Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník , Krajinář
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní druhy okrasných květin, keřů a stromů používaných do venkovních výsadeb Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výsadbu okrasných rostlin (květiny, keře, stromy) a jejich ošetření po výsadbě Praktické předvedení
b Popsat a odůvodnit technologický postup výsadeb květin a dřevin Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování rostlin ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kultivační práce (okopávka, pletí, rytí, hrabání) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
b Namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
c Provést postřik květin proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
d Dodržet zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný způsob řezu u konkrétní okrasné dřeviny v závislosti na jejím životním období a řez provést Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit řez okrasných dřevin v období vegetačního klidu Ústní ověření
c Provést řez tvarovaných stěn a živých plotů Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zakládání a údržba travnatých ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit trávník výsevem Praktické předvedení
b Posekat trávník Praktické předvedení
c Provést jarní nebo podzimní vyhrabání travnatých ploch Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci se základními měřičskými pomůckami (pásmo, metr, výtyčky, kolíky) Praktické předvedení
b Změřit a vypočítat plochu záhonu okrasných rostlin Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v sadovnickém projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat v sadovnickém projektu místa pro výsadbu rostlin, umístění drobných staveb, výsev trávníku apod. Praktické předvedení
b Charakterizovat jednotlivé typy krajinotvorných prvků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Péče o vzrostlé a památné stromy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit celkový stav daného stromu a navrhnout odpovídající pěstební opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Údržba stavebních prvků v krajině

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a provést údržbu jednoho stavebního prvku a mobiliáře v krajině (schody, můstek, povalový chodník, lavičky, sedák, oplocení) Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Údržba a zakládání přírodě blízkých biotopů v krajině

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zakládání ploch krajinné zeleně – příprava půdy, bylinné patro, dřevinné patro Ústní ověření
b Zhodnotit význam, principy zakládání a údržby křovinatých pásů, remízků, vodních a mokřadních biotopů a zadanou údržbu provést Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku a aspekty lidské činnosti v krajině. Podle stavu počasí a vývoje rostlin se činnosti kumulují tak, aby jednotlivá kritéria mohla být splněna v nejpříhodnějším období. Zejména při ověřování kompetencí v krajině a s tím spojenými přesuny uchazečů je nutno počítat s většími časovými prodlevami.

U kompetence Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby se má na mysli předložení 50 ks rostlin a dřevin k determinaci. U dřevin lze použít listnaté stromy a keře v olistěném stavu, případně jehličnany v podobě vzorků nebo přímo v parku, arboretu nebo okrasné školce. Pro determinaci květin lze použít trvalky, dvouletky nebo letničky.

U ověřování kompetence Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě je nutno použít kvalitní nářadí, vlastní ošetření provést dle aktuálních požadavků rostlin a ročního období. V případě výsadby dřevin se jedná o výsadbu 5 kusů (s balem či bez balu), v případě výsadby květin o minimálně 20 ks (letničky, trvalky).

Kompetence Ošetřování rostlin ručním nářadím bude ověřena ve stanovených plochách (školka, park, záhony) řádně připraveným nářadím. Kritérium bude ověřeno na záhonu květin nebo okrasných dřevin bez pokrývky mulče. Minimální plocha 10 m2.

U kompetence Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin je nutno mít k dispozici kulturu květin na záhonech nebo ve skleníku; uchazeč bude postupovat přesně dle jednotlivých kritérií tak, aby byly současně respektovány zákonné požadavky BOZP. Minimální plocha záhonu či pěstební plochy pro ošetření činí 20 m2.

Při ověřování kompetence Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti je nutno mít k dispozici jednu okrasnou dřevinu pro každého uchazeče – listnatý opadavý keř, rostoucí ve volné půdě. Tento keř musí být v takovém stavu, aby u něj bylo možno provést udržovací řez v duchu zásad sadovnické a krajinářské praxe. Dále je nutno mít k dispozici pro každého uchazeče živý plot výšky do 2 metrů v délce 10 metrů a provést u něj tvarovací řez plotostřihem.

Kompetence Zakládání a údržba travnatých ploch bude ověřována na volné ploše - minimálně 6 m2 pro jednoho uchazeče - předem připravené zahradnickými stroji a nářadím pro výsev trávníku. Dále musí být k dispozici plocha trávníku pro jeho posekání - minimálně 100 m2 pro jednoho uchazeče. Kritérium c) bude ověřeno na parkové ploše minimálně 100 m2..

Kompetence Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy a Orientace v sadovnickém projektu je možno při ověřování propojit zaměřením a vytyčením např. záhonu rostlin, základů altánu, květinové zídky apod. přímo v terénu s využitím sadovnického projektu daného parku nebo jeho části.

Pro ověření kompetence Péče o vzrostlé a památné stromy je nutno mít k dispozici minimálně jeden vzrostlý strom nebo památný strom ve smyslu zákona č.114/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u něhož lze vizuálně posoudit jeho zdravotní stav a navrhnout odpovídající pěstební opatření.

U ověřování kompetence Údržba stavebních prvků v krajině je vhodné postihnout aspekty jednotlivých prací v krajině v průběhu roku a v souvislosti s tím použít vhodné stavební prvky, posoudit jejich stav, provést vlastní údržbu ve smyslu kritéria a). Údržbou se má na mysli oprava, výměna částí, nátěr apod. Jednotlivé prvky je možno u většího počtu uchazečů libovolně kombinovat, případně doplnit s přihlédnutím k časovému limitu zkoušky.

Při ověření kompetence Údržba a zakládání přírodě blízkých biotopů v krajině je nutno mít k dispozici takovýto prvek v parku, uměle vytvořeném sadovnickém nebo krajinářském detailu nebo volné krajině (křovinatý pás, remízek, vodní biotop), prakticky provést jeho údržbu (vyčištění, odstranění náletů, řez, návrh doplnění) a zhodnotit jeho význam v krajině.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce a případně i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Zahradnictví Novák

Mendelova univerzita v Brně

Střední zahradnická škola Ostrava