Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik pneuservisu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v zásadách BOZP, PO, životního prostředí a právních předpisů v pneuservisu osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat předpisy BOZP a PO při činnostech souvisejících s pracemi v pneuservisu osobních vozidel Ústní ověření
b Popsat předpokládaná rizika poškození zdraví při práci s pneumatikami, nebezpečnými látkami a chemikáliemi používanými při práci v pneuservisu osobních vozidel Ústní ověření
c Používat ochranné pomůcky při činnostech v pneuservisu osobních vozidel Praktické předvedení
d Dodržovat zásady ekologického nakládání, třídění, další využití a likvidaci nebezpečného odpadu při činnosti pneuservisu Ústní ověření
e Orientovat se v podmínkách stanovených vyhláškou o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (Vyhláška č. 341/2014 Sb., v aktuálním znění) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v jednotlivých kategoriích osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v kategoriích osobních vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb., v aktuálním znění Ústní ověření
b Popsat jednotlivé druhy osobních vozidel zařazených do kategorií podle zákona č. 56/2001 Sb., v aktuálním znění Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukci a technologii výroby pláště osobního vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat charakteristické rozměry pneumatiky Ústní ověření
b Popsat jednotlivé částí pneumatiky, rozdělení podle konstrukce, směsi, dezénu a oblasti použití u osobních vozidel Ústní ověření
c Popsat rozdíl konstrukcí pláště diagonální a radiální, možné výhody a nevýhody, pojmenovat konstrukční skladby plášťů podle druhu provozu a povrchu vozovky Ústní ověření
d Popsat technologii výroby pláště, použité materiály a jejich význam pro správnou funkci pneumatiky na vozidle Ústní ověření
e Popsat možné výrobní vady plášťů a jejich projevy včetně vlivu na jízdní vlastnosti vozidla Ústní ověření
f Vysvětlit nové značení pneumatik štítkováním a popsat číselné značení štítku Ústní ověření
g Popsat podmínky a způsoby skladování pneumatik a kompletních kol, vysvětlit rozdíly Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci ráfku osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat značení vysvětlující rozměry a provedení ráfku, vyjmenovat hlavní části ráfku, popsat konstrukci ráfku a diskového kola Ústní ověření
b Vysvětlit pravidla a důležitá specifika pro výběr ráfků k danému typu osobního vozidla Ústní ověření
c Orientovat se v katalozích výrobců ráfků a určit vhodný typ pro dané vozidlo Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu při demontáži kola z osobního vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předepsaným a bezpečným způsobem zvednutí osobního vozidla Praktické předvedení
b Popsat jednotlivé typy zvedacích zařízení jejich nosnost, výhody a nevýhody Ústní ověření
c Popsat způsoby uchycení kol a postup jejich odborné demontáže Ústní ověření
d Zvolit vhodné pomůcky, nářadí a určit zásady postupu demontáže kola z osobního vozidla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu a provedení demontáže pneumatiky osobního vozidla na montážním stroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu montážního stroje s pomocným ramenem, vysvětlit jeho hlavní části, příslušenství a speciální nářadí Ústní ověření
b Provést odbornou demontáž pláště pneumatiky a vysvětlit pravidla demontáže pneumatiky osobního vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést odbornou montáž pneumatiky, pryžového ventilu s popisem jejich typů, pravidel jejich výměny a příčiny poškození Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat pravidla demontáže pláště z kol se systémem nouzového dojetí Ústní ověření
e Popsat pravidla demontáže a montáže pláště z ráfku včetně použití čidla TPMS Ústní ověření
f Popsat zásady hustění pneumatik husticím manometrem včetně použití tlakového děla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyvažování pneumatik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu vyvažovacího stroje, vysvětlit jeho hlavní části a funkci Ústní ověření
b Popsat význam vyvážení kol pro správný provoz a charakterizovat možné závady na plášti a podvozku při nesprávném vyvážení Ústní ověření
