Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik produktmanažer
Platnost standardu: Od 28.1.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv, popř. objednávek s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat náležitosti obchodní smlouvy Ústní a písemné ověření
b Vytvoření objednávky na základě zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení požadovaných evidencí (evidence objednávek, zákazníků, vedení dokumentace a podkladů pro účetnictví apod.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní principy vedení obchodní evidence Ústní ověření
b Roztřídit a zpracovat informace z předem připravených materiálů Praktické předvedení
c Uvést a vysvětlit hlavní zásady zápisů v účetnictví a dalších evidencích (specifika oprav, číslování, zakládání, archivace, ...) Ústní a písemné ověření
d Vytvořit účetní doklad (příjemka, výdejka, faktura, ...), začíslovat jej a uvést způsob archivace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kompletace a vybavování zásilek průvodní dokumentací pro odběratele, přepravce a celní a jiné orgány

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy a obecné zásady vystavování průvodní a přepravní dokumentace (včetně specifik jednotlivých způsobů přepravy) Ústní ověření
b Vystavit průvodní odběratelské doklady Praktické předvedení
c Vystavit doklad pro vylosovaného přepravce (automobil, vlak, letadlo, loď) Praktické předvedení
d Vystavit doklad pro celní orgán Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kalkulace cen, příprava podkladů pro fakturaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem kalkulace a její použití, definovat její jednotlivé druhy Ústní a písemné ověření
b Specifikovat kalkulaci ceny Ústní a písemné ověření
c Vystavit fakturu na základě obdržených materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola správnosti účetních dokladů (faktury, dodací listy), ale i všech ostatních podkladů v expedici vystavovaných nebo přijímaných

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit správnost a úplnost předložených podkladů Praktické předvedení
b Uvést vazbu mezi INCOTERMS a náležitostmi dokladů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zařizování realizace zakázek včetně přepravy dovozních a vývozních zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat jednotlivé obecné postupy od přijetí objednávky až k po fyzické odeslání zakázky Ústní ověření
b Popsat proces dovozu zásilky Ústní ověření
c Vyplnit dovozní doklady Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a K označení chemické látky přiřadit její správný název a stručnou charakteristiku Praktické předvedení
b Vyhledat v technické dokumentaci zadaná kriteria Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Orientace v legislativě související s chemickou výrobou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat základ evropské a české chemické legislativy Ústní ověření
b Předvést způsoby hledání v legislativě související s chemickou výrobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit určitý postup za použití legislativních argumentů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Příprava dat a dalších podkladů pro prezentace chemického produktu, užitku, technických faktů, možnosti využití, potenciálního využití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout hrubou strukturu prezentace chemického produktu Ústní a písemné ověření
b Uvést a popsat potřebné vstupní informace pro tvorbu prezentace Ústní ověření
c Vytvořit jednoduchou prezentaci zvoleného produktu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Administrativní a technická podpora pracovníků prodeje chemických produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit jednoduchou prezentaci vzorku produktu Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Zpracování technické dokumentace k zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat jednotlivé kroky potřebné pro zadání chemicko-technologické specifikace produktu Písemné ověření
b Uvést obecné náležitosti zadání chemicko-technologické specifikace produktu Písemné ověření
c Zpracovat návrh formuláře pro zadání výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Projednávání běžných záležitostí s obchodními partnery včetně reklamačního řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecný postup obchodního případu Ústní a písemné ověření
b Definovat postup reklamačního řízení Ústní a písemné ověření
c Vytvořit reklamační protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování odborných způsobilostí bude třeba zadávat úkoly a příklady prověřující oblast požadovaných znalostí a dovedností, zejména se jedná o zpracování či praktické předvedení případových studií. Při hodnocení sleduje zkoušející propojení teoretických znalostí a jejich praktické využití v rámci studie.

Testování je třeba zaměřit na:

  • teoretické znalosti v oblasti obchodu zaměřených na chemické produkty,
  • přípravu pro obchodní jednání,
  • specifikaci a prezentaci technických vlastností produktu,
  • práci s dokumentací, telekomunikační a zobrazovací technikou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s.