Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vzorkař pitné vody
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Měření fyzikálních vlastností vzorků surové a pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat fyzikální vlastnosti surové vody Ústní vysvětlení
b Charakterizovat fyzikální vlastnosti pitné vody Ústní vysvětlení
c Předvést měření teploty vzorku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Měření chloru pomocí fotometru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření chemických vlastností a charakteristika bakteriologických vlastností vzorků surové a pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat chemické vlastnosti surové a pitné vody Ústní vysvětlení
b Charakterizovat bakteriologické vlastnosti surové a pitné vody Ústní vysvětlení
c Předvést stanovení obsahu volného chloru kolorimetricky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Vysvětlit vliv způsobů konzervace vzorků na změnu chemických a bakteriologických parametrů vzorku Ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence a dokumentace vyplývající z předpisů souvisejících s odběrem vzorků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumentaci k odběru vzorků Písemné a ústní ověření
b Vyplnit průvodku vzorků Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Odběr vzorků surové a pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků surové vody Písemné a ústní ověření
b Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků pitné vody Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků pitné vody Písemné a ústní ověření
d Popsat a charakterizovat pracovní postup při odběru a konzervaci vzorků pitné vody Písemné a ústní ověření
e Provést odběr vzorku pitné vody dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP při odběru vzorků surové a pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rizika vodárenských objektů (armaturní komory, šachty) Ústní ověření
b Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů dle návodu výrobce Praktické předvedení
c Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti Ústní ověření
d Předvést použití zajišťovacího postroje zádržného navijáku Praktické předvedení
e Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní vysvětlení
f Dodržovat BOZP při odběru vzorků surové a pitné vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102061&kod_sm1=44).

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

- Odběr vody ze zdroje

- Odběr vody z vodojemu

- Odběr vody u zákazníka

Předem poskytnout návod k obsluze zařízení použitých k vykonání zkoušky (kolorimetr a detektor nebezpečných plynů).

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut environmentálních služeb, a. s.

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

R E V O S Rokycany, s. r. o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto