Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Obchodní zástupce
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních principech marketingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat marketing a vysvětlit podnikatelské koncepce Písemné ověření
b Popsat podstatu tržního hospodářství a vymezit podoby trhu Písemné ověření
c Rozčlenit trh podle základních hledisek segmentace trhu Písemné ověření
d Charakterizovat podstatu distribuce zboží Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pravidlech nákupu zboží a jeho skladování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy velkoobchodních jednotek Písemné ověření
b Charakterizovat jednotlivé funkce velkoobchodu Písemné ověření
c Objasnit význam a principy fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů Písemné ověření
d Popsat zásady skladování zboží podle sortimentních skupin Písemné ověření
e Senzoricky zkontrolovat kvalitu zboží při přejímce Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést kontrolu úplnosti dodávky zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zatřídit a identifikovat zboží podle sortimentních skupin Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zboží zákazníkovi a informovat zákazníka o vlastnostech zboží, jeho použití a ošetřování Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit přednosti zboží a možnosti substitutu Ústní ověření
d Zodpovědět otázky ohledně funkce, provozu či případných problémů při používání zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prodej zboží koncovému zákazníkovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy maloobchodních jednotek Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíly v prodeji zboží maloobchodu a přímému spotřebiteli Ústní ověření
c Vyhotovit objednávku zboží Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypočítat prodejní cenu zboží Praktické předvedení a ústní ověření
e Přijmout hotovost od zákazníka a ověřit platnost bankovek Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyúčtovat platbu od zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit podstatu elektronické evidence tržeb (EET) Ústní ověření
h Předvést umístění značení EET (Elektronická evidence tržeb) na pokladním dokladu Praktické předvedení a ústní ověření
i Vysvětlit pojmy „tržba evidovaná v běžném režimu“ a „tržba evidovaná ve zjednodušeném režimu“ Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování daňové evidence a obchodní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit prodejní dokumentaci Praktické předvedení
b Popsat evidenci dokladů týkajících se nákupu a prodeje zboží Ústní ověření
c Vyjmenovat platné právní normy pro obchodní podnikání Písemné ověření
d Vyjmenovat platné právní normy pro vedení daňové evidence Písemné ověření
e Vyjmenovat kontrolní orgány v oblasti obchodu a vysvětlit jejich kompetence Písemné ověření
f Vysvětlit na konkrétním příkladu vedení daňové evidence Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodnou formu předvádění a poskytnutí informací ke zboží či službě s ohledem na typ, věk, pohlaví zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit všeobecné podmínky a postupy reklamace zboží Ústní ověření
c Řešit konkrétní případy reklamace zboží Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat způsoby komunikace se zákazníky a uvést na příkladech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči zadání pro praktickou zkoušku a to nejpozději 2 týdny před termínem konání zkoušky. Obsah praktického předvedení vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu. Praktickou ukázku nabídky zboží předvede uchazeč u zkoušky. Autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce stanoví uchazeči harmonogram, specifikaci a místo konání zkoušky.

 

Kompetence: Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka, kde uchazeč předvede komunikační dovednosti u vybraného druhu zboží. Hodnotit se bude efektivní zvolení vhodné formy předvedení zboží, prokázání komunikačních dovedností, odborných znalostí o zboží a prokázání znalosti segmentu trhu, pro který je zboží určeno. Doba prezentace je v délce 15 minut.

 

Součástí zkoušky je písemný test v délce 45 minut, písemné vyplnění předložených obchodních tiskopisů ‒ objednávka, paragon, záruční list ‒ v délce 30 minut, praktický propočet ceny zboží v délce 15 minut a praktické předvedení umístění značek EET na pokladním dokladu v délce 5 minut.

 

Specifikaci doporučené literatury ke zkoušce sdělí autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. Z této literatury pak autorizovaná osoba / autorizovaný zástupce vychází při tvorbě písemného testu.

 

Pravidla pro aplikaci písemného ověřování formou testu

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce podle požadavků hodnoticího standardu. Otázky vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - odborných způsobilostí:

  • Orientace v základních principech marketingu ‒ kritéria hodnocení a) – d)
  • Orientace v pravidlech nákupu zboží a jeho skladování ‒ kritéria hodnocení a) – d)
  • Zpracování daňové evidence a obchodní dokumentace ‒ kritéria hodnocení c) – e)

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Pravidla pro aplikaci písemného vyplnění předložených obchodních tiskopisů:

Tiskopisy vycházejí z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - odborné způsobilosti:

  • Zpracování daňové evidence a obchodní dokumentace - kritérium hodnocení a)
  • Prodej koncovému zákazníkovi - kritérium hodnocení c)

Za úspěšné splnění se považuje správné vyplnění základních náležitostí tiskopisů.

 

Pravidla pro praktické předvedení kalkulace ceny:

  • Prodej zboží koncovému zákazníkovi - kritéria hodnocení d) – e)

Za úspěšné splnění se považuje správný výpočet ceny s ústním komentářem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o., Prostějov

Doma-Morava holding, a. s.

Pramos, spol. s r. o.