14.10.2014

Střední škola technických oborů v Havířově – Šumberku vychovává a vzdělává žáky za účelem získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo středního vzdělání s výučním listem v 17 oborech vzdělání. Je jednou z největších škol v Moravskoslezském kraji a v současné době jí navštěvuje kolem jednoho tisíce žáku. Škola disponuje vlastní svářečskou školou a má také dlouholetou tradici v oblasti celoživotního vzdělávání. Od roku 1997 provádí rekvalifikační kurzy, které úspěšně absolvovalo již několik stovek účastníků.

V roce 2010 byl ve škole zřízen samostatný úsek celoživotního vzdělávání, který významným způsobem zkvalitnil a rozšířil nabídku v této oblasti. Dříve rekvalifikační kurzy probíhaly převážně ve spolupráci s Úřadem práce Karviná a to na základě účasti školy ve veřejných soutěžích na dodávku vzdělávacích služeb. Od září 2010 se začaly provádět rekvalifikační kurzy zakončené osvědčením o uznání dříve dílčí, nyní profesní kvalifikace. Mimo rekvalifikační kurzy škola provádí i přípravné kurzy k získání profesních kvalifikací a vlastní přezkoušení zájemců k získání profesní kvalifikace. Pro zájemce s praxí v oboru škola organizuje zkoušky ze znalostí hodnotícího standardu různých profesních kvalifikací. Navíc po získání osvědčení požadovaných profesních kvalifikací se může pracovník přihlásit k závěrečné zkoušce úplné kvalifikace daného oboru, aniž by musel navštěvovat školu předepsanou dobu pro daný obor, obvykle tři roky.V roce 2012 došlo ke změnám v organizačním uspořádání úřadů práce i ke změnám v poptávce po těchto službách. Škola proto nabízí rekvalifikační kurzy samostatně a v poslední době se zavedením do praxe zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání roste počet zájemců o další vzdělávání zejména z řad podnikatelských subjektů v regionu. Doposud byla navázána spolupráce s 16 zaměstnavateli na základě uzavřených dohod.Zaměstnavatelům je zasílána pravidelně nabídka připravovaných rekvalifikačních kurzů pro jejich vlastní zaměstnance a informace o počtu žáků školy dle ročníků a studovaných oborech. Taktéž žákům je zprostředkována poptávka zaměstnavatelů po absolventech. Tato činnost má za cíl zvýšit uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce. Ke zkvalitnění práce na tomto úseku přispěla i rozvíjená činnost „Agentury zprostředkování práce a kariérního poradenství“, jejíž činnost byla zahájena v lednu 2013.Rekvalifikační kurzy proběhly i formou ověřování vzdělávacích programů v rámci projektu UNIV, kde uvedené ověřování škola zabezpečuje. Škola také pilotně ověřovala a ověřuje vzdělávacích programy vytvořené v rámci projektu UNIV 2 KRAJE, resp. UNIV 3, kterého se zúčastnil pan Rudolf Hakszer.Panu Hakszerovi je 49 let a pochází z Karvinska. Momentálně je nezaměstnaný. Na jaře roku 2013 se v rámci projektu UNIV 3 rozhodl zapojit do pilotního ověřování vzdělávacího programu Truhlář nábytkář, v jehož průběhu mu bylo sděleno, že program ověřování bude pokračovat ve škole ještě v oboru Stavební truhlář. Po získání osvědčení uvedených profesních kvalifikací pak může získat živnostenský list nebo se přihlásit k závěrečné zkoušce profesní kvalifikace Truhlář s cílem získat výuční list. Průběžně byl v kontaktu se školou a informaci o zahájení a zařazení kurzu pak obdržel od pracovníků úřadu práce.Jak uvedl u pohovoru s průvodcem pilotního ověřování, hlavním důvodem jeho účasti v kurzu byla možnost být více konkurenceschopným na trhu práce, dále zisk certifikátu a především možnost získání zaměstnání s větší perspektivou. Také se chtěl naučit vědomostem a dovednostem dané profesní kvalifikace s perspektivou získání úplné kvalifikace. Před vstupem do kurzu měl již částečné znalosti v uvedeném oboru, což se v informativním diagnostickém modulu potvrdilo. Během absolvování kurzu získal všechny vědomosti a dovednosti, které byly obsahem kvalifikačního a hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace, což bylo následně ověřeno závěrečnou zkouškou.Pan Hakszer předpokládá, že zcela určitě tyto znalosti využije v budoucím zaměstnání, které, jak doufá, brzy získá. O podnikání v oboru v nejbližší době neuvažuje, hlavně z důvodu malé praxe. Po získání dostatečné praxe by se samostatně výdělečné činnosti nebránil.Po absolvování kurzu nejvýše hodnotil praktické vyučování v kurzu zejména odbornost lektorů, materiální a technické zabezpečení výuky. Nedokázal jednoznačně stanovit, která část výuky byla nejméně užitečná, protože i teoretická část pilotního ověřování byla potřebná. Uvedl, že snad by se dala teoretická výuka trochu zkrátit a praktická část navýšit. Uznává ale, že je to názor ryze subjektivní a jiní respondenti mohou mít opačný názor.Byl spokojen jak s prostorovým, tak s technickomateriálním vybavením dílen a učeben pro výuku. Dílny pro praktické vyučování prostorové zcela vyhovovaly.Vysoce hodnotil spolupráci s průvodcem. Průvodce byl podrobně seznámen s problematikou a poskytl dostatečné informace k průběhu kurzu, zkoušce a snažil se účastníky pilotního ověřování motivovat k učení s perspektivou dalšího vzdělávání v oboru.Lektory hodnotil jako odborníky na vysoké úrovni, a to jak v teoretickém, tak v praktickém vyučování. Jednalo se vesměs o zkušené odborníky s bohatou pedagogickou praxi, kteří dokázali předat své zkušenosti a během výuky se věnovali každému dostatečně individuálně, aby měl každý účastník kurzu možnost problematiku pochopit a naučit se jí.Jak již bylo uvedeno, pan Hakszer je v současné době v evidenci úřadu práce, tudíž byl rád i za skutečnost, že mohl během absolvování kurzu pobírat podporu v nezaměstnanosti a finančně náročný kurz mohl v rámci projektu absolvovat bezplatně.  Kladně hodnotí i podporu svého nejbližšího okolí, zejména potom manželky.Předpokládá, že se mu brzy podaří sehnat zaměstnání v oboru, který absolvoval.

Zdroj: nuv.cz/univ3