20.03.2020

Vyjádření MŠMT pro oblast konání zkoušek z profesních kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích

Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů. Konání zkoušek z profesních kvalifikací nelze podřadit pod žádnou z výjimek ze zákazu volného pohybu osob. Citované usnesení vlády neupravuje výjimku pro konání zkoušky z profesní kvalifikace, byť by se jednalo o jednu z možností získání odborné způsobilosti pro získání živnosti nebo doložení odborné způsobilosti podle speciálního zákona. (Stejně, jako je zakázáno vzdělávání ve školách, které také umožňují získání odborné způsobilosti).

Konání zkoušky z profesní kvalifikace nelze zahrnout ani pod výjimku podle bodu I. písm. f) citovaného usnesení, neboť nejde o neodkladnou úřední záležitost. Zkouška z profesní kvalifikace není úřední záležitostí, neboť podle § 25 odst. 1 zákona č. 179/2006 Sb. platí, že postup upravený v § 4 až 8, 17 až 19 a 23 není postupem, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, přičemž konání zkoušky upravují § 17 až 19. Nadto ani nejde o neodkladnou záležitost, neboť konání zkoušky lze odložit bez závažné újmy na právech uchazeče.

Až do doby, než budou usnesením vlády ČR krizová opatření zrušena nebo zmírněna, není možné konat zkoušky z profesních kvalifikací.