Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Pracovník ekologické výchovy
Platnost standardu: od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v problematice životního prostředí, přírodovědy a ekologie a jejich souvislostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti obsahu vybraných tematických okruhů oblastí životního prostředí, přírodovědy a ekologie Písemné ověření
b Popsat hlavní oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a uvést příklady rámcových cílů pro jednotlivé oblasti kompetencí popsaných v dokumentu "Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice", MŽP, 2011 Ústní ověření
c Uvést příklady vhodných způsobů naplňování vybraných rámcových cílů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty při realizaci environmentálních programů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat současný systém školního i mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR Ústní ověření
b Uvést nejméně 4 příklady organizací a institucí realizujících environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na regionální a celostátní úrovni a charakterizovat jejich činnost Ústní ověření
c Přednést argumenty zdůvodňující potřebnost environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty před veřejností Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava environmentálních programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vlastní environmentální program s využitím některého z efektivních modelů učení vhodných v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodné a vzájemně provázané dílčí cíle, metody a aktivity připraveného environmentálního programu odpovídající cílové skupině Praktické předvedení
c Navrhnout vhodné pomůcky, materiály a prostředí připravovaného environmentálního programu odpovídající cílové skupině Praktické předvedení
d Aplikovat při vytváření a realizaci environmentálního programu adekvátní znalosti a dovednosti z jednotlivých oblastí kompetencí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit možnost přizpůsobení připravovaného environmentálního programu pro jinou zadanou cílovou skupinu a navrhnout případnou modifikaci programu Ústní ověření
f Navrhnout možné hodnoticí nástroje k zjištění spokojenosti účastníků s připraveným programem a k hodnocení dosažených cílů v programu Praktické předvedení a ústní ověření
g Uvést aktuální a věrohodné zdroje informací k připravenému programu Praktické předvedení a ústní ověření
h Připravit prezentaci environmentálního programu s využitím prezentačního softwaru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení environmentálních programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Představit připravený vlastní environmentální program a popsat způsoby realizace jeho jednotlivých aktivit Praktické předvedení a ústní ověření
b Realizovat nejméně dvě zvolené části připraveného vlastního environmentálního programu Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat zásady dobré prezentace při představení a realizaci vlastního programu Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést řešení krizových a neobvyklých situací v terénu i v učebně Ústní ověření
e Uvést prostředky a metody k nastolení bezpečného a stimulujícího prostředí podporující učení každého účastníka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Plánování vlastního profesního rozvoje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit na základě vlastního profesního portfolia potřebnost a možnosti svého profesního i osobnostního rozvoje po stránce odborné a metodické Ústní ověření
b Sestavit plán vlastního dalšího profesního rozvoje po stránce odborné i metodické Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Zajišťování financování a marketingu environmentálních programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možné zdroje a způsoby financování vlastního připraveného environmentálního programu Ústní ověření
b Sestavit kalkulaci nákladů vlastního připraveného environmentálního programu včetně osobních nákladů Praktické předvedení
c Popsat způsoby propagace vlastního připraveného environmentálního programu a shrnout hlavní informace, které by účinný propagační materiál měl obsahovat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při realizaci environmentálních programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hlavní zásady bezpečnosti a prevence úrazů při realizaci programů tak, aby bylo zajištěno řádné plnění předpisů BOZP a PO Ústní ověření
b Charakterizovat specifika a rizika terénní výuky a terénních exkurzí a uvést, jak předcházet možným ohrožením bezpečnosti účastníků programu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Autorizovaná osoba informuje uchazeče, že k výkonu povolání je potřebné úspěšné absolvování akreditovaného kurzu první pomoci v délce minimálně 16 hodin v posledních 2 letech (počítáno ke dni zahájení výkonu povolání), vedeného akreditovaným lektorem (absolvent akreditovaného kurzu Českého červeného kříže Základy první pomoci v rozsahu 12 hodin nebo akreditovaného kurzu MŠMT Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky v rozsahu 20 hodin).

 

Profesní kvalifikace Pracovník environmentální výchovy není určena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zřízených na základě školského zákona.

 

Kompetence Orientace v problematice životního prostředí, přírodovědy a ekologie a jejich souvislostech, kritérium a)

Autorizovaná osoba vybere z níže uvedených tematických okruhů vždy 4 k písemnému ověření, v celkovém trvání maximálně 1 hodiny.

