22.01.2015

Na anketní otázku odpověděli: Marcel Chládek ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Tomáš Zima rektor Univerzity Karlovy, Zdeněk Somr viceprezident Hospodářské komory ČR pro vzdělávání, Jindřich Ploch zastupující rektor Vysoké školy obchodní, Jiří Zajíček předseda Unie školských asociací ČR – CZESHA a ředitel Masarykovy střední školy chemické, Markéta Pražmová předsedkyně Asociace vyšších odborných škol a Alice Štunda zřizovatelka a majitelka Sunny Canadian International School

Marcel Chládek ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
V minulém roce se podařilo nastartovat řadu procesů ke zkvalitnění školství. Tento rezort byl zanedbáván a naše vláda jej vnímá zcela oprávněně jako jednu z priorit. Již od loňského listopadu se například podařilo navýšit platy pedagogům i provozním pracovníkům škol. Důležité pro oblast školství jsou rovněž novely školského a vysokoškolského zákona. Obě novely mají zkvalitnit oblast vzdělávání v České republice. Součástí novely školského zákona je rovněž vyhláška, která zakazuje ve školních bufetech a automatech prodávat nezdravý sortiment. Vznikne též registr pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém, který zde chyběl. Pracuje se také na změně financování regionálního školství. Změny se budou týkat i sportu, kde se podařilo nastavit transparentní podmínky, jaké v rezortu dosud nebyly.
Tomáš Zima rektor Univerzity Karlovy
Akademická obec očekává schválení novely vysokoškolského zákona, která jde dle mého názoru dobrým směrem. Za její největší přínos osobně vnímám změny v akreditačním procesu, který má být transparentnější. V letošním roce bude též zahájen nový operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání, v němž se konečně i pražské vysoké školy dočkají podpory vědy a vzdělávání. Minulý dotační program čerpat prostředky na vědu a výzkum pražským veřejným vysokým školám a AV ČR neumožňoval, ačkoliv právě v Praze je každoročně realizováno přes 70 procent celkového vědeckého výkonu ČR.
V neposlední řadě však očekávám, že se proklamace politických stran týkající se podpory vzdělávání a vědy promítnou do nikoliv klesajícího, ale stoupajícího rozpočtu vysokých škol nejen na vzdělávání, ale i na vědeckou činnost.
Jsem optimistou – věřím, že rok 2015 nebude rokem horším, ale naopak lepším než ten uplynulý. Též doufám, že Univerzita Karlova bude i v letošním roce významným komentátorem společenského dění a její názor bude nadále brán v úvahu.
Zdeněk Somr viceprezident Hospodářské komory ČR pro vzdělávání
Rok 2014 přinesl „národní shodu“ v tom, že součástí vzdělávání ve školách má být i získávání kvalifikace, a v roce 2015 je potřeba tuto myšlenku přenést do života. Potřebujeme dostat co nejvíce odborného výcviku a odborné praxe do firem, zkvalitnit kariérové poradenství, sladit oborovou strukturu s potřebami trhu práce. Musíme zajistit provoz a rozvoj Národní soustavy kvalifikací jako základu pro vzdělávání dospělých a doufám, že se nám podaří nastartovat mistrovské zkoušky řemeslníků jako cestu ke kvalitě a konkurenceschopnosti. A měli bychom do mateřských škol a na první stupeň základních škol dostat hodně stavebnic jako návrat k polytechnické výchově, čímž dopřejeme dětem radost z toho, že něco samy vytvoří a ono to funguje.
Jindřich Ploch zastupující rektor Vysoké školy obchodní
Letošní rok zásadně ovlivní změny v legislativním prostředí, neboť Parlamentem ČR bude schválena a nabude účinnosti očekávaná novela zákona o vysokých školách 111/98 Sb.
Vysoká škola obchodní tyto změny vítá, protože kvalita vzdělávání a standardizace prostředí na vysokých školách se stává fenoménem pro příští desetiletí. Tématem dalšího rozvoje naší školy jsou proto oblasti znalostní, personální a dále prohloubení spolupráce s firmami působícími v oblasti cestovního ruchu a služeb v letecké dopravě. VŠO klade velký důraz na podporu nadaných studentů, vyhodnocuje uplatnění svých absolventů, ale zároveň věnuje i značnou pozornost příčinám studijních neúspěchů a snaží se jim předcházet. Velice důležitá je pro nás také podpora studentů v aktivním vyhledávání pracovních příležitostí.
