Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Logistik výroby
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Stanovování průběhů a vazeb dílčích výrobních činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby průběhů dílčích výrobních činností Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat vazby dílčích výrobních činností Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování uspořádání výrobních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní logistické technologie Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Uvést základní typy uspořádání výrobních procesů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Realizace racionalizačních opatření v přípravné fázi a průběhu výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat racionalizační opatření v přípravné fázi a průběhu výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat výhody a nevýhody racionalizačních opatření v přípravné fázi a průběhu výroby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Tvorba plánů výroby v dílčí oblasti logistiky výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést, co obsahuje plán výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vytvořit plán výroby v dílčí oblasti logistiky výroby podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizace a technické zajišťování přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby organizace a technického zajištění přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vytvořit plán organizace a technického zajištění přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování efektivního uspořádání pracovních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry v kontextu efektivního uspořádání pracovních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Posoudit efektivní uspořádání pracovních procesů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dílčí posuzování a vyhodnocování efektivnosti výrobních procesů v kontextu na další navazující činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést, co ovlivňuje efektivnosti výrobních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat sledované parametry v kontextu efektivnosti výrobních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Provést technologicko-ekonomický rozbor efektivnosti výrobních procesů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry nezbytné pro cenové kalkulace výrobků Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zpracovat podklady pro cenovou kalkulaci výrobku podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování podkladů pro rozbory nákladovosti výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry nezbytné pro rozbor nákladovosti výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zpracovat podklady pro rozbor nákladovosti výroby podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení příslušné dokumentace a evidence dílčích výrobních procesů, používaných prostředků a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy dokumentace používané pro dílčí výrobní procesy, používané prostředky a zařízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat sledované položky ve výrobních procesech, používaných prostředcích a zařízení Ústní ověření
c Vyplnit a evidovat sledované položky v příslušné dokumentaci podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování a řízení přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů ve výrobních procesech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Uvést příklady využití dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Specifikovat vlastnosti daných komodit ve vztahu k dopravně-přepravním procesům a požadavkům na skladování s ohledem na jejich fyzikální vlastnosti podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Charakterizovat optimalizační metody ve vztahu k optimalizaci zásob Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení zpětné logistiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dílčí procesy zpětné logistiky Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat jednotlivé způsoby řízení materiálového a zbožového toku ve zpětné logistice Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Metodické pokyny:

Autorizovaná osoba připraví minimálně 10 tematických zadání z oblasti logistiky výroby pro ověřování kompetencí Tvorba plánů výroby v dílčí oblasti logistiky výroby, Organizace a technické zajišťování přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů, Posuzování efektivního uspořádání pracovních procesů, Posuzování a vyhodnocování efektivnosti výrobních procesů v kontextu na další navazující činnosti, Zpracování podkladů pro cenové kalkulace výrobků, Zpracování podkladů pro rozbory nákladovosti výroby, Vedení příslušné dokumentace a evidence dílčích výrobních procesů, používaných prostředků a zařízení, Zajišťování a řízení přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů ve výrobních procesech.

Uchazeč si vylosuje jedno z minimálně 10 předložených tematických zadání z oblasti logistiky výroby. Jednotlivé kompetence, znalosti a způsobilosti uchazeče jsou postupně ověřovány na vylosovaném tematickém zadání.

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření znalostí uchazeče podle jednotlivých kritérií hodnocení a způsobilosti uchazeče správně provést zadané úlohy.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra dopravy a logistiky

ČSAD Hodonín, a. s.

Česká logistická asociace, o. s.