Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Manažer nákupu velkoobchodu
Platnost standardu: od 28.1.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení centrálního nákupu, monitoring skladových zásob a jejich porovnávání s plánem organizace a s požadavky zákazníka, včetně řízení logistických a distribučních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout efektivní strukturu řízení úseku nákupu velkoobchodu (personální strukturu s obsahovou náplní práce manažera nákupu velkoobchodu s možností delegace pravomocí a odpovědností na podřízené pracovníky) Praktické předvedení s ústním ověřením
b Definovat podstatu a důležitost nákupního managementu v rámci firmy a navrhnout způsoby efektivního řízení lidských zdrojů oddělení nákupu podle charakteru firmy Ústní ověření
c Vysvětlit postupy při vedení a koordinaci zaměstnanců nákupu, rozdělování úkolů a způsob kontroly jejich plnění, motivování a hodnocení zaměstnanců Ústní ověření
d Vytvořit návrh postupu pro zajištění aktivního a efektivního monitoringu (průzkumu) trhu pro alokaci konkurenční nabídky s cílem zajistit diferenciaci typologie nákupů a následné nabídky ve srovnání s konkurencí Praktické předvedení s ústním ověřením
e Sestavit kategorizaci zboží na základě četností a velikostí objednávek za dané časové období Praktické předvedení s ústním ověřením
f Definovat a popsat základní legislativní požadavky formulářů při obchodní spolupráci se zvoleným dodavatelem zboží (obchodní smlouvy, faktury, přepravní doklady, průvodní dokumentace, záruční listy, dodací listy, elektronické a tištěné objednávky) v rámci tuzemského trhu, zahraničního trhu a v rámci obchodu se zeměmi třetího světa Praktické předvedení s ústním ověřením
g Stanovit postup a uvést zdroje pro zjištění skutečného stavu zásob a evidence zboží na skladu Ústní ověření
h Popsat základní postup toku zboží od výběru dodavatele až po samotnou realizaci nákupu a příjmu zboží na sklad Ústní ověření
i Zhodnotit možnosti využití distribučních kanálů a cest pro efektivní převoz nakoupeného zboží s cílem minimalizovat náklady v rámci pořízení zboží Ústní ověření
j Vysvětlit podstatu podnikových směrnic a popsat způsoby jejich využití ve velkoskladu Ústní ověření
k Vysvětlit podstatu podnikové strategie firmy, popsat základní strukturu a účel podnikového plánu pro dosažení stanovených cílů firmy Ústní ověření
l Vysvětlit možnosti vedoucí k získání výhodnější nákupní ceny zboží od dodavatele Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vypracování požadované poptávky nákupu v rámci trhu, sjednávání a uzavírání obchodní spolupráce s dodavateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem zbožíznalectví a dále stanovit kritéria pro výběr dodavatele určitého produktu na základě různých charakteristik produktu (objem/obsah balení, paletové množství, trvanlivost, kvalita, složení, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
b Specifikovat důležitá kritéria při výběru nového dodavatele určitého typu zboží Ústní ověření
c Sestavit možnou poptávku na základě vybraného výrobku (typologie sortimentu) v rámci tuzemského trhu a stanovit kroky pro optimální vyhlášení poptávky Praktické předvedení s ústním ověřením
d Stanovit a zdůvodnit způsoby a současné možnosti ke zveřejnění (zadání) poptávky ze strany velkoobchodu vůči potencionálním dodavatelům Ústní ověření
e Vyjmenovat základní hodnoticí kritéria (např. nákupní cena, logistika, kvalita sortimentu, aj.) pro výběr optimálního dodavatele na trhu na základě poptávky Ústní ověření
f Vyjmenovat základní typy komunikačních kanálů a stanovit možné zdroje pro vyhledávání potencionálních dodavatelů s ohledem na zajištění nejlepší nabídky zboží na trhu Ústní ověření
g Stanovit postup a způsob hodnocení analýzy dodavatelů podle nabízeného sortimentu na trhu Ústní ověření
h Vysvětlit pojem substitut a komplement výrobků a stanovit jejich důležitost v rámci objednávky Ústní ověření
i Vysvětlit podstatu Private label v rámci podpory prodeje charakterizovat její postavení na trhu Ústní ověření
j Vysvětlit podstatu komunikace s oddělením prodeje velkoobchodu k zajištění optimalizace nákupů daného sortimentu Ústní ověření
k Vyjmenovat základní aspekty a vlivy (zákonné i tržní), které můžou ovlivnit nákupní cenu zboží Ústní ověření
l Specifikovat kroky při sestavení objednávky zboží u podporovaného dodavatele a zajistit elektronické sdílení dat za využití systému EDI (Electronic Data Interchange) Praktické předvedení s ústním ověřením
m Vyjmenovat náležitosti obchodní smlouvy s dodavatelem v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti v rámci nákupu zboží a materiálu na sklad dle požadovaných kritérií velkoobchodu a ve stanovených časových intervalech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dodržení vybraných sjednaných obchodních podmínek s dodavateli Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vytvořit finanční analýzu objemu nákupů za dané časové období a specifikovat druh sortimentu zajišťující nejvyšší obrátkovost ve velkoobchodu na základě zpracovaných dat Praktické předvedení s ústním ověřením