Jako další důležitý úkol pro rok 2015 vidím podporu mezinárodní mobility studentů a akademických pracovníků, vytváření „mezinárodního prostředí na Vysoké škole obchodní“ a zvyšování studijních programů vyučovaných v cizích jazycích.
Jiří Zajíček předseda Unie školských asociací ČR – CZESHA a ředitel Masarykovy střední školy chemické
V počátečním vzdělávání je pro nás vždy důležitá zejména jeho kvalita a schopnost škol připravit žáky pro život. Kvalitní vzdělávací soustava se však v žádném případě nemůže obejít bez dostatečného financování. Proto jako jednoznačnou prioritu pro rok 2015 vidím nutnost provést reformu financování v regionálním školství. Za situace, kdy jsou školy financovány podle počtu žáků, je velmi obtížné udržet nebo ještě lépe zvýšit kvalitu ve vzdělávání.
V minulých letech jsme byli svědky několika pokusů MŠMT o provedení této reformy, dosud však bezvýsledně. Doufejme tedy, že současný pan ministr bude v této oblasti úspěšný. Neméně důležitý je kvalitní pedagogický sbor ve školách a zde by velice pomohlo zavést motivační kariérní systém pro učitele, který je připravován.
To vidím jako druhou hlavní prioritu pro rok 2015.
Markéta Pražmová předsedkyně Asociace vyšších odborných škol
Co si přejeme? Definitivní vyřešení problematiky VOŠ s širokou dostupností tohoto profesně zaměřeného segmentu vzdělávání a splnění příslibů vedení MŠMT k zajištění rovnoprávného postavení VOŠ v soustavě terciárního vzdělávání.
Co očekáváme? Koncepční vyřešení postavení VOŠ v souladu s predikcí potřeb trhu práce a požadavků zaměstnavatelů.
MŠMT musí rozhodnout na základě vyhodnocení výstupů z jednání (kulatých stolů) s odbornou a pedagogickou veřejností.
Co požadujeme? Vytvoření samostatného zákona o VOŠ s trvalým zakotvením VOŠ do terciárního vzdělávání včetně všech akreditovaných vzdělávacích programů zdravotnických oborů VOŠ a jejich variabilní nabídky pro zdravotnický terén s vymezením kompetencí zdravotnických pracovníků.
V co věříme? Ve vytvoření formálních i legislativních předpokladů pro oboustrannou prostupnost mezi profesně orientovanými bakalářskými studijními programy a vzdělávacími programy VOŠ.
V co doufáme? Že VOŠ nebudou v roce 2015 nadále ohrožovány nejistou budoucností.
Alice Štunda zřizovatelka a majitelka Sunny Canadian International School
V souvislosti s pilotním ověřováním jednotných přijímacích zkoušek na maturitní obory očekávám debatu na téma, co má žák umět, aby mohl dojít až k maturitě. Na základě svých zahraničních studijních zkušeností vím, že nestačí školou jen projít – úspěšný student musí mít vynikající výsledky.
Souhlasím s názorem, že maturita skutečně proto nemusí být pro všechny. Otázkou je, jestli i samotné střední a vysoké školy pružně reagují na potřeby vývoje a kvalitně vychovávají studenty schopné obstát v konkurenčním prostředí globálního světa.
Domnívám se, že čeští studenti se musí stále učit, jak vyhledávat kvalitní informace a jak s nimi pracovat. Takové zdroje navíc nejsou často ani dostupné v českém jazyce. Našemu školství by tedy jistě pomohlo více se zaměřit na to, co mladým lidem skutečně pomůže ke kvalitnímu a úspěšnému životu, tedy klást důraz na znalost jazyků, na samostatnost, dovednost samostudia, kreativitu, morálku a schopnost být nejen dobrým spoluhráčem, ale i lídrem.
Zdroj: E15