15.07.2014

Další regionální konference Národní soustavy kvalifikací (NSK) se uskutečnila v hotelu Clarion Congress v Olomouci. Sešlo se tu téměř 30 firem, aby si jejich zástupci převzali ocenění v podobě certifikátu NSK z rukou představitelů SPČR, HK ČR a společnosti TREXIMA, s. r. o. Reprezentanti některých oceněných společností nám odpověděli na otázku, jak právě oni využívají výhod a přínosů NSK.

ING. HELENA PISKOVSKÁ jednatelka společnosti DRING Consulting, s. r. o.

Společnost DRING Consulting se aktivně podílí na propagaci NSK formou různých informačních akcí i tvorbou vzdělávacích produktů s přímou vazbou na NSK. Firma DRING Consulting také implementovala principy NSK do svých interních směrnic, na základě kterých u svých zaměstnanců vytváří kariérní plán dle profesních kvalifikací. V organizačním řádu firmy je také výslovně uvedeno, že vzhledem k tomu, že se firma zabývá oblastí Národní soustavy kvalifikací, podporuje i u svých zaměstnanců, aby si zvyšovali kvalifikaci v rámci této soustavy.

 

HANA KAREŠOVÁ personalistka společnosti VESNA, a. s.

NSK je prospěšná zejména při výběru vhodného uchazeče na požadované pracovní pozice. NSK pomáhá zajišťovat chybějící odborníky na trhu práce, kteří získávají profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělávání. Co se týče rezerv, NSK by se měla více dostat do podvědomí všech zúčastněných stran na trhu práce.

V systému také není zastoupen dostatečný rozsah profesních kvalifikací, což je zapříčiněno tím, že se systém neustále rozšiřuje.

 

MGR. TOMÁŠ KLVAŇA personální ředitel společnosti Gates Hydraulics, s. r. o.

Projekt NSK považujeme za skutečně přínosný. Aktivně konzultujeme s odborníky z NSK naše očekávání u jednotlivých interních pozic, a to zejména u těch, kde se dlouhodobě potýkáme s problémy při jejich obsazování. Tento problém je způsoben často právě nedostatečnou kvalifikací uchazečů na trhu práce. Aktivně se také podílíme na specifikaci a doplňování katalogu pozic v rámci našeho oboru a při výběrových řízeních zdůrazňujeme výhodu, kterou kandidáti se složenou profesní kvalifikační zkouškou mohou mít, zejména v případě, že nezískali kvalifikaci standardním způsobem nebo nemají relevantní praxi v oboru. EVA KOSECOVÁ jednatelka společnosti SIMEVA, s. r. o.

Jako velké pozitivum NSK vidíme ve sjednocování kvalifikací lidí na trhu práce. Bylo by velkým přínosem, kdyby si certifikace dělalo čím dál větší množství lidí a mohl tak narůst počet kvalifikovaných pracovníků v příslušných oborech, a tím by se velmi zjednodušila práce všem personalistům a zaměstnavatelům při výběru odborných pracovníků. Také jednotliví pracovníci mají díky NSK možnost změnit své povolání a ví přesně, co se od nich při získání osvědčení očekává. Rezervy spatřujeme v zatím ne příliš velké informovanosti zaměstnavatelů i zaměstnanců, že v oblasti dalšího vzdělávání existují možnosti vyplývající z NSK.

 

MGR. EVA KURFÜRSTOVÁ personalistka společnosti PAPCEL, a. s.

Momentálně je na trhu práce nedostatek některých kvalifikovaných pracovníků, a proto velmi vítáme možnost využití rekvalifikace, kterou NSK nabízí. Oceníme, když bude kandidát disponovat osvědčením o vzdělání v příslušné profesi. Jako oblast pro zlepšení bych viděla zvýšení povědomí u širší veřejnosti, Národní soustava kvalifikací není zatím uchazečům o práci v širší míře známá.

 

JAN KELAR projektový manažer Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s.

Právě Národní soustava kvalifikací nám umožnila lépe vydefinovat, které kvalifikace jsou pro další rozvoj a potažmo konkurenceschopnost našeho kraje ty klíčové, jaké zaměstnance firmy z regionu potřebují a na podporu kterých profesí se v rámci aktivit Paktu zaměstnanosti zaměřit. Stali jsme se propagátory tohoto nástroje nejen u nás v kraji, ale při implementaci Teritoriálních paktů zaměstnanosti také ve všech krajích ČR, protože jej vnímáme jako systémový prostředek ke zlepšení podmínek na trhu práce v celé zemi. Obdobně, jako je třeba mít informace o trhu práce k dispozici v požadované kvalitě a čase na jednom místě nejen za jeden region, což mohou zajistit Observatoře trhu práce a potažmo Národní observatoř trhu práce, tak je třeba mít také jednotnou soustavu kvalifikací, ze které můžeme vycházet, a o kterou se můžeme opřít při praktickém řešení problémů na trhu práce. Proto jako jeden z důležitých úkolů dneška je péče o další rozvoj NSK tak, aby poskytovala tolik potřebné informace o zaměstnavateli aktuálně poptávaných kvalifikacích a jejich standardech kvalifikačních i hodnotících. Přijmou-li tuto platformu za svou i zaměstnavatelé jako praktický nástroj k ovlivnění svého regionálního trhu práce, tak můžeme v rámci našich aktivit lépe pracovat na konkrétních intervencích a mít v ruce relevantní nástroj nejen k systémovému řešení dalšího vzdělávání dospělých.

Zdroj: komora.cz, Petra soukupová