Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavebně montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební a montážní výkresy Praktické předvedení a ústní ověření nad montážním výkresem
b Pracovat s normami a technickými tabulkami pro stavebně montážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s technickou zprávou a s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření nad technickou dokumentací
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracoviště před započetím montáže a vollit mechanizační prostředky Ústní ověření
b Zajistit bezpečné postupy při provádění montáže a demontáže a při obsluze mechanizačních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít a připravit pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží a demontáží dřevěných stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající pracovní postup pro montáž či demontáž obkladů, podhledů, dveří, oken, podlah, schodů, bednění, pomocného lešení Ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postupy a zdůvodnit jejich výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž dřevěných konstrukčních prvků do technologických celků dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaměřit a vytyčit polohu montované konstrukce za použití vhodného nářadí a měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Namontovat svislé obklady ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Namontovat podhledy ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
d Namontovat dřevěné interiérové dveře včetně zárubně za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
e Namontovat dřevěné posuvné dveře za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
f Namontovat dřevěné vstupní dveře za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
g Demontovat stará okna za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
h Namontovat dřevěná okna za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
i Položit hrubou dřevěnou podlahu z pochůzných fošen za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
j Smontovat dřevěnou terasu za použití vhodného technologického postupu (výměra 2,5 m x 3,0 m, tzn. min. 7,5 m2) Praktické předvedení a ústní ověření
k Smontovat dřevěné schody za použití vhodného technologického postupu (min. 5 schodů o šířce 1,0 m) Praktické předvedení a ústní ověření
l Smontovat určenou část jednouché dřevěné skeletové konstrukce za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
m Smontovat dřevěné pomocné lešení za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
n Provést kontrolu a seřízení konstrukčních celků (např. při montáži dveří a oken) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Impregnace a povrchová úprava konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejpoužívanější druhy, důvody použití a vlastnosti impregnací a ochranných nátěrů Písemné ověření
b Popsat způsob aplikace a aplikovat impregnační látky a nátěrové hmoty na vybrané stavební prvky Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat zásady BOZP a vhodně používat pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání prostředků pro manipulaci s dřevěnými konstrukcemi a jejich částmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stroje a zařízení používané při montáži dřevěných stavebních konstrukcí Písemné s ústním zdůvodněním
b Charakterizovat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení pro montáž včetně zásad BOZP Písemné s ústním zdůvodněním
c Zvolit vhodné manipulační zařízení dle zadání úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, seřizování, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montáž dřevěných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit použité nářadí a pracovní pomůcky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit použité strojní zařízení a manipulační prostředky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=158&kod_sm1=41).

 

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o školení pro práci ve výškách.

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

EMV stavební firma