 

Tematické okruhy:

1. Jedinec a prostředí

2. Populace a jejich dynamika

3. Vztahy mezi organismy

4. Společenstva a ekosystémy

5. Vývoj a dynamika společenstev

6. Koloběh látek a tok energie

7. Vztah společnosti a přírody

8. Znečištění prostředí

9. Udržitelné a neudržitelné využívání přírodních zdrojů

10. Globální problémy

11. Klíčové faktory vlivu člověka na prostředí – populace, spotřeba a technologie

12. Společné řešení problémů životního prostředí

13. Občanské a spotřebitelské chování

14. Nástroje ochrany životního prostředí

15. Ochrana přírody

16. Udržitelný rozvoj

17. Environmentální etika

18. Vývoj environmentálního myšlení

(Východiskem a dokumentem podrobněji popisujícím tematické okruhy je dokument „Základní koncepty z ekologie a environmentalistiky“ vytvořený v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.3.00/08.0189 „Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“.)

 

Kompetence Realizace systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v ČR, kritérium a)

Autorizovaná osoba se v rozhovoru zaměří i na tyto dokumenty:

VÚP: „Doporučené očekávané výstupy - Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách“

NÚV: „Doporučené očekávané výstupy – Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích"

RVP - průřezová témata související s EVVO ve všech stupních škol

aktuální vládní strategické dokumenty pro oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a pro oblast vzdělávání pro udržitelný rozvoj

 

Kompetence Příprava environmentálních programů, kritéria a) – h)

Autorizovaná osoba nejpozději 8 týdnů před dnem konání zkoušky zadá uchazeči rámcový cíl environmentálního programu (vycházející z dokumentu MŽP „Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice, viz níže) a tam, kde je to relevantní, i upřesňující téma (viz níže).

Uchazeč připraví vlastní environmentální program zaměřený na zadaný rámcový cíl a případné upřesňující téma. Ostatní parametry programu (délka a místo konání, cílová skupina atd.) si volí sám. Přípravu programu zpracuje do osnovy, která bude obsahovat:

zadaný rámcový cíl a případné upřesňující téma

vhodné dílčí cíle

charakteristiku vybrané cílové skupiny

uvedení zvoleného modelu učení (v rámci tohoto standardu mezi efektivní modely řadíme např. E-U-R, tj. evokace – uvědomění si významu – reflexe; 4MAT; Kolbův cyklus; ekohry podle Cornella apod.)

místo a délku konání

popis průběhu programu, metod a aktivit (v rozsahu umožňujícím dalším osobám či lektorům realizovat program podle tohoto popisu)

nutné pomůcky a materiály

popis hodnotících nástrojů

seznam zdrojů informací

Písemně zpracovanou osnovu environmentálního programu v elektronické nebo tištěné podobě odevzdá uchazeč autorizované osobě 7 dní před dnem konání zkoušky.

 

Rámcové cíle EVVO pro konkretizaci environmentálního programu, viz kompetence Příprava environmentálních programů:

(dle dokumentu MŽP „Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice“)

Environmentální senzitivita

Potřeba kontaktu s přírodou

Schopnost přímého kontaktu s přírodním prostředím

Citlivost k přírodě

Reflexe různých pohledů na přírodu, postojů k ní a ujasňování si vlastních hodnot a postojů

Vztah k místu

Znalost místní krajiny, jejích jedinečností a schopnost interpretovat je v souvislostech

Vědomí sounáležitosti s místem a regionem a pocit zodpovědnosti za něj

Porozumění ekologickým dějům a zákonitostem*

Zájem o pochopení ekologických dějů a jejich zkoumání

Schopnosti a dovednosti pro zkoumání přírody a životního prostředí

Porozumění základním ekologickým dějům a zákonitostem

Porozumění významu ekologických dějů a zákonitostí pro život člověka

Propojování znalostí ekologických dějů a zákonitostí s každodenním životem

Porozumění environmentálním problémům a konfliktům

Schopnost analýzy environmentálních problémů a konfliktů**

Schopnost formulovat vlastní názor na problém, posuzovat variantní řešení a navrhovat řešení vlastní

