Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Diagnostik vodovodní sítě
Platnost standardu: od 29.10.2013 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.08.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst v technických podkladech (situace, podélný profil, příčný řez, kladečské schéma potrubí) vodovodní sítě v papírové podobě Praktické předvedení s vysvětlením
b Číst v technických podkladech vodovodní sítě v elektronické podobě Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha a údržba zařízení pro diagnostiku vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu softwaru sloužícího k diagnostice vodovodní sítě Praktické předvedení s vysvětlením
b Popsat údržbu přístrojů pro vyhledávání poruch na vodovodní síti Písemné a ústní ověření
c Předvést obsluhu přístrojů pro vyhledávání poruch na vodovodní síti Praktické předvedení s vysvětlením
d Popsat bezpečnostní předpisy při práci Písemné a ústní ověření
e Vyjmenovat osobní ochranné pracovní pomůcky pro práci v terénu u vodovodní sítě (obuv, rukavice, oděv, ochrana zraku, přilba,…) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika místa výskytu poruchy na vodovodní síti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob informování příslušných úřadů a správců komunikací a pozemků o situaci v dané lokalitě Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postupy při diagnostice vodovodní sítě Písemné a ústní ověření
c Popsat a charakterizovat druhy materiálů vodovodních potrubí, přípojek a jejich spojů Písemné a ústní ověření
d Popsat příčiny poruch na vodovodním potrubí a přípojkách Písemné a ústní ověření
e Popsat spolupráci s ostatními útvary (GIS, dispečink,…) Písemné a ústní ověření
f Popsat vyhledávání skrytých úniků křížovou korelací Písemné a ústní ověření
g Popsat vyhledávání poruch vodíkovou metodou Písemné a ústní ověření
h Popsat vyhledávání poruch půdním mikrofonem Písemné a ústní ověření
i Předvést měření průtoku vody příložným mobilním ultrazvukem Praktické předvedení s vysvětlením
j Interpretovat výstupy minimálních, průměrných a maximálních průtoků a tlaků na vodovodní síti Praktické předvedení s vysvětlením
k Interpretovat výstupy záznamů z korelátoru a určit místa poruch na vodovodní síti Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyplňování a evidování záznamů výstupů z diagnostiky vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit protokol dle modelové situace Praktické předvedení s vysvětlením
b Popsat možnosti a způsoby evidence záznamů z diagnostiky vodovodní sítě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102057&kod_sm1=44).

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

Kompetence

Vyplňování a evidování záznamů výstupů z diagnostiky vodovodní sítě:

kritérium a)

- určení příčiny porušení vodovodního potrubí dle použitého materiálu

- způsob opravy porušeného vodovodního potrubí

- identifikace použitého obsypu vodovodního potrubí

- pravděpodobnost opakování poruchy vodovodního potrubí

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.