Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník , Sadovník
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výsadbu okrasných rostlin (květiny, keře, stromy) a jejich ošetření po výsadbě Praktické předvedení
b Zdůvodnit technologický postup výsadby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování rostlin ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést kultivační práce (okopávka, odplevelování, rytí, hrabání) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný způsob řezu u konkrétní okrasné dřeviny v závislosti na jejím životním období a řez provést Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit řez okrasných dřevin v období vegetačního klidu Ústní ověření
c Provést řez tvarovaných stěn a živých plotů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
b Namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
c Provést postřik květin proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
d Dodržet zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zakládání a údržba travnatých ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit trávník výsevem Praktické předvedení
b Provést vertikutaci trávníku Praktické předvedení
c Provést jarní nebo podzimní vyhrabání travnatých ploch Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v sadovnickém projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat v sadovnickém projektu místa pro výsadbu dřevin, umístění drobných staveb, výsev trávníku a dalších ploch dle projektu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit pevný a rotační kypřič za traktor Praktické předvedení
b Kultivovat meziřádkový prostor pomocí traktoru a plečky Praktické předvedení
c Provést sekání trávníku pomocí vhodné mechanizace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci se základními měřičskými pomůckami (pásmo, metr, výtyčky, kolíky) Praktické předvedení
b Změřit a vypočítat plochu záhonu okrasných rostlin Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba zahrad, parků a krajiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle vegetačního období a typu úpravy navrhnout a provést odpovídající zásah údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat základní druhy okrasných květin, keřů a stromů používaných do venkovních výsadeb Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení řidičského průkazu skupiny T.

U ověřování kompetence Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě je nutno použít kvalitní nářadí, vlastní ošetření provést dle aktuálních požadavků rostlin a ročního období. V případě výsadby dřevin se jedná o výsadbu 5 kusů (s balem či bez balu), v případě výsadby květin o minimálně 20 ks (letničky, trvalky).

Kompetence Ošetřování rostlin ručním nářadím bude ověřena ve stanovených plochách (školka, park, záhony) řádně připraveným nářadím.

Při ověřování kompetence Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti je nutno mít k dispozici jednu okrasnou dřevinu pro jednoho uchazeče. Dřevina musí být v takovém stavu, aby u ní bylo možno provést udržovací řez v duchu zásad sadovnické praxe. Minimální délka živého plotu pro tvarovací řez činí 10 běžných metrů.

U kompetence Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin je nutno mít k dispozici kulturu květin na záhonech nebo ve skleníku; uchazeč bude postupovat přesně dle jednotlivých kritérií tak, aby byly současně respektovány zákonné požadavky BOZP. Minimální plocha záhonu či pěstební plochy pro ošetření činí 20 m2.

Kompetence Zakládání a údržba travnatých ploch bude ověřována na volné ploše (minimálně 6 m2 pro jednoho uchazeče) předem připravené zahradnickými stroji a nářadím pro výsev trávníku. Údržba travnatých ploch vyhrabáním a vertikutace bude ověřena na parkové ploše minimálně 100 m2.

Kompetence Orientace v sadovnickém projektu a Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy je možno při ověřování propojit zaměřením a vytyčením např. záhonu rostlin, základů altánu, květinové zídky apod. přímo v terénu s využitím sadovnického projektu daného parku nebo jeho části.

Kompetence Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace předpokládá řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny "T" . Pro splnění kritéria b) je nutno mít k dispozici školkařsky založenou kulturu okrasných nebo ovocných dřevin pro provedení meziřádkové kultivace. Typ traktoru a typ kultivačního nářadí určuje autorizovaná osoba. Uchazeč předvede meziřádkovou na ploše minimálně 40 m2. Pro posekání trávníku v kritériu c) je nutno mít travnatou plochu minimálně 100m2.

U kompetence Údržba zahrad, parků a krajiny je pro splnění kritéria požadována plocha parku nebo jeho části pro návrh aktuální a nezbytné údržby tak, jak jej uchazeč posoudí, včetně jeho praktického provedení. V případě komplexnějšího návrhu lze provést jen část návrhu údržby zejména u činností dosud neověřených s ohledem na stanovenou celkovou dobu pro vykonání zkoušky. S přihlédnutím k aktuálnímu stavu a vegetačnímu období se jedná o následující činnosti: vyhrabání trávníku, shrabání listí, zálivka dřevin pomocí hadice, odplevelení záhonu, zimní přikrývka dřevin, doplnění mulče u skupin keřů, dosev trávníku, řez keřů kvetoucích v létě, sestřihnutí odkvetlých části rostlin, přesadba keřů, úprava okrajů záhonů.

U kompetence Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby se má na mysli předložení 50 ks rostlin a dřevin k determinaci. U dřevin lze použít listnaté stromy a keře v olistěném stavu, případně jehličnany v podobě vzorků nebo přímo v parku, arboretu nebo okrasné školce. Pro determinaci květin lze použít trvalky, dvouletky nebo letničky.

 

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Zahradnictví Novák

Mendelova univerzita v Brně

Střední zahradnická škola Ostrava