c Vytvořit analýzu skladovaného sortimentu v návaznosti na celkový objem prodejů podle Paretova pravidla nebo metodou ABC (80% na 20%) Praktické předvedení s ústním ověřením
d Vyhodnotit a zajistit zvýšení kvality dodávek na základě hodnoticího dotazníku zaměstnanců velkoobchodu (tzv. rating) Praktické předvedení s ústním ověřením
e Sestavit strukturu pravidelných reportů, které mají za cíl zhodnotit kvalitu realizovaných dodávek od podporovaných dodavatelů Praktické předvedení s ústním ověřením
f Zkontrolovat a vyhodnotit kvalitu a množství podporovaných dodavatelů v rámci firemní databáze a optimalizovat toto množství pro zajištění nižší nákladovosti firmy (např. menší množství zpracovaných faktur, zjednodušení logistiky, nižší stupeň náročnosti řízení, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Sestavování samostatných částí celkových plánů a rozpočtu organizace (plánů nákladů, výnosů, mezd apod.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit finanční analýzu za dané účetní období z výroční zprávy firmy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vytvořit zjednodušený rozpočet v rámci nákupní strategie podniku na dané časové období Praktické předvedení s ústním ověřením
c Vyjmenovat možné kapitálové zdroje k pokrytí nákladů na nákup zboží či k zajištění rozvoje a inovací podniku Ústní ověření
d Zpracovat analýzy rizik plynoucích z různých (možných) využitelných finančních zdrojů Praktické předvedení s ústním ověřením
e Vyjmenovat možné informační zdroje, které vedou k informacím o potencionálních dodavatelích služeb, které velkoobchod může outsourcovat (např. využití služeb pro rozšíření kapacity skladu, elektronizace a automatizace skladu, služby v rámci vzdělání zaměstnanců, aj.). Dále popsat kritéria výběru dané firmy Praktické předvedení s ústním ověřením
f Vyhodnotit a zkontrolovat stanovenou výši obchodní přirážky na dané druhy zboží vzhledem k nákladům firmy (např. nákupní cena, mzdové náklady, náklady na skladování, režijní náklady aj.) s cílem dosažení vyšší rentability podniku Praktické předvedení s ústním ověřením
g Definovat obecnou podstatu cenové politiky firmy Ústní ověření
h Stanovit doporučenou prodejní cenu vypočítanou z průvodní dokumentace zboží směřující od výrobce (dodavatele) do velkoskladu (výpočet z dodacích listů) Praktické předvedení
i Vyhodnotit nákladovost v rámci skladování zboží, logistiky, četnosti závozů a velikosti dodávek a navrhnout regulační opatření k jejich minimalizaci Praktické předvedení s ústním ověřením
j Zhodnotit pozitiva a negativa způsobů možných plateb při nákupu zboží od dodavatele (hotově, na fakturu) Ústní ověření
k Popsat postup při sestavení firemního plánu a rozpočtu na nové účetní období Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Komunikace s dodavateli zboží a materiálů a reprezentace firmy v oblasti nákupu a logistiky na tuzemském a zahraničním trhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní filosofii a cíle podniku podle veřejně dostupných informací a prezentovat zjištěné údaje druhé straně Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vytvořit základní prezentaci nabídky služeb a zboží firmy vycházející z veřejných zdrojů na PC za využití základních kancelářských balíčků (např. Word, Excel, Powerpoint) Praktické předvedení
c Prezentovat podnikatelské příležitosti v rámci velkoobchodu a definovat výhody plynoucí potencionálním dodavatelům v rámci obchodní spolupráce Praktické předvedení s ústním ověřením
d Popsat a specifikovat základní charakteristické rysy tuzemského trhu či vybraného zahraničního trhu Ústní ověření
e Navrhnout vhodný způsob komunikace se zástupci nákupních aliancí pro zajištění lepší pozice vyjednávání v rámci nákupu Praktické předvedení s ústním ověřením
f Uvést potřebné kroky pro možnou expanzi firmy na zahraniční trh Ústní ověření
g Popsat způsob realizace nabídky a prodeje zahraničního zboží na tuzemském trhu Ústní ověření
h Prezentovat podstatu využití Private label a zdůvodnit výrobcům možné výhody plynoucí při prodeji jejich výrobků pod privátní značkou firmy (např. prodej méně kvalitního zboží, cenově dostupnější zboží, zboží s regionální znalostí a oblíbeností, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
i Vyjmenovat potřebné komunikační kanály k zajištění efektivního přenosu informací mezi podnikem a dodavatelem Ústní ověření
j Vyjmenovat základní nástroje k využití monitoringu trhu a k analýze konkurence na domácím i zahraničním trhu Ústní ověření
k Prezentovat konkurenční výhodu velkoobchodu plynoucí z diferenciace (logistiky, sortimentu, nabízených služeb, aj.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při praktickém ověřování se autorizovaná osoba zaměří na činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí, prostory k vykonání zkoušky a potřebné materiály.