Schopnost spolupráce a komunikace při řešení environmentálních konfliktů

Připravenost jednat***

Znalost základních principů ochrany životního prostředí

Znalosti a dovednosti potřebné pro šetrné zacházení s přírodou a přírodními zdroji

Znalosti a dovednosti pro spotřebitelské chování

Znalosti a dovednosti pro aktivní ovlivňování svého okolí

Přesvědčení o vlastním vlivu na předcházení a řešení problémů životníhoprostředí

 

Upřesňující témata:

* V oblasti porozumění ekologickým dějům a zákonitostem jde zejména o děje a zákonitosti týkající se témat:

1. Jedinec a prostředí

2. Populace a jejich dynamika

3. Vztahy mezi organismy

4. Společenstva a ekosystémy

5. Vývoj a dynamika společenstev

6. Koloběh látek a tok energie

 

** V oblasti porozumění environmentálním problémům a konfliktům jde zejména o témata:

7. Vztah společnosti a přírody

8. Znečištění prostředí

9. Udržitelné a neudržitelné využívání přírodních zdrojů

10. Globální problémy

11. Klíčové faktory vlivu člověka na prostředí – populace, spotřeba a technologie

12. Společné řešení problémů životního prostředí

 

*** V oblasti připravenosti jednat jde zejména o tematické okruhy:

13. Občanské a spotřebitelské chování

14. Nástroje ochrany životního prostředí

15. Ochrana přírody

16. Udržitelný rozvoj

17. Environmentální etika

18. Vývoj environmentálního myšlení

(Východiskem a dokumentem podrobněji popisujícím upřesňující témata je dokument „Základní koncepty z ekologie a environmentalistiky“ vytvořený v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.3.00/08.0189 „Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“.)

 

Kompetence Příprava environmentálních programů, kritérium d)

Ověřování probíhá posouzením popsaného a předvedeného programu a řízeným rozhovorem s uchazečem (ústní ověření znalostí). Uchazeč prokáže ústním ověřením při realizaci environmentálního programu své vlastní adekvátní znalosti, dovednosti a postoje z jednotlivých oblastí kompetencí pro environmentálně odpovědné jednání a schopnost aplikovat je do vytvářeného programu.

 

Kompetence Příprava environmentálních programů, kritérium h)

Téma prezentace se bude vztahovat ke kritériím a) – g). Není vyžadováno, aby uchazeč odevzdal prezentaci před konáním zkoušky. Prezentace bude předvedena v rámci plnění kritéria a) kompetence Vedení environmentálních programů.

 

Kompetence Vedení environmentálních programů, kritérium a)

Uchazeč představí svůj připravený environmentální program na základě prezentace připravené pomocí prezentačního softwaru (kompetence Příprava environmentálních programů, kritérium g)).

Prezentace bude v délce minimálně 30 minut.

Kritéria a) a b) mohou být plněna dohromady. Prezentace kritérií a) + b) nepřesáhne celkem 2 hodiny.

 

Kompetence Vedení environmentálních programů, kritérium b)

Uchazeč předvede nejméně dvě zvolené části připraveného environmentálního programu v délce trvání minimálně 30 minut.

Účastníky programu při praktickém předvedení nahrazují členové komise.

Kritéria a) a b) mohou být plněna dohromady. Prezentace kritérií a) + b) nepřesáhne celkem 2 hodiny.

 

Kompetence Vedení environmentálních programů, kritérium c)

Toto kritérium se plní v rámci prezentace, tj. kritérií a) a b).

 

Kompetence Plánování vlastního profesního rozvoje, kritérium a)

Ke zkoušce uchazeč přinese své profesní portfolio, na jehož základě bude probíhat ústní ověření.

Možný obsah portfolia: seznamy přečtené literatury, absolvovaných školení, seminářů, přípravy na programy a jejich vyhodnocení apod.

 

Kompetence Plánování vlastního profesního rozvoje, kritérium b)

Ke zkoušce uchazeč přinese svůj plán rozvoje, na jehož základě bude probíhat ústní ověření.

 

Kompetence Zajišťování financování a marketingu environmentálních programů, kritérium b)

Písemně (v elektronické nebo tištěné podobě) zpracovaný základní rozpočet odevzdá uchazeč autorizované osobě spolu s přípravou programu 7 dní před dnem konání zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupení v pracovní skupině:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha

Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno

Chaloupky, o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice