13.01.2014

Český klub bezpečnostních služeb (ČKBS) oslavil v loňském roce dvacáté výročí založení. Při této příležitosti jsme se sešli s jeho prezidentem Vladimírem Rambouskem, abychom se podívali nejen do minulosti, ale především do budoucnosti tohoto profesního sdružení.

Rozhovor

- Můžete představit ČKBS?

 

            Český klub bezpečnostních služeb je profesním sdružením firem podnikajících v oboru ochrana majetku a osob, technické služby pro ochranu majetku a detektivní služby. Úkolem ČKBS je zajišťovat pro členy informační servis. Informujeme o novinkách v oboru, o legislativních změnách a také o změnách na trhu soukromých bezpečnostních služeb. Dalším úkolem ČKBS je podpora obchodní činnosti našich členů. Pomáháme při navazování nových obchodních kontaktů a podporujeme obchodní spolupráci mezi našimi členy. V rámci ČKBS také fungují pracovní skupiny, které se starají o zvyšování odborné úrovně našich členů. Vysvětlujeme nové technické normy a organizujeme školení pro montážní techniky. Podílíme se na vytváření profesních kvalifikací v rámci sektorové rady pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce. Organizujeme zkoušky profesní kvalifikace Strážný. Podporujeme i neformální setkávání našich členů se členy jiných profesních společenstev. Například loni v říjnu se uskutečnil druhý ročník soutěže pracovníků zásahových jednotek PCO. Soutěž je otevřená, proto se letos těšíme na závodníky ze sousedních zemí.

 

- Kolik v současné době sdružujete členů ?

 

            V současné době jsme nejrychleji rostoucí profesní sdružení v oboru. Našimi členy je 66 firem, převážně z oboru ostraha majetku a osob, pozornost nyní věnujeme také montážním firmám z oboru technické služby k ochraně majetku a osob. Tyto firmy výrazně pocítily na svých zakázkách projevy ekonomické krize. Chceme jim pomoci překonat tyto těžké časy.

 

- Vaše sdružení funguje už 20 let. Co se vám za tu dobu podařilo?

 

            Český klub bezpečnostních služeb je jednou z nejstarších organizací sdružujících podnikatele v oboru soukromých bezpečnostních služeb. Vznikl v roce 1994, prvním prezidentem a zakladatelem klubu byl JUDr. František Brabec. ČKBS má pevné místo v komunitě soukromých bezpečnostních služeb a stálou členskou základnu. Organizační strukturu klubu tvoří nejen placení pracovníci, ale převážnou část „dobrovolníci“. Členové prezidia, členové pracovních skupin pracují pro klub ve volném čase bez nároku na finanční ohodnocení. Díky jejich práci má klub takové postavení. Za největší úspěch v poslední době považuji účast ČKBS ve zkouškách profesní kvalifikace Strážný. Díky úsilí organizačních pracovníků, zkušebních komisařů a majitelů bezpečnostních agentur bylo vyzkoušeno celkem 2 100 uchazečů. Příjmy z těchto aktivit nám umožňují financovat další aktivity pro naše členy.

 

- Jakým způsobem se zapojujete do aktivit Hospodářské komory České republiky a co vám spolupráce s HK ČR přináší?

 

            Jsme živnostenským společenstvem HK ČR, pravidelně se zúčastňujeme akcí pořádaných HK ČR. Naši členové se zúčastňují školení a seminářů pořádaných komorou. Jsme zapojeni do projektu Národní soustavy kvalifikací. Aktivně pracujeme v sektorové radě pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce. Podílíme se na vytváření nových profesních kvalifikací v našem oboru. Velmi důležitou aktivitou je pro nás práce na připomínkování legislativních norem, které se týkají našeho oboru. Loni to byl připravovaný zákon o soukromých bezpečnostních službách.

 

- Jednou z dlouhodobých aktivit klubu je snaha o vytvoření jednotné Komory bezpečnostních služeb. Jak se vám daří tuto snahu realizovat a proč by podle vás měla být Komora bezpečnostních služeb ustanovena?

 

            Soukromé bezpečnostní služby představují velmi specifický obor. Tradice těchto služeb byla v ČR od konce čtyřicátých let minulého století do roku 1989 přerušena. Na rozdíl od jiných evropských zemí tyto služby u nás nebyly provozovány. Prioritu měla ochrana majetku v socialistickém vlastnictví. Tuto funkci plnil stát. Nedostatek zkušeností s ochranou soukromého majetku se zákonitě projevil po roce 1989. Nové bezpečnostní služby začaly vznikat živelně, nebylo na co navázat. To s sebou přineslo i různé excesy, které se negativně projevily na vnímání oboru veřejností. V této době také vzniklo 17 různých profesních sdružení v oboru. Často s velmi odlišnými názory. S vývojem na trhu se zlepšovala také situace s profesními sdruženími, postupně vznikly základy společné komunikace. V současné době máme v oboru sedm profesních sdružení, z toho pět je členy HK ČR. Rádi bychom pomohli při sbližování těchto organizací s cílem dosažení jednotného postupu. A to jak v rámci HK ČR, tak i celého oboru. Jedná se ale o postupný, dlouhodobý proces. Stále máme společné zájmy, ale i rozdílné priority a názory na řešení problémů. Dokázali jsme společně spolupracovat při připomínkování zákona o soukromých bezpečnostních službách. Měli bychom na to navázat a pokračovat v integraci. Jsme přesvědčeni, že náš obor potřebuje jednotnou reprezentaci.

 

- Jaké další výzvy před vámi v letošním roce stojí?

 

            Začátkem roku 2014 se dozvíme, jaký bude další osud připravovaného zákona o soukromých bezpečnostních službách. Připravujeme se proto na další kolo připomínkového řízení a diskutujeme o podobě tohoto zákona. V současné době se vedou diskuze o úspoře veřejných financí. Jedním z možných řešení je předat část činností, dosud provozovaných státem, do soukromých rukou. Například ostraha letišť nebo vězeňská služba. Naše soukromé bezpečnostní služby by úkoly tohoto charakteru jistě zvládly. Problém je najít dostatečnou politickou podporu pro změnu legislativy. Základním problémem podnikání v našem oboru jsou příliš nízké ceny za práci pracovníků fyzické ostrahy. Důsledkem jsou málo kvalitní a špatně placení pracovníci. Přitom právě stát při výběrových řízeních požaduje nejnižší nabídkovou cenu. Nikdo nezkoumá, jak je dosaženo nejnižší ceny. Řešení vidíme v úpravě zákona o veřejných zakázkách, kdy mzdové náklady budou garantovány ve stanovené výši. Předmětem soutěže pak bude manažerská odměna uchazeče. Snažíme se o změnu tohoto stavu, přitom počítáme i s podporou HK ČR. 

Zdroj: Komora.cz, Martina Vampulová