16.10.2014

Analýza provedená ve Středočeském kraji ukázala, že zde v posledních letech chybí kvalifikovaní pracovníci především v oblasti opravy a údržby motorových vozidel a řidiči nákladních vozů. K hlavním příčinám této situace patří odchod silné generace zkušených zaměstnanců do důchodu, nezájem uchazečů o práci v těchto oborech a v neposlední řadě odchod zkušených zaměstnanců do zahraničí.

Oblast opravy a údržby motorových vozidel je přitom ve Středočeském kraji tradiční obor s velkou přidanou hodnotou, představuje významný segment práce a zaměstnavatelé jsou připraveni přijímat nové zaměstnance, bojují ale s nedostatečnou nabídkou na trhu práce.

Vzhledem k této skutečnosti, stagnujícímu počtu žáků základních škol přijatých do oborů opravy a údržby motorových vozidel a také kvůli zvyšující se poptávce zaměstnavatelů po kvalitních zaměstnancích se na tento problém a jeho řešení rozhodl zaměřit realizační tým projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, jenž inicioval a realizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Proto se 25. září 2014 uskutečnil v Praze kulatý stůl za účasti významných zaměstnavatelů, jako např. LITRA s.r.o., Havetrans s.r.o., Turinsky Transport, vzdělavatelů (SOU Hubálov, SOŠ a SOU Neratovice, ARC-VŠPSV) a zástupců Úřadu práce ČR. Cílem kulatého stolu bylo potvrdit si vybrané téma a shodnout se na konkrétních krocích a opatřeních, které lze učinit pro nápravu. Výsledkem této činnosti bude zpracování a podpis regionální sektorové dohody pro Středočeský kraj. Sektorová dohoda je právně nevymahatelný dokument, jehož podpisem jednotliví partneři vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci vybraných problémů. Jejím cílem je udržet konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku a využít potenciálu lidských zdrojů v regionu.

Po úvodních slovech Jarmily Modré ze Svazu průmyslu a dopravy ČR týkajících se aktuální situace v rozvoji lidských zdrojů, základních cílů projektu a výstupů, kterých má být dosaženo, představil Martin Baroš ze Svazu průmyslu a dopravy ČR zpracovanou rešerši pro Středočeský kraj a navrhované aktivity, které by měly přispět k řešení této situace.

V následné diskusi informovala Libuše Hošková z Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Příbrami o úzké spolupráci s firmami a školami a realizaci dalších aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojů. „Úřad práce má také informační poradenskou službu, kterou navštěvují žáci 8. a 9. tříd přímo v sídle úřadu, kde jsou informováni, jak jednotlivé profese fungují“, uvedla. Pavel Kučera ze společnosti LITRA řekl: „Problémem je, že máme samé manažery a doktory a není nikdo, kdo by pracoval v dalších oborech. Je třeba obnovit prestiž dělnických povolání, v současnosti jdou do řemeslných oborů jen děti, které se nedostaly na jiné školy.“ Nevýhodou jsou také poměrně vysoké náklady na rozšíření kvalifikace řidiče.

Všichni zaměstnavatelé se rovněž shodli na problematice pracovníků s dluhy, kteří nechtějí pracovat na základě legálně uzavřené pracovní smlouvy, protože jim hrozí exekuce mzdy. K tomu přistupuje nekalá konkurence, nezkušenost uchazečů přicházejících z Úřadu práce a neexistence samostatného učebního oboru řidič. Proto účastníci vidí v regionální sektorové dohodě možnost, jak tuto situaci změnit a v závěru setkání se dohodli na několika opatřeních, která budou součástí akčního plánu. K nim patří mezi jinými propagace aktivit podporujících informovanost o oboru, implementace Národní soustavy kvalifikací a rozšíření sítě Autorizovaných osob, ověření existence, příp. definice nových profesních kvalifikací, užší spolupráce s Úřadem práce na rekvalifikacích (tj. pořádaní takových rekvalifikací, které firmy opravdu potřebují) a další. Nyní tedy bude přistoupeno ke zpracování sektorové dohody, k níž se pak budou zájemci o změnu na trhu práce z řad zaměstnavatelů, zástupců zaměstnanců, vzdělávacích institucí a veřejné správy připojovat svými podpisy.

Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj by se tak díky úzké spolupráci všech aktérů trhu práce měla stát nástrojem, který zaměstnavatelům pomůže řešit problém nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v oblasti opravy a údržby motorových vozidel a řízení nákladních vozidel.

Zdroj: businessinfo.cz