12.05.2015

Neuspokojivá situace na trhu práce, stížnosti zaměstnavatelů na nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků, absolventi škol bez práce - to vše je už několik let známou skutečností. Zaměstnavatelé a vzdělavatelé již dávno pochopili, že nemohou čekat na zázrak, a chopili se iniciativy. Sdruženi ve 29 sektorových radách se aktivně zapojili do Národní soustavy kvalifikací.

Tento jedinečný nástroj v oblasti dalšího vzdělávání vzniká pod taktovkou konsorcia Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a společnosti TREXIMA pro Národní ústav pro vzdělávání. S profesními kvalifikacemi v jednotlivých oborech získávají uchazeči o práci, ale i stávající zaměstnanci možnost zvýšit si svou odbornost tak, jak skutečně zaměstnavatelé na trhu práce potřebují, a hlavně získat kvalifi kační doklad, který personalisté akceptují. Zaměstnavatelé tak dostávají spolu s držitelem osvědčení o profesní kvalifi kaci jistotu, že je zaměstnanec řádně a dostatečně kvalifi kován, bez potřeby dalšího doškolování. O tom, že NSK jako součást systému dalšího vzdělávání úspěšně vstoupila v život a stává se známou a užitečnou i široké veřejnosti, svědčí nejen 110 tisíc realizovaných zkoušek z profesních kvalifi kací, ale také více než 1 100 firem z nejrůznějších oborů, které již s nástrojem NSK aktivně pracují.

Na tvorbě NSK se spolu s dalšími podílí také Sektorová rada pro strojírenství, která se vedle samotného zpracování profesních kvalifi kací soustředí i na další aktivity, jež přispívají ke zvýšení prestiže technických oborů a osvětě veřejnosti. Členové sektorové rady z významných strojírenských podniků a škol, jako MOTOR JIKOV Group, ŠKODA TRANSPORTATION, ŠKODA AUTO, ŽĎAS, VÍTKOVICE, Avia Ashok Leyland Motors, CZ LOKO, ZVVZ, Jihostroj, Šmeral Brno, Aircraft Industries, Sdružení automobilového průmyslu, SPŠ a OA Uherský Brod a VOŠ a SPŠ automobilní a technická, České Budějovice, se účastní různých konferencí, workshopů a dalších akcí, na nichž přispívají svými zkušenostmi a náměty k řešení. Dokladem úspěšného působení Sektorové rady pro strojírenství je vyhodnocení práce sektorových rad, v němž jako jediná dosáhla čtyřikrát po sobě excelentních výsledků.

V rámci NSK se Sektorové radě pro strojírenství podařilo připravit a zpracovat celkem 52 kvalifi -kací. Ke dnešnímu dni existuje pro strojírenské kvalifi kace více než 350 autorizovaných osob, u nichž se uskutečnilo přes tisíc zkoušek z profesních kvalifi kací, přičemž největší zájem je o profesní kvalifi kaci Obsluha CNC obráběcích strojů, Montér ocelových konstrukcí a Zámečník. Ředitelka pro lidské zdroje MOTOR JIKOV Group a předsedkyně Sektorové rady pro strojírenství Věra Vrchotová doplňuje: „S radostí se mohu pochlubit, že jsme první společností, která NSK implementovala do všech svých personálních procesů. NSK využíváme při inzerování volných pracovních pozic, kdy jako alternativu vzdělání plně akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifi kace, profesní kvalifi kace jsme zapracovali do popisů pracovních pozic nebo popisů činností v katalogu profesí, ale také do adaptačního plánu. Stali jsme se rovněž autorizovanou osobou pro několik strojírenských profesních kvalifi kací a nabídneme našim zaměstnancům jako benefi t získání osvědčení o zkoušce z profesní kvalifi kace, čímž zvýšíme jejich hodnotu nejen pro nás, ale pro celý trh práce.“ Sektorová rada pro strojírenství spolupracuje i na dalších veřejných zakázkách a projektech, jako byla kupříkladu Národní soustava povolání, UNIV 3 nebo nově Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu. Sektorová rada pro strojírenství se tak s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR stala důležitým hráčem na trhu práce a partnerem v oblasti celoživotního vzdělávání.

Více podrobností naleznete na webových stránkách www.narodnikvalifi kace.cz, www.nsk2.cz, www.sektoroverady.cz a www.vzdelavaniaprace.cz.

Zdroj: komora.cz, 7.5.2015