c Provést vyvážení kola na vyvažovacím stroji, umístění a připevnění závaží na ráfek, charakterizovat nejzávažnější a nejčastější chyby při vyvažování pneumatiky Praktické předvedení
d Popsat vyvažování atypických kol Ústní ověření
e Popsat nejběžnější typy vyvažovacích závaží, jejich přípustné kombinace a použité materiály Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu při montáži kola osobního vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla montáže kol osobního vozidla, ošetření náboje a dosedací plochy Ústní ověření
b Zvolit vhodné pomůcky a nářadí pro montáž kol osobních vozidel Praktické předvedení
c Zvolit předepsaný utahovací moment a zásady použití momentového klíče pro dotažení kola osobního vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat typy šroubů a matic pro uchycení kola osobního vozidla (dosedací plochy) Ústní ověření
e Popsat zásady následné kontroly u Alu kol Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posouzení vhodnosti pneumatik pro opravu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé části pláště a jejich význam pro bezpečnou funkci pneumatiky, určit místa na plášti, která jsou možná pro opravu poškození, aniž by došlo k omezení bezpečné funkce pneumatiky a provozu vozidla, určit, co lze a nelze opravit a navrhnout způsob opravy Ústní ověření
b Určit vhodný opravný materiál a podle pokynů jeho výrobce opravit průpich u radiálního pláště a vysvětlit jednotlivé fáze opravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit důvody oprav teplou vulkanizací s použitím zařízení Thermopress Ústní ověření
d Orientovat se v podmínkách vhodnosti protektorování pneumatik osobních vozidel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika závad dle opotřebení pneumatik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat příčiny nerovnoměrného opotřebení pneumatik Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit příčiny nerovnoměrného opotřebení pneumatik a jeho dopad na jízdní vlastnosti vozidla Ústní ověření
c Vysvětlit pojem aquaplaning, příčiny a důsledky Ústní ověření
d Orientovat se v základních prvcích geometrie náprav s dopadem na opotřebení pneumatik Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v systémech pro nouzové dojetí osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v současných systémech pro nouzové dojetí /Run-Flat, CSR, ContiComfort Kit a p./ Ústní ověření
b Popsat funkci, konstrukci a princip činnosti dojezdových pneumatik /run-flat/ Ústní ověření
c Zvolit postup pro aplikaci tekutých systémů pro nouzové dojetí a určit rizika použití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakterizovat TPMS-Tyre Presseure Monitoring System-a jeho použití v osobních vozidlech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést důvody zavedení monitoringu tlaku v pneumatikách do sériové výroby automobilů Ústní ověření
b Prokázat znalost legislativy TPMS (Nařízení EU č. 661/2009) a zákonné požadavky na TPMS (v souladu s nařízením EHK/OSN č. 64) Ústní ověření
c Charakterizovat přímý a nepřímý měřicí sytém TPMS, popsat rozdíly, výhody a nevýhody Ústní ověření
d Vyjmenovat nezbytné nářadí, pomůcky a přístroje pro práci s TPMS senzory Ústní ověření
e Popsat různé typy senzorů, části senzoru, servisní kity senzorů a důvody doporučené výměny servisních kitů senzorů Ústní ověření
f Vysvětlit pravidla a důležitá specifika pro výběr senzoru k danému typu osobního vozidla a ráfku kola Ústní ověření
g Orientovat se v katalozích výrobců senzorů a určit vhodný typ pro dané vozidlo Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést možnosti klonování a programování senzorů, způsoby spárování s vozidlem a provést diagnostiku systému TPMS Praktické předvedení a ústní ověření
i Provést demontáž a montáž čidel TPMS, včetně použití speciálního nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
j Popsat pravidla oprav pneumatik při současném použití senzorů TPMS Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-pneuservisu#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupním požadavkem uchazeče o zkoušku je oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je nutné přihlížet k:

  • dodržování pravidel BOZP, PO a hygieny práce
  • používání ochranných pomůcek
  • nakládání s odpady
  • pochopení a dodržování předepsaných technologických postupů

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ContiTrade Services

ISŠA

AD Technik