 

Pro splnění některých úkolů uvedených v hodnoticích kritériích je potřeba poskytnout uchazeči firemní dokumenty, které jsou důležité pro splnění požadavků jednotlivých hodnoticích kritérií: např. objednávkové listy v tištěné a elektronické formě, přijaté faktury, vzor obchodní smlouvy, reklamační listy, záruční listy, dodací listy, firemní dokumenty charakterizující objem nákupu zboží za dané období, firemní leták s nabídkou zboží, databáze s podporovanými dodavateli.

 

Podmínkou pro úspěšné absolvování zkoušky je také pokročilá znalost využívaného elektronického skladového systému charakterizujícího množství zásob na skladě a EDI systému, pro sdílení dat nebo elektronických objednávek s dodavateli. Tato znalost bude ověřena praktickým předvedením realizace objednávky a následného sdílení informací.

 

Uchazeč před termínem konání zkoušky zpracuje tři úkoly (Finanční analýza, Zhodnocení obratu prodeje za dané období a segmentace skladového zboží ve vztahu k celkovému obratu skladu (využití logistického nástroje) a Sestavení rozpočtu vzhledem ke zvolenému podnikatelskému záměru firmy), které odevzdá nejpozději 14 dní před samotnou zkouškou v elektronické podobě. Všechny výstupy musí být zpracovány za využití základního kancelářského balíčku či interního softwarového vybavení firmy Zadání jednotlivých úkolů obdrží uchazeč do sedmi dnů od přihlášení ke zkoušce.

Úkol č. 1 - Pro ověření znalostí z hlediska financí je požadováno vytvořit jednoduchou formu finanční analýzy, včetně definování jednotlivých ukazatelů (likvidita, rentabilita, zadluženost, ukazatel obratu a ukazatel aktivity). Důležitým ukazatelem je stanovení výše cash-flow ve firmě, která je důležitou veličinou schopnosti firmy generovat zisk. Využitá data a informace budou čerpány z veřejně dostupných výročních zpráv.

Úkol č. 2 - Z hlediska časové náročnosti na zhodnocení obratu prodeje a tím závislé návaznosti na jednotlivé objednávky je nutné analyzovat druh sortimentu podle Paretova pravidla (80% na 20%) nebo metodou ABC. Odevzdání zpracovaných údajů bude posláno autorizované osobě nejpozději 14 dní před realizací samotné zkoušky.

Úkol č. 3 - Pro kontrolu základních investičních znalostí je nutné vytvořit daný rozpočet v rámci podnikatelského záměru na dané časové období. Toto téma může být také propojeno se stanoveným rozpočtem na výběr dodavatelů outsourcingových služeb v rámci velkoobchodu. Forma zpracování by měla mít pouze základní charakter kvůli náročnosti na dané zpracování a měla by být úplná, co se týče obsahové stránky.

 

Ostatní kritéria hodnocení budou ověřena při průběhu konání samotné zkoušky či budou zadána v rámci přípravy na zkoušku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.