Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník
Platnost standardu: Od 5.11.2012 do 10.2.2016
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní druhy okrasných květin, keřů a stromů používaných do venkovních výsadeb Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výsadbu okrasné rostliny (květiny, keře, stromu) a ošetřit ji po výsadbě Praktické předvedení
b Popsat a odůvodnit technologický postup výsadeb květin a dřevin Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování rostlin ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kultivační práce (okopávka, pletí, rytí) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
b Namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
c Provést postřik květin proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
d Dodržet zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést řez okrasných dřevin v období vegetačního klidu Praktické předvedení s ústním ověřením
b Provést řez tvarovaných stěn a živých plotů Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zakládání a údržba travnatých ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit trávník výsevem nebo drnováním Praktické předvedení
b Provést posečení trávníku Praktické předvedení
c Provést jarní nebo podzimní vyhrabání travnatých ploch Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci se základními měřičskými pomůckami (pásmo, metr, výtyčky, kolíky) Praktické předvedení
b Změřit a vypočítat plochu záhonu okrasných rostlin Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v sadovnickém projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat v sadovnickém projektu místa pro výsadbu rostlin, umístění drobných staveb, výsev trávníku apod. Praktické předvedení
b Charakterizovat jednotlivé typy krajinotvorných prvků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba zahrad, parků a krajiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle vegetačního období a typu úpravy navrhnout odpovídající jednorázový zásah Ústní ověření
b Popsat stručně celoroční plán údržby krajinného celku Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Péče o vzrostlé a památné stromy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit zdravotní stav daného stromu Ústní ověření
b Posoudit možná rizika zásahu a navrhnout odpovídající pěstební opatření Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba stavebních prvků v krajině

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a provést údržbu stavebních prvků a mobiliáře v krajině (např. schody, můstek, povalový chodník, lavičky, sedák) Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivá kritéria mohla být splněna v nejpříhodnějším období. Současně je vhodné při jejich ověřování postupovat od jednodušších ke komplikovanějším.

Sestava kompetencí pro uznání této profesní kvalifikace je poměrně rozsáhlá – to mimo jiné vypovídá o její profesní náročnosti.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace zahradnických společenstev

Střední zahradnická škola Ostrava