Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník
Platnost standardu: Od 7.11.2007 do 23.1.2013
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat základní druhy okrasných květin, keřů a stromů používaných do venkovních výsadeb Praktické předvedení
Uvedené kritérium je třeba splnit.
3

Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výsadbu okrasné rostliny (květiny, keře, stromu) a její ošetření po výsadbě Praktické předvedení
b Zdůvodnit technologický postup Slovní vyjádření
Uvedená kritéria je třeba splnit.
3

Kultivační práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět kultivační práce (okopávka, pletí, rytí) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Uvedené kritérium je třeba splnit.
3

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Slovní vyjádření
b Namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
c Provést postřik květin proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
d Dodržet všechny bezpečnostní předpisy při manipulaci s chemickými látkami Slovní vyjádření
Stačí splnit dvě kritéria, z toho jedno s praktickým předvedením.
3

Způsoby řezu okrasných dřevin na trvalém stanovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit potřebu řezu u okrasných dřevin Slovní vyjádření
b Zvolit vhodný způsob řezu v závislosti na životním období okrasné dřeviny Slovní vyjádření u konkrétní okrasné dřeviny
c Prakticky provést řez okrasných dřevin v období vegetačního klidu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Provést řez tvarovaných stěn a živých plotů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Stačí splnit dvě kritéria, z toho jedno s praktickým předvedením.
3

Zakládání a údržba travnatých ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit trávník výsevem nebo drnováním Praktické předvedení
b Provést posečení trávníku Praktické předvedení
c Provést jarní nebo podzimní vyhrabání travnatých ploch Praktické předvedení
Stačí splnit dvě kritéria.
3

Měřičské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci se základními měřičskými pomůckami (pásmo, metr, výtyčky, kolíky) Praktické předvedení
b Změřit a vypočítat plochu záhonu okrasných rostlin Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v sadovnickém projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat v sadovnickém projektu místa pro výsadbu rostlin, umístění drobných staveb, výsev trávníku apod. Slovní vyjádření
Uvedené kritérium je třeba splnit.
3

Údržba zahrad, parků a krajiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle vegetačního období a typu úpravy navrhnout odpovídající zásah údržby Slovní vyjádření
Uvedené kritérium je třeba splnit.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivá kritéria mohla být splněna v nejpříhodnějším období. Současně je vhodné při jejich ověřování postupovat od jednodušších ke komplikovanějším.

Sestava kompetencí pro uznání této dílčí kvalifikace je poměrně rozsáhlá – to mimo jiné vypovídá o její profesní náročnosti. Z tohoto důvodu, ale také s přihlédnutím k výrobnímu zaměření a vybavení ověřovacího pracoviště, není nutné ve všech případech splnit všechna kritéria – mnohde je odpovídající i slovní vyjádření.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Na tvorbě standardu se podíleli