačním systému a v souladu s platným zněním normy ČSN 01 6910 (Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat elektronickou poštu a komunikovat prostřednictvím datových schránek Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zpracování dokumentů v administrativně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést použití práce s textovým editorem, tabulkovým procesorem, webovým prohlížečem a poštovním klientem (elektronickou poštou, kalendářem a adresářem) Praktické předvedení
b Připravit jednoduchou prezentaci - informativní sdělení pro zaměstnance v programu pro tvorbu prezentací Praktické předvedení
c Předvést základní práci se složkami na pevných discích a na ploše a použití externích zařízení (flash disk či externí disk) Praktické předvedení
d V textovém editoru připravit stručné informativní sdělení pro zaměstnance Praktické předvedení
e Zpracovat jednoduchou poptávku, objednávku a fakturu Praktické předvedení
f Vyhotovit písemnosti v souladu s ČSN 01 6910 (Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory v platném znění) Praktické předvedení a ústní ověření
g Vypracovat zápis z porady na základě videonahrávky Praktické předvedení
h Zpracovat cestovní příkaz a vyúčtování služební cesty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha kancelářské techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat hlavní typy kancelářské techniky a její využití Ústní ověření
b Předvést použití kancelářské techniky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Komunikace při styku s klienty a zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní principy efektivní telefonické komunikace (hlavní náležitosti při přijímání a přepojování telefonních hovorů) a řešení konfliktů v telefonické komunikaci a předvést jejich použití na modelové situaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady kontaktu s interním a externím klientem (postupy, doporučení, rizika apod.) Ústní ověření
c Prokázat znalost českého jazyka slovem i písmem Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientovat se v zákoně o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., v platném znění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Pokyny k ověření některých konkrétních kompetencí:

 

Kompetence Vedení administrativní dokumentace v organizační jednotce: kritérium b) bude ověřeno formou zpracování 3-5 běžných fiktivních e-mailů (objednávka, poptávka, reklamace, vyjádření k dotazu, sdělení zaměstnancům/klientům). Uchazeč musí předvést kompletní zpracování došlého e-mailu: tj. příjem a odeslání zprávy, odpověď, předání zprávy dalším adresátům, kopírování příloh na pevný disk, vytvoření a odeslání nové zprávy, žádost o potvrzení doručení, třídění pošty do složek. Práce na PC je ověřována na úrovni základních uživatelských dovedností.

 

Kompetence Vedení administrativy: kritérium h) bude ověřeno za využití videozáznamu porady v délce 10-15 min., kdy součástí jejího obsahu je prezence účastníků, kontrola úkolů z předchozí porady, min. tři projednávané body s vyplývajícími úkoly a závěr. Uchazeč má následně 30 min. na vytvoření zápisu. Práce na PC je ověřována na úrovni základních uživatelských dovedností.

 

Kompetence Obsluha kancelářské techniky: kritérium b) bude ověřeno tak, že uchazeč předvede svoji schopnost práce s tiskárnou, faxem, kopírkou, projektorem, skenerem a telefonním přístrojem. Autorizovaná osoba v době vyhlášení termínu zkoušky informuje uchazeče o tom, jaké typy kancelářských přístrojů má pro zkoušku k dispozici.

 

Kompetence Komunikace při styku s klienty a zákazníky: kritérium c) bude ověřeno tak, že autorizovaná osoba využije veškerý text, který uchazeč u zkoušky vytvoří. Je přípustná 1 hrubá pravopisná chyba na započatou normostranu textu. U mluveného projevu posoudí autorizovaná osoba srozumitelnost a plynulost řeči.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Benteler ČR, s. r. o.

KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s. r. o.

Polišské strojírny, a. s.

Letiště Praha, a. s.